Tagarchief: Waddenbuurt

Info Kappen en herplanten bomen

Hierbij de briefwisseling tussen bewonersvereniging en de gemeente Zaanstad:

Van: Mooij, Natascha

Verzonden: dinsdag 21 mei 2013 8:08

To: Monique Wedekind;
Onderwerp: kapvergunning aangevraagd Jan van Goyenkade

Beste Erik en Monique,

De duiker onder de inrit van het van Raaltepark aan de Jan van Goyenkade wordt vernieuwd. Dit oa naar aanleiding van klachten van bewoners of stank etc. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten een aantal bomen gekapt worden die nu op de duiker staan. De aanvraag kapvergunning wordt deze week gepubliceerd. De herplant zal in de directe omgeving plaats vinden.

Met vriendelijke groet,

Natascha Mooij
Wijkmanager Oud Koog aan de Zaan, Oud Zaandijk en Schilders- en Waddenbuurt.

Van: Mooij, Natascha
Verzonden: ÔÇÄ10ÔÇÄ-ÔÇÄjulÔÇÄ-ÔÇÄ13 ÔÇÄ08ÔÇÄ:ÔÇÄ12
Aan: Erik Koopman,
Onderwerp: bezwaar kapvergunning Jan van Goyenkade

Hoi Erik en Monique,

In mei heb ik jullie ge nformeerd over de aanvraag van de kapvergunning. Inmiddels zijn er 15 bezwaren binnen gekomen van bewoners uit de omgeving. Dit gaat vooral over de herplant. Bewoners geven aan dat het grasveldje veel door kinderen gebruikt wordt. Wij zijn nu op zoek naar alternatieve locaties, een die genoemd is door bewoners is het veldje bij de speeltuin aan het eind van de Frans Halsstraat. Wij verwachten met een alternatieve locatie voor de herplant een groot deel van de bezwaarmakers tegemoet te komen. Een tweetal heeft ook bezwaar gemaakt tegen de kap. Die probeer ik samen met de groenbeheerder nog deze week te bezoeken.

Een alternatief voorstel voor herplant zal dan per brief naar alle bezwaarmakers gaan en zij kunnen aangeven of ze daarmee akkoord gaan. De vergunning wordt dan gewijzigd en opnieuw gepubliceerd.

Het doel is om te kijken of we er zo met elkaar uit kunnen komen. Zo niet, dan volgt er een hoorzitting en zal verder de formele procedure doorlopen worden.

Groet Natascha

 

Van: Erik Koopman

Verzonden: woensdag 10 juli 2013 10:47

Aan: Mooij, Natascha

CC: Monique Wedekind

Onderwerp: RE: bezwaar kapvergunning Jan van Goyenkade

Hi Natascha,

Ik zie dat er bij herplanting rekening wordt gehouden met compensatie van verlies aan bloesem dragende bomen. Ik hoop en neem aan dat dit ook gebeurt om de bestuivende insecten waaronder bijen en hommels, die zeer te lijden hebben onder oprukkende steentuinen, te ondersteunen.

Wat ik een beetje onduidelijk vind bij de toelichting bij de plaatjes is dat bij de reden voor kap ook naar voren gebracht wordt dat de bomen onvoldoende waardevol zijn. Betekent dit dat er bij waardevolle bomen een werkwijze gehanteerd kan worden waarbij de bomen wel gespaard kunnen blijven?

Groet, Erik

From: Mooij, Natascha

To: Erik Koopman

Subject: RE: bezwaar kapvergunning Jan van Goyenkade

Date: Tue, 16 Jul 2013 07:08:43 +0000

Hoi Erik,

Ik heb je vraag voorgelegd aan de groenbeheerder. Ik kreeg het onderstaande antwoord:

Er is rekening gehouden met verlies aan bloesemdragende bomen. Er worden 4 stuk prunus subhirtella Autumnalis’ teruggeplant. Dit is een herfstbloeiende sierkers met een rijke nabloei in het voorjaar. Een goede keuze v.w.b. insecten.

Het is inderdaad juist dat er bij waardevolle bomen een andere werkwijze gehanteerd moet worden als de situatie daarom vraagt. Met waardevol kun je denken aan monumentale gemeentebomen, bomen die door een leeftijd status waardevol hebben (>60 jaar) of bijvoorbeeld herdenkingsbomen. Meer hierover vind je in het bomenbeleidsplan van Zaanstad.

Groet Natascha

Wijkmanager Oud Koog, Oud Zaandijk en Schilders- en Waddenbuurt

 

 

 

Aanbieding petitie ‘Stagnatie funderingsherstel’ aan Tweede Kamer

Dinsdag 21 mei om half twee zal een petitie worden aangeboden aan de voorzitter van de commissie wonen, Tweede Kamer. Locatie Statenpassage Tweede Kamergebouw Plein 2 in Den Haag.

Door decennia ontkenning van de funderingsproblematiek en het achterblijven van wet- en regelgeving kan aan funderingen van woningen en gebouwen een schade ontstaan welke kan oplopen tot mogelijk 40 miljard euro)*. Dit bedrag is echter exclusief de sociale schade welke eveneens in de miljarden zal gaan lopen als niet tijdig maatregelen genomen zullen worden.
)* bron rapport Deltares maart 2012

In de petitie zijn de problemen in het kort samengevat alsmede de diverse oorzaken. Daarnaast zijn een aantal anoniem gemaakte verklaringen van gedupeerden opgenomen om duidelijk te maken wat het betekent als de fundering hersteld moet worden en voor bedragen oplopend van €45.000 tot meer dan een ton een extra hypotheek moet worden afgesloten. In veel gevallen is een tweede hypotheek onmogelijk omdat de waarde van de woningen vaak gedaald is onder het niveau van de eerste hypotheek en geen overwaarde meer aanwezig is.
Tot slot is een lijst van wensen aan de petitie toegevoegd waarmee een groot deel van de toekomstige schade voorkomen kan worden, gedupeerden geholpen kunnen worden en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek haar werkzaamheden kan voortzetten.

