Tagarchief: Schildersbuurt

Restauratie Sportfondsenbad lijkt eindelijk ophanden na gedwongen vertrek krakers

Ruim een week geleden diende een kortgeding dat eigenaar Jan Hein Bakker had aangespannen tegen een groep krakers, die het sportfondsenbad in de Mauvestraat sinds afgelopen voorjaar opnieuw hadden gekraakt. Het was de krakers na verluid te doen om behoud van het pand tegen verder verval door leegstand en vandalisme .

De rechter oordeelde dat de krakers het pand moesten verlaten hetgeen zij vervolgens ook hebben gedaan. Bakker had in het voorjaar de werkzaamheden aan het pand willen hervatten maar werd onaangenaam verrast door de actie van de krakers. Aangezien het zich toegang verschaffen tot een gekraakt gebouw als huisvredebreuk moet worden aangemerkt, moest de aannemer die een steigerwerk wilde plaatsen, onverrichterzake rechtsomkeert maken. In mei van dit jaar vond er een overleg plaats tussen het bestuur van de Bewonersvereniging en de voorzitter van de Commissie Sportfondsenbad, de nieuwe wijkmanager Amanda van der Kamp en Jan Hein Bakker. Bakker stond op het standpunt dat de krakers weg moesten zodat hij verder kon met de geplande werkzaamheden in het pand. De krakers hadden geen vertrouwen in de plannen van Bakker en weigerden het zwembad te verlaten. Bakker stelde de krakers voor de keuze: vrijwillig vertrek of een kort geding.  Ook na bemiddelend overleg tussen de Commissie Sportfondsenbad en de krakers, bleken zij het bijltje er niet zomaar bij neer te willen gooien. Blijkbaar wilden zij het op advies van hun advocaat op een kort geding laten aankomen.

Restauratie

De renovatiewerkzaamheden waren, mede als gevolg van de economische crisis, na 2012 vrijwel stil komen te liggen. Bakker heeft sinds 2016 een mede investeerder gevonden voor zijn renovatie en exploitatie van het voormalige zwembad. De slordige twee miljoen die daarmee beschikbaar komt lijkt voldoende om de restauratie volgens de oorspronkelijke plannen uit 2009, waarin oorspronkelijke details als de ronde schoorsteen en de lichtkoepel gaan terugkomen, te verwezenlijken. Mede door deze nieuwe feiten stelde de Bewonersvereniging zich op het standpunt, dat de krakers het doel van de buurt – een gerenoveerd pand volgens de nog geldende afspraken tussen de buurt en J.H. Bakker, zoals vastgelegd in een door beide partijen ondertekende overeenkomst in 2012- met hun actie in de weg stonden.

Mussen

Geluk bij de hierdoor ontstane vertraging is overigens dat de laatste kolonie broedende mussen in de Schildersbuurt, onder de dakpannen van het zwembad, in alle rust een nieuwe generatie heeft kunnen voortbrengen. Tijdens bovengenoemd overleg tussen Bakker, Gemeente en Bewonersvereniging, dat plaatsvond in het Luchthuisje van Monet, heeft Bakker bevestigd dat bij de renovatie van het dak, rekening zal worden gehouden met de behoeften van de mussen. Ook de belangen van de gevederde buurtgenoten moeten worden behartigd, en zij zullen in de toekomst het zwembad als thuisbasis kunnen blijven gebruiken!

 

TOEKOMST SPORTFONDSENBAD ZEER ONZEKER

Onlangs is bekend geworden dat J.H. Bakker Bouwprojecten, eigenaar en ontwikkelaar van het Sportfondsenbad in de Mauvestraat, in december failliet is gegaan. Inmiddels heeft de uitvoerend aannemer, HSB-Bouw, de hekken en gereedschappen verwijderd. Geruchten dat deze partij zich verder met de ontwikkeling wil gaan bemoeien konden tot nu toe niet worden bevestigd. Ook de Gemeente Zaanstad, die het pand aan Bakker heeft verkocht ondanks de vele waarschuwingen, dat voor een scenario zoals zich dat nu heeft afgespeeld moest worden gevreesd, tast in het duister over de toekomst van het gebouw. Bakker ontvouwde zijn plannen voor de realisatie van een paramedisch centrum in het gebouw in 2009. Mede als gevolg van de economische crisis en de vestiging van een soortgelijk centrum in het voormalige quarantainegebouw in het Van Raaltenpark, bleek het project uiteindelijk onhaalbaar. Voor de Schildersbuurt is dit een grote teleurstelling omdat een fraai in oorspronkelijke staat gerestaureerd sportfondsenbad, een aantrekkelijke opwaardering van de buurt zou hebben betekend.

Bomen midden op het grasveld?

De bewoners van rondom het Hobbemaplantsoen maken zich zorgen om geplande bomen in het plantsoen. Cees Könst heeft een bezwaarschrift daartegen opgesteld. Wanneer u het eens bent met de inhoud, kunt het overnemen en naar de gemeente Zaanstad sturen:

Aan de Gemeente Zaanstad.

