Tagarchief: Schildersbuurt Zaandam

EXTERNE HOORCOMMISSIE WIJST BEZWAREN BEWONERSVERENIGING TEGEN UITRIT WESTZIJDE 404-408 AF

De externe hoorcommissie van de Gemeente Zaanstad heeft de bezwaren tegen de uitrit vanaf de parkeerplaats achter de door Bergsma gerenoveerde panden Westzijde 404-408, afgewezen. Ook de bezwaren van de eigenaars van westzijde 402 tegen deze uitrit, werden ongegrond verklaard. 

bezwaren

Twee bezwaren waren afkomstig van direct omwonenden. Voorts dienden de erven Seel, eigenaar van het perceel Westzijde 410, en de Bewonersvereniging een bezwaarschrift in.  Alle partijen waren op de hoorzitting aanwezig om hun standpunten te verdedigen. Voor de erven Seel voerde hun advocaat, mr. Elmas, het woord.Naast zorgen over de monumentenstatus van het perceel Westzijde 410, en de toekomstige bereikbaarheid daarvan, was er twijfel over de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen achter het pand (8), in relatie tot het aantal wooneenheden (14). Vooral de geplande uitrit naar de Westzijde, door de uiterst smalle steeg, was voor alle bezwaarmakers een belangrijk punt van zorg. De uiterst onoverzichtelijke uitrit, die eerst het voetpad oversteekt en dan tussen de geparkeerde auto’s door op de drukke Westzijde uitkomt, maakt de verkeerssituatie ter plekke onveiliger.

onaanvaardbaar

Speerpunt in het bezwaarschrift van de Bewonersvereniging was de veiligheidssituatie rond de T-kruising Frans Halsstraat-Westzijde.  Al tijdens het mediation-traject en de community planning was dit een belangrijk punt van overleg tussen de Gemeente Zaanstad en de Bewonersvereniging. Samen hebben Gemeente en Bewonersvereniging destijds gewerkt aan een veiligere Westzijde, door ter plekke een bushalte te verplaatsen en de rotonde in een lus om te vormen. De Bewonersvereniging vindt het onaanvaardbaar dat de verbeterde veiligheidssituatie voor voetganger en fietser nu weer ongedaan wordt gemaakt doordat een blinde uitrit, die praktisch op de voornoemde kruising uitkomt, wordt toegestaan.  Het verweer van de gemeente op dit punt kan niet anders al zeer zwak worden betiteld.  De door de gemeente Zaanstad geraadpleegde verkeersdeskundige, die de situatie ten aanzien van de verkeersveiligheid heeft beoordeeld, is tot de conclusie is gekomen dat de veiligheid niet in het geding is. Hij onderbouwde deze conclusie door de situatie te vergelijken met een soortgelijke oplossing aan het Breedweer (!) (een zijstraatje van de Zuidzijde in Koog aan de Zaan waar nauwelijks verkeer is..)  De door de bezwaarmakers gevraagde schriftelijke stukken aangaande de beoordeling bleken niet aanwezig, zodat bij de zorgvuldigheid hiervan de nodige vraagtekens werden geplaatst.

restauratie

De praktijk zal moeten uitwijzen of de beslissing van de Gemeente de juiste is. Laten we hopen dat de gevaarlijke uitrit de gebruikers ervan tot extra voorzichtigheid zal manen. Inmiddels is het pand van Wijlen Wim Seel eerst aan aannemer Bergsma en later aan een particulier doorverkocht. Deze is momenteel druk doende is met de restauratie van het pand. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gebouwen een woonfunctie zullen krijgen.

Start herprofilering Vincent van Goghweg jaar uitgesteld

De Gemeente Zaanstad heeft besloten om de start van de werkzaamheden in het kader van de reconstructie van de Van Goghweg met een jaar uit te stellen tot het najaar van 2015. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden in het komend najaar van start gaan.
Nieuwe gegevens

Als belangrijkste reden voor deze beslissing noemt de gemeente de renovatie van de Wilhelminasluizen welke momenteel nog in volle gang zijn en die eerst moeten worden afgerond. Tegelijkertijd wordt tevens gemeld dat er in het najaar van 2014 nieuwe gegevens bekend worden over de te verwachten toename van de verkeersdruk op de Van Goghweg tot het jaar 2030. Tot nu toe werd uitgegaan van een toename van meer dan 6.000 voertuigen per etmaal, waardoor verwacht werd dat de Van Goghweg 20.000 voertuigen per dag zou moeten kunnen verwerken in 2030.