Ing. Ad van Wensen, directeur Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)
Info@kcaf.nl 06-47181030

Voor de petitie stagnatie funderingsherstel’ klik hier

Jaarvergadering hoopvol en levendig

Tijdens de jaarvergadering van 8 mei 2012, is besloten dat de bewonersvereniging niet zal gaan slapen. Gelegenheids-voorzitter Joep van Houts presenteerde Saskia Bax, die zich als nieuw bestuurslid had aangemeld. Met algemene stemmen en luid applaus werd zij door de leden benoemd en zij nam meteen plaats achter de bestuurstafel. Tijdens de vergadering stelde Erik Koopman zich als bestuurslid beschikbaar, ook die kandidatuur werd met vreugde begroet. Daardoor is er een nieuw elan ontstaan in de vereniging. En dat is maar goed ook want er zijn nog genoeg belangrijke zaken die in onze buurt spelen.

Zoals o.a.:

 • De kascommissie
 • De sanering van het Scado-terrein
 • Het wandelpad achter de Frans Halsstraat, de verbinding van Juliana van Stolberg richting Deka-markt
 • De ontwikkeling van het Sportfondsenbad
 • Pinokkio
 • De ontstane parkeerproblemen in de buurt
 • Het oost-west fietspad, atletiekbaan – Provincale weg
 • De herinrichting van de Vincent van Goghweg
 • Splintergroeperingen van eigenbelangen
 • Ledenwerfaktie
 • Website.

Lees verder Jaarvergadering hoopvol en levendig

Ingelaste ledenvergadering, 14 februari 2012

Beste Leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor een ingelaste ledenvergadering op 14 februari 2012 in de aula van het Zaanlands Lyceum met als onderwerp “bestuursopvolging”.

Voor het voortbestaan van onze vereniging is het van belang dat u allen aanwezig bent. Wij hopen u dan ook op 14 februari a.s. te mogen verwelkomen.

Het bestuur.

Nieuwsbrief.Schildersbuurt.FEB.2012

 

 

Start werkzaamheden herinrichting en afsluiting Westzijde

De gemeente Zaanstad start op 15 november met de herinrichting van de Westzijde, tussen de Vincent van Goghweg en het spoorviaduct. Tijdens de werkzaamheden wordt dit gedeelte afgesloten voor doorgaand verkeer.

De aannemer begint met de werkzaamheden aan de kant van het spoorviaduct en volgens planning is het gedeelte t/m de kruising bij de Francisco Goyastraat voor de kerst gereed. Na de kerstvakantie wordt gestart met het resterende gedeelte. De verwachting is dat het gehele werk in mei 2011 gereed is.

Zie voor meer informatie de bijgaande informatiebrief van de gemeente Zaanstad.

20101028_GZ_bewonersbrief_herinrichting_Westzijde (pdf)

geluidsoverlast en maskermysterie Hollandse Lijn

De redactie ontving een kopie van dit aan de spoorwegen (?) verzonden verzoek….

Geachte heer/mevrouw,
Ik heb 2 vragen:
Ik heb vorige week gesproken met één van uw medewerkers welke op dit moment werkzaam is in Zaandam (traject zaandam/Purmerend). Ik begreep dat er bij de vernieuwing van de rails geen rekening wordt gehouden met de oorzaak van de geluidsoverlast in de bocht ter hoogte van de Nicolaes Maesstraat. Van deze medewerker begreep ik dat dit dit bekende probleem middels een ‘smeringsysteem’ verholpen kan worden. De kosten hiervan zouden rond de 6000 euro bedragen. Gezien de grote mate van geluidsoverlast (vooral bij droog weer) bij alle langs het spoor wonende buurtgenoten wil ik u verzoeken deze aanpassing aan te leggen.

Verder zou ik willen weten om welke reden er tijdens de werkzaamheden werknemers in pakken met maskers rondlopen, en of er sprake is van gevaarlijke stoffen.

Graag hoor ik een reactie van u.

Vriendelijke groeten,
Richard Feenstra

20080615-NHD-Schildersbuurt vergadert over Jedelooschool

Gepubliceerd op 15 juni 2008, 20:14

ZAANDAM – De bewonersvereniging Schildersbuurt, Waddenbuurt, Koog-Bloemwijk houdt maandagavond de algemene ledenvergadering in het Zaanlands Lyceum. Centraal staat de situatie rond de Jedelooschool.

Het bestuur van de vereniging heeft alle bewoners opgeroepen de vergadering bij te wonen, omdat er besluiten moeten worden genomen over hoe het wijkcomité verder moet in de ontstane situatie. In de wijk is grote verontwaardiging ontstaan over het slopen van een deel van de Jedelooschool, terwijl de inspraak- en bezwaarprocedure nog niet was afgerond. Een voorlopige voorziening werd door de bestuursrechter geweigerd. Verder zou de gemeente de flora- en faunawet hebben genegeerd.