Bezwaarschrift voorgenomen bomen aanplant in plantsoen (westelijk deel) Hobbemastraat

Zaandam.

Geachte Heer, Mevrouw,

In het stadsblad is eerder door de gemeente Zaanstad aangekondigd, dat er bomen zullen worden gerooid en geplant langs de Jan van Goyenkade. Daarop heb ik niet gereageerd. Heden kwam mij echter een situatietekening van Zaanstad onder ogen, waarbij 4 bomen zijn ingetekend in het westelijk deel van het plantsoen aan de Hobbemastraat Zaandam.

Het alhier planten van bomen lijkt mij geen goed voornemen. Het aangegeven gebied wordt dagelijks gebruikt door de jeugd uit de Hobbemastraat, de Frans Halsstraat, de Saenredamstraat en de Jan van Goyenkade om er te voetballen.

Dit wordt gelet op de voorgenomen aanplant daarna onmogelijk gemaakt.

Het is van belang dat de jeugd 6-16 jaar buiten spelen kan en niet uitsluitend voor de tv hangt of op het internet surft in de naschoolse tijd. Het belang van sportieve activiteiten in de buitenlucht wordt door de jeugdartsen en gezondheidsautoriteiten alom in den lande onderstreept. Er is hier in de buurt geen ander trapveldje aanwezig.

Voorts staat midden in het plantsoen een vleugelnoot. Deze boom heeft een zeer brede kruin en alleen al op grond daarvan, is het onzinnig om nog 4 bomen direct in diens omgeving aan te planten. De deskundigen van de plantsoenendienst zullen dit na aanschouwing van de situatie ter plaatse dadelijk met mij eens zijn.

Het kan zijn, dat mijn bezwaar dus te laat komt. Zoals hierboven reeds uiteengezet, ben ik door de aankondiging in het stadsblad op het verkeerde been gezet. Dat bij de Jan van Goyenkade nieuwe aanplant moet gebeuren is duidelijk. Sommige bestaande bomen staan zwaar uit het lood en zijn van slechte kwaliteit, waardoor ze bij zwaar weer een risico vormen.

Hoogachtend,

Datum

naam

adres

Funderingsproblematiek KCAF

Hierbij actuele informatie (april 2013) van KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek).

Door allerlei oorzaken krijgen steeds meer eigenaren van woningen te maken met funderingsproblemen onder de woning. Herstelkosten zijn voor de meeste eigenaren niet of nauwelijks op te brengen. Procederen heeft weinig zin omdat de wetgeving decennia achterloopt. Hierdoor groeit de funderingsproblematiek uit tot een inmens groot sociaal probleem.

28 maart is door het KCAF een presentatie gegeven in de tweede kamer zie pdf http://www.kcaf.nl/site/images/uploads_pdf/2013.03.28_Tweede_Kamer.pdf
Gevraagd aan de Tweede Kamer is:
ÔÇó Aandacht in Tweede kamer
Vraag minister Blok en Schultz, consequenties rapport Deltares en aanpak
ÔÇó Wetgeving om schade te voorkomen
Verantwoordelijkheid grondwater ( o.a. art 3,6 Waterwet)
Verantwoordelijkheid bij één partij
Schade door bouwprojecten
Riolering waterdicht
ÔÇó Fonds funderingsherstel
belasting op delfstofwinning water, zout aardgas, drainerende riolen
Continue laag btw tarief
Funderingsparagraaf in koopcontracten verplichten
Apart overleg over aardbevingsschade
ÔÇó Subsidie KCAF

Door Tweede Kamerlid Paulus Jansen SP is hierop actie ondernomen op zijn weblog
http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2013/03/31/schade-paalrot-loopt-op-naar-e5-miljard/
Schrijft hij

Afgelopen woensdag verzorgde het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek een briefing voor de commissies Wonen/Rijksdienst en Infrastructuur & Milieu over de recente ontwikkelingen rond de aanpak van paalrot. Minstens 100.000 woningen met houten palen staan al boven water. En dat betekent in dit geval: foute boel.

De herstelkosten voor een woning waarvan de houten palen zijn aangetast bedragen gemiddeld €54.000. Daarmee is de totale schade door paalrot inmiddels opgelopen tot ruim €5 miljard. Volgens onderzoek van Deltares, in opdracht van het ministerie van I&M, kan deze schade verder oplopen tot €40 miljard.
In dit licht getuigt de aanpak van het probleem door de rijksoverheid van een kortzichtige kruideniersmentaliteit. Het KCAF kreeg na zware druk van de Kamer, die vroeg om een startsubsidie van vier jaar, een eenmalige bijdrage van €125.000. Het is evident dat de eerste stap in een gerichte, efficiënte oplossing van het probleem gezocht moet worden in kennisontwikkeling en -ontsluiting. Het KCAF is een spotgoedkope basis voor deze strategie. Als dit zou leiden tot een kostenverlaging van 1% is er al sprake van een maatschappelijke winst van €50 miljoen.
Ik heb naar aanleiding van de briefing de commissie Wonen/Rijksdienst het voorstel gedaan om de ministers van Wonen en Rijksdienst en Infrastructuur en Milieu te verzoeken:
Een afschrift van het Deltares-rapport d.d. maart 2012 (in opdracht van het minister van I&M) aan de Kamer te sturen.