Tellingen

Tijdens de vergaderingen van de klankbordgroep heeft de bewonersvereniging er in de persoon van Rob de Cock regelmatig op gewezen dat de tellingen die door de Gemeente gedaan zijn geen correcte weergave zijn van de werkelijke verkeersbewegingen op de Van Goghweg. Volgens zijn telling van voertuigen op de Van Goghweg wordt momenteel de door de Gemeente getelde aantal van 12 á 13.000 voertuigen per etmaal bijlange na niet gehaald, zodat de prognose van nagenoeg een verdubbeling van de verkeersbewegingen in 2030 onwaarschijnlijk lijkt.

Recente verbeteringen

Bovendien zullen de recente verbredingen van de Den Uylbrug en de verdubbeling van de Coentunnel eerder tot een afname van het aantal verkeersbewegingen op de Van Goghweg leiden. De Gemeente lijkt zich dit te realiseren en wil eerst de uitkomsten van nieuwe prognose afwachten die dit najaar beschikbaar is en waarin de effecten van de voornoemde infrastructurele verbeteringen zijn meegenomen. Hierna zal de Klankbordgroep wederom bijeengeroepen worden om te bespreken wat voor gevolgen de nieuwe uitkomsten voor het uiteindelijke ontwerp van de Van Goghweg zullen hebben.

Zorgvuldig

Tijdens de inloopavond in het najaar van 2013 is duidelijk geworden dat er veel weerstand en vragen gerezen zijn tegen het huidige plan, omdat hierdoor woongenot bedreigd wordt door verkeerslichten, minder parkeerplaatsen, en verdwijnend groen. Het lijkt er op dat de Gemeente de herinrichting van de Van Goghweg zorgvuldig wil aanpakken en wil streven naar een definitief plan waarvoor voldoende draagvlak bestaat bij de omwonenden en direct betrokkenen. De ernstige beschadiging van het vertrouwen die in het recente verleden is ontstaan tussen de Gemeente en de Schildersbuurt als gevolg van de gang van zaken bij projecten als het Voorslagterrein en de Jedelooschool, liggen nog vers in het geheugen.

Schriftelijke vragen inloopavond beantwoord

De vragen die schriftelijk gesteld zijn tijdens de inloopavond afgelopen november zijn inmiddels door de gemeente beantwoord. In de onderstaande PDF-bijlagen kunt u de bewonersbrief en de vragen en antwoorden terugvinden.

bewonersbrief vervolg herinrichting Vincent van Goghweg te Zaandam

Reacties inloop herprofilering Vincent van Goghweg 27nov2013

Sluiting geldautomaat Westzijde gaat niet door!

Op de website van de Rabobank Zaanstreek stond dat de bank voornemens was om de geldautomaat aan de Westzijde te Zaandam op te heffen.

Dat was een onzalig voornemen, waarvan de buurtbewoners het slachtoffer zouden worden. Deze geldautomaat is de enige in de Schildersbuurt, in Koog aan de Zaan Zuid en Oud-West noord.Gelukkig heeft de Rabobank na diverse protestbrieven al laten weten dat de geplande verwijdering van de baan is.

Informatieavond over het van Raaltenpark 20-11-2012

De avond wordt geopend door Rieky Janssen, voorzitter van het bestuur van het van Raaltenpark. Nadat iedereen van harte welkom is geheten en het doel van de bijeenkomst is uitgelegd houdt Rieky een korte inleiding over de geschiedenis van het park.

Mede dankzij verzet van de bewoners van de buurt in de jaren 90 kon de sloop van het ziekenhuis worden voorkomen en konden de appartementen worden gerealiseerd.

Naast de koop van een appartement hebben de bewoners de grond om het gebouw gekocht van de gemeente, daardoor zijn de bewoners eigenaar van de grond rondom het appartementengebouw.

Doordat de aannemer bijna aan het eind van het traject failliet is gegaan en de gemeente niet de weg ging aanleggen, omdat het privé-eigendom is, moesten de bewoners zelf de bestrating regelen. Het onderhoud van wegen en park worden door de bewoners zelf betaald en geregeld. Hiertoe wordt o.a. eenmaal per jaar een tuinwerkdag georganiseerd, daarnaast zijn er het hele jaar door veel vrijwilligers actief.