In een brief aan de Kamer:
– aan te geven welke consequenties de regering verbindt aan de conclusies van het Deltaresrapport, in het bijzonder de omvang van de nu al aanwezige schade door paalrot (€5 miljard) en de maximaal bereikbare schade die kan oplopen tot €40 miljard;
– aan te geven hoe men staat tegenover de suggestie van KCAF om in relevante regio’s verplicht een funderingsparagraaf op te nemen in koopcontracten;
– aan te geven welke mogelijkheden de regering ziet om lekke rioleringen de belangrijkste oorzaak van grondwaterdaling die kan leiden tot paalrot- terug te dringen, bijvoorbeeld door de zorgplicht van gemeenten concreter in te vullen;
– aan te geven of na het verschijnen van het Deltaresrapport de noodzaak onderschreven wordt om het KCAF in lijn met de aangenomen Kameruitspraak- voor vier jaar te (co)financieren.

Voor nadere informatie

Ing. Ad van Wensen
Directeur Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)
Postbus 192
3300 AD Dordrecht
078-8421588 06-47181030

Herinrichting Vincent Van Goghweg

(zie bij de bijlagen de vijf verkeersvarianten)

Bewonersbrief aansluiting G.Flinckstraat

Verkeersvariant 01 Upgrade bestaande situatie 12-12-2012 (1)

Verkeersvariant 02 Turborotonde 21-09-2012

Verkeersvariant 03 LARGAS 12-12-2012

Verkeersvariant 04 VRI 12-12-2012

Verkeersvariant 05 VRI+ 12-12-2012

Sinds het najaar van 2012 vergadert de gemeente Zaanstad met een klankbordgroep over de herinrichting Vincent van Goghweg. De klankbordgroep bestaat uit een representatieve fractie van bewoners en instellingen die langs de weg gevestigd zijn. Naast bewoners zijn ook het tankstation en de school vertegenwoordigd in de klankbordgroep.

In mei 2012 vond een verkennende bijeenkomst plaats waarbij de planning en belangrijkste punten van de herinrichting naar voren kwamen. Hieronder in het kort de samenvatting van deze vergadering:

Eerste verkennende bijeenkomst klankbordgroep herinrichting Van Goghweg in Zaanlands Lyceum, d.d. 31 mei 2012

Van de Gemeente Zaanstad waren aanwezig: Nadine da Cruz en Natascha Mooy (wijkmanagers Zaandam Oud-West en de Schildersbuurt) en Willem Fontein (projectleider). Er wordt gestreefd naar een evenwichtigere samenstelling van de klankbordgroep waarbij ook bewoners en belanghebbenden uit de omgeving kruising Westzijde participeren.

Kennismaking

Door meerdere bewoners werd tijdens de kennismakingsronde herhaaldelijk gewezen op de onveilige situatie op de kruising Van Goghweg Provincialeweg, die vooral door het ontbreken van een breed voetpad en de verkeerstrechter wordt veroorzaakt. Bovendien is er duidelijk veel overlast van lawaai en trillingen als gevolg van het slechte wegdek en te veel zwaar verkeer.

Traject

Projectleider herinrichting Willem Fontein gaf uitleg over het tijdspad:

2012 voorjaar: inventarisatieronde

2012 najaar: programma van eisen (aansluitingen e.d)

2013: technische ontwikkeling

2014: voorbereiding uitvoering

2015: uitvoering.

Uiteindelijk worden de plannen voor uitvoering eerst ter toetsing aan een extern bureau voorgelegd.

Bomen

Duidelijk is dat de gemeente voornemens is om het restant van de bomenrij (populieren) aan de Van Goghweg te kappen en te vervangen door bomen van een duurzamere houtsoort. Fontein benadrukt dat serieus wordt overwogen om hierbij te streven naar herplant van bomen die al een hoogte van 10 a 12 meter hebben bereikt. Hiermee kan het monumentale, laanachtige karakter van de weg worden behouden. Er werd geopperd hier eerder mee te beginnen zodra technische ontwikkeling en definitieve werktekeningen klaar zijn.

Randvoorwaarden herinrichting

Er is nog geen schets getoond van een mogelijk uitgangspunt. Wel is bekend dat de VRI’s (Verkeersregeling Installaties)moeten worden vervangen hetgeen invloed kan hebben op de inrichting van de kruisingen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met een mogelijke aansluiting vanuit Westerwatering. Dit plan is blijkbaar nog niet geheel van tafel. Op de vraag of de visie van de gemeente op de beoogde verkeersdruk op de Vincent Van Goghweg ook van invloed is op de herstructurering, antwoordde Fontein dat de weg een categorie b weg blijft met een capaciteit van 20.000 voertuigen per etmaal. De huidige intensiteit is 13.000 voertuigen per etmaal maar deze zal de komende 10 ├á 20 jaar oplopen naar 20.000. (In deze prognose zijn de effecten van de tweede Coentunnel meegenomen.) De weg blijft hiermee een belangrijk onderdeel van de verkeersruit rond Zaanstad, een dynamisch verkeersmodel voor de circulatie van verkeer in en uit de stad. Deze wordt gevormd door de Van Goghweg Heijermans/Wibautstraat – M den Uylweg-provinciale weg. Of infrastructurele aanpassingen, waaronder de verbreding van de Dr. J.L.M. den Uylbrug, een verkeersdruk verlagend effect zullen hebben op de Van Goghweg, valt nog niet zeggen. Op korte termijn meetbare effecten van de nieuwe infrastructuur zullen wel bij het ontwerp worden betrokken. Vooralsnog is de conclusie dat aanpassingsmogelijkheden voor een vrachtwagenluwe inrichting en minder verkeer, zeer beperkt zijn.

Jop

De Jeugd Ontmoetingsplaats (Jop) waartoe in de communityplanning is besloten, krijgt een plek op het grasveld voor het Zaanlands Lyceum. Op vraag van Erik Koopman of dit betekent dat om de concentratie te bevorderen en te sturen, andere voorzieningen verdwijnen, is aangegeven dat het trapveldje in de Mauvestraat zal komen te vervallen en dat die plek weer als plantsoen zal worden ingericht.

Inbreng klankbordgroep

Op de participatieladder van de Gemeente Zaanstad is dit project ingeschaald op adviserend vanuit de klankbordgroep. Dit is mede gebaseerd op de adviserende functie die de bewonersvereniging SWKB heeft gekregen bij de discussie rond de aansluiting van de Govert Flinckstraat op de Van Goghweg. De klankbordgroep zelf is van mening dat meebeslissen op cruciale punten die veel discussie met zich meebrengen, zeer gewenst is. Dit kan ook als een gebaar naar de buurt fungeren, mede gezien de gebrekkige communicatie van de gemeente naar de buurt toe bij belangrijke projecten uit het recente verleden. De gemeente stemt hiermee in: inschaling is dus adviseren én meebeslissen.

Communicatie

De Gemeente Zaanstad zet alle informatie op de wijkportal Zaandam West. Dit vormt de basis voor de informatievoorziening. Nadere informatie kan per mail ingewonnen worden waarbij voor de technische zaken Wilem Fontein benaderd kan worden en voor andere aspecten de wijkmanagers Nadine da Cruz(Oud West) en Natascha Mooy(Schildersbuurt) Mogelijk kan voor de leden van de Schildersbuurt de eigen website gebruikt worden voor overleg en input van de leden via een apart forum.

Tweede bijeenkomst d.d. 1 oktober 2012,

Tijdens de eerste officiele bijeenkomst in september werden een aantal uiteenlopende herinrichtingsvarianten gepresenteerd waarover werd gediscussieerd door verschillende workshops bestaande uit twee verkeersgroepen en een groengroep. De belangrijkste keuzemogelijkheden bestonden uit:

 1. ÔÇÿUpgrade’ bestaande situatie w.o. met mogelijkheid fietspad tot aan provinciale weg en met volledige en halve ontsluiting Govert Flinckstraat

 2. Model met grote rotonde ter hoogte van Zaans Lyceum

 3. Largas (enkelbaans circulatiemodel zonder kruisingen maar met in/uitvoegmogelijkheden)

Aan het einde van de avond werd door de verschillende werkgroepen een visie op de ontwerpen gepresenteerd. Hieronder volgt het verslag van de tweede bijeenkomst waarbij ook de verkeersvarianten zijn toegevoegd:

1. Opening

N. Mooij opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom in het nieuwe Stadhuis van Zaanstad.

Ge nteresseerden hebben een rondleiding gehad voorafgaand aan de vergadering.

2. Verslag d.d. 31 mei 2012

3. Participatie afspraken

De aangepaste versie van werkafspraken participatie is deze week verstuurd. Het omvat de

randvoorwaarden op basis waarvan men het traject met elkaar kan vervolgen.

Mevrouw Van de Water vraagt naar de participatie ten aanzien van de aansluiting Govert Flinckstraat.

N. Mooij antwoordt dat bewoners een adviserende rol houden, aangezien hier een collegebesluit aan ten grondslag ligt moet zij zich aan dat kader houden.

Omdat de herinrichting van de Govert Flinckstraat is verschoven van 2013 naar 2015 wordt er gevraagd of er op dit gevaarlijke punt een tussenoplossing wordt voorzien. N. Mooij antwoordt dat dit punt formeel een bouwin- en uitrit is, die na de oplevering van de woningen zal worden afgesloten met gras en een fietspad.Zij neemt dit punt mee naar het projectoverleg en geeft terugkoppeling. Overigens moet voor dit type weg de formulering gebiedsontsluitingsweg type B’ integraal worden doorgevoerd.

4. Toelichting onderdeel verkeer

Willem Fontein geeft een presentatie naar aanleiding van een aantal specifieke vragen van de vorige keer.