Deze tuinwerkdag is, naast kostenbesparing, er ook om samen als bewoners van het van Raaltenpark iets gezamenlijk te doen naast de jaarlijks georganiseerde BBQ.

Bewoners van het park beseffen dat, doordat er een verandering van eigenaar heeft plaats gevonden, het door de buurt als vervelend wordt ervaren dat het park niet meer openbaar is maar privébezit van de bewoners.

Rieky benadrukt dat wij als bewoners graag een zo open mogelijke sfeer willen, waar ieder welkom is, mits hij geen overlast veroorzaakt. Daarom is het jammer dat er zoveel bordjes moesten komen. Dat is niet mooi, maar helaas onontkoombaar omdat het privéterrein is moeten wij dmv bordjes aangeven wat wel en niet kan >Aan de andere kant zijn de bordjes ook geplaatst omdat gesprekken met een aantal buurtbewoners geen positief effect hadden. Ook is er 1 ┬¢ maand geleden een erf afscheidingshek geplaatst. Dit is ook besproken met bewoners van het plan Meesterlijk wonen en hebben we de gemeente hierover ingelicht. Dit om overlast van hangjongeren, drugsdealers en racende scooters te beperken. Ook hebben de antikraakbewoners van Pinokio een camera opgehangen. Omdat zij zich niet meer veilig voelden.

Wat mag er niet in het park?

ÔÇó Vuurstoken

ÔÇó Loslopende honden, hondenpoep

ÔÇó Boomhutten

ÔÇó Niet in de tuinen lopen ook geen kastanjes zoeken in de tuinen

ÔÇó Niet voetballen in het park en tegen de deuren van de berging

ÔÇó Spelen op een gevaarlijk stukje bij de Frans Halsstraat. (fietsafgang)

ÔÇó Scooters

ÔÇó Vernielingen aan bomen struiken en opstal.

Wat mag er wel in het park?

ÔÇó Wandelen op de wegen van de ene kant van het park naar de ander kant

ÔÇó Kastanjes zoeken op de weg zelf.

ÔÇó Genieten van de natuur, de vogels etc.

Hierna volgt een discussie met de omwonenden waarbij de volgende punten aan de orde komen.

De bordjes roepen veel weerstand op bij de omwonenden. Het komt erg negatief over. De mensen hebben het gevoel dat ze er helemaal niet meer mogen komen. Het wekt zelfs agressie op.

Antw: De bordjes zijn geplaatst oa op aanraden van de politie. De borden geven ons het recht om mensen die zich niet gedragen volgens de regels hierop aan te spreken. Dat aanspreken moet wel op een fatsoenlijke manier gebeuren. De bewoners van het park worden regelmatig hierop gewezen door middel van de nieuwsbrief.

Omwonenden klagen over oa veel geluidsoverlast van een bewoner van het park.

Antw: Hier geldt ook dat als er overlast is van buren dit opgelost kan worden dmv een gesprek of als dit niet helpt inschakeling van de politie.

Klacht over het plaatsen van het hek. Hierover is geen overleg geweest met de omwonenden. Is het plaatsen wel rechtmatig? We hebben toch het recht van overpad. Nu is er een wandelroute afgesloten. Kan het hek overdag niet openblijven?

Antw: Helaas zijn we genoodzaakt, door alle overlast (overdag en sávonds zijn er drugsdealers, racende scooters etc.), om een deel van ons park af te sluiten Het is onze eigen grond en daarom hebben we, net als elke andere bewoner met een stuk grond, het recht om ons erf af te scheiden. Het is wel gebeurd in overleg met bewoners van het plan Meesterlijk wonen,

Klacht over wildgroei in het park ter hoogte van Pinokio. Er is veel last van overhangende takken.

Antw: Toegezegd wordt dat met de komende tuinwerkdag dat stuk extra zal worden aangepakt. Indien iemand last heeft van overhangende takken in zijn tuin heeft hij alle recht om deze takken te snoeien.

Klacht van de bewoners van de Govert Flinckstraat nr. 21, 23 en 25 over de bomen die veel te hoog zijn aan die kant. Ze ontnemen ieder straaltje zon. De bewoners bieden aan deels de snoeikosten te betalen. Als er maar iets aan wordt gedaan. Dat is nog nooit gebeurd.

Antw: toegezegd is dat we op de tuinwerkdag samen met de tuinman gaan kijken bij nr 25, zodat hierover een beslissing kan worden genomen. Daarnaast is de wilg al een keer gesnoeid.