1. Het Zaans Verkeer en Vervoerplan (ZVVP 2008) is een belangrijk uitgangspunt, met de volgende

kernpunten:

 • Herkenbare stad met logische en duidelijke structuren

 • Verkeersruit, een dynamisch verkeersmodel voor de circulatie van verkeer in en uit de stad (Van

Goghweg Heijermans/Wibautstraat J.M. den Uylweg – Provincialeweg)

 • Wegcategorisering; een gebiedsontsluitingsweg type B kent een maximumsnelheid van 50 km per

uur, bestaat uit 2×1 rijstrook (terwijl voor type A 2×2 rijstroken geldt), heeft vrij liggende fietspaden,

geen parkeerplaatsen en geen begrenzing qua intensiteit.

 • Voorkoming van korte autoritten, dus verbetering van fietsverbindingen

 • Duurzaam veilig inrichten

 • Opwaarderen fietsroute (naar aanleiding van Fietsnota Zaanstad 2007)

2 Verkeersruit/dynamisch verkeersmodel (hierboven reeds toegelicht)

3 Aantal voertuigbewegingen

 • De huidige intensiteit is 12 ├á 13.000 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm). Op de langere termijn

(over 10 á 20 jaar) zal dat oplopen naar 20.000 mvt/etm.

 • Het verkeersprognosemodel heeft de volgende kenmerken en houdt rekening met:

 • Ruimtelijk, demografisch en economisch

 • Inwoners + arbeidsplaatsen

 • Groei aanname

 • Autonome verkeersgroei of demping

 • Netwerk circulatiewijzigingen

 • Tellingen en (gedrags-)enquêtes

 • Politieke en maatschappelijke invloeden

Eén en ander is lastig inschatbaar door vele factoren die van invloed zijn.

De heer Rob de Cock merkt op dat als de tweede Coentunnel klaar is er geen file meer is en hoeft er geen vrachtverkeer meer over de Van Goghweg. Hij vraagt of de gemeente hier een sturende/ voorlichtende rol neemt. K. Steernberg licht toe dat de verminderde intensiteit door de 2e Coen al in de prognose is meegenomen. De gemeente heeft geen sturende taak, er is sprake van een gebiedsontsluitingsweg type B waar woonwijken aan grenzen. De Van Goghweg zelf wordt niet aangemerkt als woonwijk. Waar mogelijk zal de gemeente advies geven, eventueel kunnen op verzoek van bewoners bedrijven waarvan vrachtwagens over de Van Goghweg rijden worden aangeschreven met het verzoek hun route aan te passen.Overigens is in de prognose geen rekening gehouden met een eventuele verbinding naar Westerwatering.

5. Toelichting onderdeel groen

Bestaande bomen

– Diversiteit; er zijn nu 45 bomen van diverse soorten, het is een stedenbouwkundige wens om naar

één soort toe te gaan.

– Kwaliteit; de kwaliteit van de populieren is niet goed, zij hebben een restlevensduur van 10 jaar.

– Onderhoud; snoei is noodzakelijk, dit kost €16.000 euro per jaar. Wellicht is het beter de bestaande

bomen te kappen en vervangen door nieuwe, maar wel grote bomen terugplaatsen.

– De gemeente wil naar één soort, slechte kwaliteit vervangen door goede, waarmee voor de komende 40 jaar een mooi geheel moet worden gerealiseerd.

6. Overige kaders/uitgangspunten project

a. Beleidskaders

Randvoorwaarden algemeen:

1 Doorstroming

2 Veiligheid

3 Aansluiting buurt

4 Groene laan

5 Besluiten naar aanleiding van de Community Planning

6 Financiële kaders

7 Belangen van andere partijen als nutsbedrijven, belangenverenigingen, Connexxion, Zaans Lyceum.

Randvoorwaarden gemeente:

1. Categoriseringsplan: gebiedsontsluitingsweg typ B (met in principe 2×1 rijbaan, geen parkeren

en vrij liggende fietspaden)

2. Het ZVVP (met de Van Goghweg als onderdeel van de ruit, duurzaam veilig door onder andere

kruispunten en verbetering van de fietsstructuur)

3. Aansluiting Govert Flinckstraat (inspanning is komen tot volledige ontsluiting)

4 capaciteit van 20.000 motorvoertuigen per etmaal

5. Behoud (aantal) bomen en bomenbeleidsplan

6. Hoofdinfrastructuur kabels en leidingen niet verleggen

7. Milieu

8. Bestemmingsplan

Wensen vanuit Community Planning:

1 Volledige aansluiting van de Govert Flinckstraat

2 Ventweg om extra parkeerplekken te kunnen realiseren

3 Aansluiting fietspad Overtuinen

4 Meer en veiligere oversteekplaatsen

5 Verkeersremmende maatregelen

Wensen gemeente

1 Goede doorstroming (afstemming op de opening van de brug en optimalisering VRI)

2 Fietspaden in 2 richtingen

3 Wegen en fietspaden in asfalt

4 Behoud/versterken duurzame groenstructuur

5 Bomen 1e of 2e orde

6 Belangen andere partijen

7 Gevoelige thema’s laten toetsen door externe partijen

b. Hoofdpunten buurtschouw

1 Vergroten veiligheid (VRI) met kruispunten

2 Verbetering veiligheid en bereikbaarheid voor mindervaliden

3 Fietspaden in 2 richtingen

4 Verbetering doorstroming en omleiding van vrachtverkeer

5 Wel/niet behoud van bomen

6 Terugdringen van overlast van geluid en fijnstof

7 Behoud van het aantal parkeerplaatsen

8 Aanleg spitsstrook’.

9 Rotonde Jan van Goyenkade

7. Workshops op thema verkeer en groen

Het is de bedoeling tijdens de workshops de kansen en mogelijkheden voor de herinrichting van de Van Goghweg te bespreken, aan de hand van de bij punt 6 genoemde kaders.

Er zijn drie workshops (2 x verkeer, 1x groen)

5 schetsmodellen:

1. Upgrade bestaande situatie

2. Turbo rotonde

3. LARGAS

4. VRI (verkeersregelingsinstallatie)

5. VRI+ (met volledige ontsluiting van de Govert Flinckstraat)

-Richtinggevend denken, kansen en mogelijkheden zien

-Ingrediënten aandragen en bespreken

-Consequenties in beeld brengen

-Voorkeur bepalen, een model of combinatie van modellen

8. Terugkoppeling uit de workshops

Terugkoppeling verkeersgroep 1 (woordvoerder: Erik Koopman)

Veiligheid en doorstroming zijn de belangrijkste punten voor herstructurering.

– Men is geen voorstander van toevoeging van een fietspad bij de aansluiting op de Provincialeweg,

dat zou te druk, te vol en te krap worden en zou bovendien parkeerplaatsen kosten. De voorkeur

gaat uit naar aansluiting aan het fietspad van Overtuinen.

– Deze groep zou graag de kruising Van Goghweg/Jan van Goyenkade aanpakken, met toevoeging

van stoplichten en oversteekplaatsen. Zo zou ook het probleem van de Mauvestraat opgelost zijn.

Verder een aansluiting op de Rembrandtstraat, ook met verkeerslichten. Dit pleit voor model 4 of 5.

– Model 5 impliceert een dubbele aansluiting op de Govert Flinckstraat, dit zou wel met een

gelijkwaardige kruising ter hoogte van het Kunstcentrum en de school moeten zijn. Totaal zouden er

hiermee op 3 punten verkeerslichten zijn.

– De groep is voor handhaving van de dubbele rijbanen, maar wil deze niet meer in een trechter

geëindigd willen zien in de richting van de Provincialeweg.

– Nadeel van 2×2 rijbanen is dat er gemakkelijk te snel wordt gereden, dit wordt echter met de

verkeerslichten getemperd.

– Voor de aansluiting van het deel rond het Laanplein zijn diverse mogelijkheden, dit mag in grote

lijnen blijven zoals het nu is.

De heer Rob de Cock maakt deel uit van de commissie Sportfondsenbad, daar hebben

verkeersdeskundigen toegezegd de mogelijkheid om het gedeelte Van Goyenkade-Mauvestraat-

Provincialeweg eenrichtingsverkeer te maken, te onderzoeken. Deze optie zou het kruispunt Van

Goyenkade/Van Goghweg verlichten en minder stoplichten mogelijk maken.

Terugkoppeling groengroep (woordvoerder de heer Rob de Cock)

– De groengroep vindt het laaneffect op de Van Goghweg belangrijk. Reactie vanuit de gemeente is

dat het de bedoeling is de bomen steeds op een afstand van 22 meter van elkaar te hebben, dat

zorgt voor het laaneffect vanaf de Bernhardbrug. De groep vindt dat de bomen aan weerskanten van

de straat moeten staan waar dat mogelijk is, maar niet ter hoogte van de bushalte.

– De groep is tegen plaatsing van bomen tussen de Jan van Goyenkade en Provincialeweg, omdat dit

ten koste gaat van parkeerplaatsen. Doordat de voortuinen van de woningen op die plaats veel

groen bevatten is het groengehalte gewaarborgd. Het is wellicht een optie dat de gemeente de

bewoners bomen/groen aanbiedt om in de voortuin te planten. De suggestie wordt meegenomen.

– Overigens is de groep ook tegen het fietspad op die plek, het is er te smal en de situatie zou er

onveiliger van worden.

– Op het stuk groen ten oosten van het Kunstcentrum, waar eerst het beeld stond, zouden

parkeerplaatsen kunnen worden toegevoegd. Echter bij de Community Planning is afgesproken

geen groen meer te verwijderen.

– De suggestie om ten oosten van het Kunstcentrum een jongerenplek in te richten zou met de

jongeren zelf moeten worden besproken, zij hebben daarbij inspraak. Het zou ook een combinatie

met het bestaande groen moeten zijn.