Vraag of er door omwonenden niet een stuk grond gekocht kan worden.

Antw: Nee, we verkopen geen grond aan derden. De ledenvergadering van de VVE is hier leidend in.

Vraag of we niet iets voor de hangjongeren kunnen doen.

Antw: De hangjongeren komen overal vandaan aan een vorige groep hebben we aangeboden om samen met hen iets te ondernemen. Helaas kwam er niemand opdagen.Deze groep die er nu rondhangt, is ouder en minder aanspreekbaar bij overlast wordt bijna altijd de politie gebeld omdat gesprekken tot niets leiden.

Vraag over bestemming van Pinokio. Is het uitsluitend een woonbestemming?

Antw: Pinokio vervalt steeds meer, bewoners van het van Raaltenpark maken de buitenkant regelmatig schoon. Odion houdt tot op dit moment alles af. Het zou verkocht worden er

zijn /waren veel gegadigden om het te kopen.

Vraag of de dikke bomen achter het hek ook van het park zijn.

Antw: Een taartpunt is van de VVE van Raaltenpark andere bomen zijn van de gemeente.

Vraag of door het plaatsen van het hek de overlast van drugsdealers en hangjongeren is afgenomen.

Antw: Ja, het is verminderd. Er wordt nog steeds gedeald.

Bij de groep die is gehuisvest is aan de Frans Halsstraat 27 is ‘s avonds geen toezicht. . Jongeren zouden daar voor hooguit 3 maanden worden gehuisvest, maar dat klopt niet helemaal. Is veel onduidelijkheid over. Het bestuur heeft, samen met oa bewoners Govert Flinckstraat en Frans Halsstraat, een gesprek gehad met de nieuwe voorzitter van de wijkvereniging hij heeft een kennismakingsgesprek, gehad op 13 november, en wilde ge nformeerd worden over de overlast van de bewoners van dit pand.

Vraag of de notulen worden rondgestuurd net als het uitnodigingsbriefje om duidelijk te maken dat iedereen welkom is als hij zich aan de afspraken houdt

Antw: Het verslag van deze avond komt op de website van het park.

Vraag of de bewoners van het park zichzelf wel beschouwen als buurtbewoners. Het lijkt wel of jullie op een eiland zitten. Ook de uitnodiging voor deze avond wordt door sommigen als onvriendelijk ervaren. Ook zaken als collecteren in het park wordt als vervelend ervaren.

Antw: We doen aan alles mee en willen en zijn zeker geen eiland zijn. We voeren ook overleg met de gemeente over problemen in de buurt. Het bestuur is er niet verantwoordelijk voor of bewoners wel of niet de deur openen als er gecollecteerd wordt. Daarnaast hebben we deze avond ook georganiseerd om in gesprek te gaan met andere buurtbewoners.

Opmerking van een bewoner; hij zit in een werkgroep groen, vanuit de Community Planning, daarin ervaart hij veel tegenwerking van oa Bewonersvereniging het Palet voor een speelplaats/ openbaar parkje bij de Juliana van Stolbergschool. Hij heeft al diverse keren ondersteuning gevraagd aan andere buurtbewoners om ondersteuning in deze werkgroep. Maar daar geen respons op gekregen.Gevraagd wordt of de bewoners van het park hieraan ook deel willen nemen.

Vraag over een wilg in het park. Is dat een beschermde boom.

Antw: Gaan we uitzoeken. Geen beschermde boom en kortwieken/kandeleren geen optie, gaat alleen sneller groeien.

Door een aantal mensen wordt uitgesproken dat ze de informatieavond als positief ervaren.

De heer Van der Brugge, biedt aan om mee te helpen op de tuinwerkdag.

De avond wordt afgesloten door de voorzitter. Een ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid.


Investeren in groen leidt tot minder ziekteverzuim

[persbericht] Investeringen in groen leiden tot forse besparingen op de zorgkosten en het ziekteverzuim. Door meer groen aan te leggen in stedelijke gebieden wordt de omgeving niet alleen mooier, de aanleg heeft ook een positief effect op de bewoners omdat zij zich prettiger voelen en meer gaan bewegen. De aanleg van meer groen kan er dan ook toe leiden dat mensen zich minder vaak ziek melden, waardoor de kosten van zowel zorg als ziekteverzuim fors naar beneden gaan.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG Sustainability in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Lees verder Investeren in groen leidt tot minder ziekteverzuim