– In het verlengde van de Govert Flinckstraat wordt de weg aan de andere kant doorgetrokken, ten

oosten van het Kunstcentrum, verdwijnt wel groen. Dit wordt echter hoogstwaarschijnlijk

gecompenseerd.

– De optie van een verkeersrotonde zou het laaneffect belemmeren, dus valt af voor deze groep.

– De groep heeft geen bezwaar tegen het kappen van bomen in het kader van dit ingrijpende traject.

Men wil wel graag herplaatsing, met aandacht voor de goede maat, soort en leeftijd. Er wordt ook

een aandachtspunt met betrekking tot de lichtinval meegegeven.

– De groene middenberm is verschraald. Als deze gehandhaafd blijft, wil men pleiten voor een sier- en

bloemrijke berm.

– Het idee van een parkeergarage komt uit Amsterdam, een soort schappensysteem met een klein

ruimtebeslag. De plek ten oosten van het Kunstcentrum wordt als optie genoemd. Hoewel het

kostentechnisch lastig lijkt wordt het idee meegenomen.

Terugkoppeling verkeersgroep 2 (woordvoerder de heer Wim Wilms)

– De turborotonde valt direct af, vanwege het verkeerspleineffect en de aderlating die dit voor het

groen zou betekenen.

– Op model 1 is ten opzichte van de huidige situatie alleen een oversteekplaats bij de

Rembrandtstraat toegevoegd. De modellen 4 en 5 hebben een te hoog asfaltgehalte waarmee het

laaneffect zou verdwijnen.

– De meest charmante oplossing zou de Largas zijn. Met verkeerslussen voor fietsers etc. Zou dit de

veiligheid verhogen. Aandachtspunt daarbij is de ontsluiting van de Jan van Goyenkade.

– Algemeen aandachtspunt is het verkeer in relatie tot de school.

– Suggestie is om parkeerplekken uit te wisselen in relatie tot aanvulling van groen.

– In tegenstelling tot de andere groepen is men positief over het fietspad, dat een goede en veilige

oplossing lijkt.

De conclusie is dat er geen nieuwe modellen op tafel zijn gekomen, wel varianten, met name een

oversteekplaats voor fietsers vanaf de Jan van Gooyenkade.

Verkeersgroep 2 is duidelijk voor de Largas, groep 1 denkt dat daardoor de files op de Provincialeweg zullen afnemen. De groep Groen’ is tegen de Largas omdat die oplossing ten koste gaat van het groen, de Van Goghweg wordt te smal om bomen te plaatsen.

Mevrouw Van de Water vraagt waarom de busstations verplaatst zijn, ter hoogte van de Paulus Potterstraat,zoals het nu is, is het meest veilig voor kinderen. De verplaatsing is op last van Connexxion, dat heeft aangegeven de halteplaatsen te verruimen, waardoor er minder stopplekken nodig zijn en dus sneller kan worden gereisd.

9. Vervolg en afsluiting

Natascha Mooij neemt de vanavond verkregen informatie mee. Hiermee zal tot een aantal modellen worden gekomen, die voor toetsing en een objectief advies aan een extern bureau worden voorgelegd.

Alvorens de nieuwe modellen extern te laten toetsen wordt de klankbordgroep bijeengeroepen. De

klankbordgroep wordt betrokken bij de nieuwe modellen en bij de uitvraag naar externe bureaus. Tijdens de volgende bijeenkomst worden de verdere vervolgstappen in beeld gebracht.

N. Mooij dankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de bijeenkomst af.

Derde bijeenkomst, 17 december 2012

De verschillende herinrichtingsmodellen en varianten, zoals gepresenteerd in de vorige bijeenkomst, worden ter beoordeling voorgelegd aan bureau Royal Haskoning DHV project engineering. Zij hebben in het verleden ook getekend’ voor de Prins Bernhard rotonde.

Veiligheid

Uitvoerig is de onveilige kruising Vincent van Goghweg-Hobbemakade aan de orde geweest. Unaniem was men van mening dat de plaatsing van verkeerslichten hier een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de veiligheid.

Fietspad

Een ruime meerderheid was het eens met het laten vervallen van een separaat fietspad langs het deel van de route tussen Provinciale weg en kruising Hobbemakade. De gemeente heeft conform de uitkomsten van de Community Planning gekozen voor het aan te leggen fietspad overtuinen waarbij het pad deels aan de achterzijde over het terrein van het Zaans Lyceum loopt en voor de trimbaan afbuigt naar de Van Goghweg.

Groen

De keuze voor kap en herbeplanting of het snoeien van de populieren langs de Van Goghweg hangt af van het onafhankelijk onderzoek naar de toestand van de bomen.

Aansluiting Govert Flinckstraat

Voorlopig wordt de halve aansluiting aangelegd. Dit betekent dat alleen rechts in en uit de Govert Flinckstraat kan worden gereden van en naar de Van Goghweg. De werkzaamheden zullen worden worden meegenomen in de werkzaamheden in het kader van de inrichting van de openbare ruimte waarmee in de loop van maart is begonnen.

Een mogelijke volledige aansluiting op de Van Goghweg kan pas worden gerealiseerd indien de ingang naar Kunstcentrum en Zaanlands Lyceum en de aansluiting Govert Flinckstraat recht tegenover elkaar komen te liggen. Een mogelijkheid van een definitieve halve aansluiting wordt bekeken aan de hand van metingen van de verkeersontwikkelingen in de Van der Helststraat en Rembrandtstraat. Bij een aantal bewoners van de nieuwe bebouwing op het Voorslagterrein zijn er zorgen over de mogelijke gevolgen van een hele aansluiting voor de verkeersbewegingen in en uit de Govert Flinckstraat. Deze zorgen bestaan er nu ook bij de bewoners van met name de Van der Helststraat en Rembrandtstraat ten aanzien van de gevolgen van een halve aansluiting.

Hoe nu verder?

Planning:

Week 16: toetsing oordeel Royal Haskoning DHV project engineering

Tussen Week 16 en week 22: opzetten klankbordgroep voor Jongeren ontmoetingsplek (Jop)

Week 22: inloopbijeenkomst voor de gehele buurt met voorlopig ontwerp na verwerking en uitwerking van bevindingen Royal Haskoning.

Week 26: definitief ontwerp en productie bestek en tekeningen

Hierna volgt de fase van de uitvoering t.a.v. de veiligheid e.d. (kan ook in de vorm van een klankbordgroep)

NOODKREET!

Voor degene die hier in ge nteresserd is:

Presentatie Tweede Kamer en overhandiging NOODKREET

KCAF website

Het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) zal 28 maart om 12.00 uur in de Klompezaal van de Tweede Kamer een presentatie geven over de funderingsproblematiek voor de commissie wonen en infrastructuur. Deze presentatie is openbaar. Financiering van funderingsherstel kost €45.000 tot meer dan een ton per woning. Deze kosten zijn voor de meeste woningeigenaren onmogelijk op te brengen. Bovendien is door de waardedaling van de woningen en hogere eisen voor financiering een patstelling ontstaan. En worden veel te weinig woningen voorzien van een nieuwe fundering waardoor verpaupering en soms ook sociale problemen ontstaan in een bouwblok.

Tijdens de bijeenkomst zal een gedupeerde eigenaar uit Rotterdam een Noodkreet welke door de Stichting Platform Fundering Nederland (SPFN) wordt ondersteund en diverse partijen is mee ondertekend overhandigd worden aan de Tweede Kamerleden.

De bijeenkomst is openbaar. Bezoekers moeten zich tijdig melden via de ingang Lange Poten.

Voor de Noodkreet zie http://www.kcaf.nl/site/images/uploads_pdf/2013.03.19_tekst_Noodkreet.pdf

Aanleg parkeerplaatsen Mauvestraat

N. Mooij, Wijkmanager, 14075

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs bent u door JH Bakker Bouwprojecten BV ge nformeerd over de start van de werkzaamheden aan het voormalige sportfondsenbad. Tijdens de werkzaamheden van Bakker zullen de parkeerplaatsen aan de lange zijde van het zwembad tijdelijk vervallen. De gemeente heeft samen met de leden van de commissie Sportfondsenbad gekeken naar de mogelijkheid om het tijdelijk tekort enigszins te compenseren. Dit kan op de brede stoep thv Mauvestraat 98 t/m 108.

Wat betekent dit voor u?

Op de stoep thv Mauvestraat 98 t/m 108 zullen 7 parkeerplaatsen worden aangelegd om het tijdelijk tekort te compenseren (zie tekening achterop). De parkeerplaatsen worden verhoogd aangelegd met een schuine band, zoals dat ook op andere plaatsen in Zaanstad gebeurd.

Tijdens de werkzaamheden van Bakker zijn er minder parkeerplaatsen beschikbaar op de Mauvestraat. Bewoners van de van Goghweg worden daarom verzocht hun auto op de V. van Goghweg of elders in de wijk te parkeren en niet in de Mauvestraat.

Start van de werkzaamheden

De aanleg van de parkeerplaatsen start op maandag 18 februari en zal ongeveer 3 dagen duren. Enige hinder tijdens de werkzaamheden is helaas niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vragen?

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met ondergetekende via de gemeentelijke informatielijn: 14 075.

Met vriendelijke groet mede namens de leden van de commissie Sportfondsenbad,

Natascha Mooij,

Wijkmanager Oud Koog aan de Zaan, Oud Zaandijk en de Schilders- en Waddenbuurt

Verplaatsen van 2 bomen Jedeloo

De gemeente Zaanstad gaat bij wijze van uitzondering twee bomen op het binnenterrein van het

project Jedeloo verplaatsen. Dit naar aanleiding van een bewonersinitiatief. Op 18 september is er

een bewonersbijeenkomst geweest over de verplaatsing en zijn bewoners het eens geworden over de

nieuwe plek van twee bomen.

Waarom dit nodig is en waarom deze uitzondering wordt gemaakt blijkt nergens in de brief (zie bijlage).

Bewonersbrief verplaatsen bomen Jedeloo (pdf)