Tagarchief: Sanering Scadoterrein

Algemene ledenvergadering op 14 januari druk bezocht

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging werd door en groot aantal leden bijgewoond. Het was de eerste vergadering na het aantreden van het nieuwe bestuur en op de volle agenda stonden belangrijke zaken die de gemoederen al enige tijd bezighouden waaronder: herinrichting Vincent van Goghweg, de sanering van het vervuilde Scadoterrein en de herinrichting van het groen achter de voormalige Juliana van Stolbergschool.

Vincent van Goghweg

Bij het agendapunt Vincent van Goghweg wist het bestuur te melden dat tijdens de inloopavond over de herinrichting, in november van het afgelopen jaar, zoveel schriftelijke bezwaren van bewoners waren ingediend tegen de inrichting van het trajectdeel Provincialeweg-Van Goyenkade, dat de projectleiding met de gemeente wil overleggen over mogelijke veranderingen in het voorlopig ontwerp, gevolgd door terugkoppeling naar de buurt. De nieuwe wijkmanager van de Schildersbuurt, Simon Broersma, die voor de vergadering ter kennismaking was uitgenodigd, lichtte de stand van zaken verder toe. Hij stelde het bestuur voor om samen met de projectleiding te bekijken of er nog een voorlichtingsavond kan worden georganiseerd ter bespreking van het definitief ontwerp.

Scadoterrein

Een ander heet hangijzer is de sanering van de bodemvervuiling onder het terrein van de voormalige kunstharsfabriek Scado N.V., die dit voorjaar na een uitgebreide proefperiode van start moet gaan. Probleem bij de sanering is dat de bron van de vervuiling niet kan worden aangepakt maar dat de uitspoeling van de vervuiling in het grondwater wordt verwijderd waarmee verspreiding van het gif moet worden voorkomen. Verschillende leden waaronder Nico van den Broek spraken hun twijfel uit over de doeltreffendheid van de sanering en de vraag of de vervuiling wel tot het Scadoterrein beperkt is gebleven. Cees Könst, die zich voor de bewonersvereniging in de materie van bodemvervuiling heeft verdiept, wist te melden dat er bij hem in de Hobbemastraat onlangs eveneens vervuiling in de grond is aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden. Hiermee wordt maar weer benadrukt dat het probleem van de bodemvervuiling op meer plaatsen in de wijk een rol speelt.

Juliana van Stolbergschool

Het groen achter bedrijvencentrum Bedrijvige Bij, de voormalige Juliana van Stolbergschool, is eveneens een lastig verhaal zo bleek tijdens de vergadering. Rob de Cock van de groencommissie wist te melden dat naast verbetering van de huidige situatie door groenbeheer en meer verlichting, het oorspronkelijke plan van een pad naar het gebied rond de Dekamarkt nog niet van de baan is. Een levendige discussie tussen voor en tegenstanders toonde vervolgens aan dat een consensus nog ver weg lijkt. Wijkmanager Simon Broersma gaf aan dat de gemeente de oorspronkelijke plannen uit de community planning graag wil faciliteren vanuit het daarvoor gereserveerde budget, en dringt daarbij aan op een breed gedragen plan. Het bestuur roept de leden met klem op om zich aan te melden via de website als zij hierbij een actieve rol willen spelen.

Bestuur en Groencommissie druk in gesprek met wijkmanager Simon Broersma en directeur Bedrijvige Bij Gerbrand Klop over de herinrichting groen achter Van Stolbergschool
Bestuur en Groencommissie druk in gesprek met wijkmanager Simon Broersma en directeur Bedrijvige Bij Gerbrand Klop over de herinrichting groen achter Van Stolbergschool
Nieuwe website in de lucht

Als laatste punt voor de rondvraag kwam de presentatie van de geheel nieuwe website aan de orde die Peter Goldstein in opdracht van het bestuur heeft gebouwd en vormgegeven. Hiermee werd een belangrijk doel, dat het bestuur zich na zijn aantreden had gesteld, gerealiseerd. De nieuwe website werd door de leden enthousiast ontvangen en is de laatste weken veelvuldig bezocht. Het bestuur roept leden op om via de nieuwe website hun mailadressen indien nodig te updaten zodat iedereen straks de digitale nieuwsbrieven kan ontvangen. De web redactie zal zich er voor inzetten om met regelmaat nieuwe artikelen en nieuwsberichten op de site te plaatsen.

Afrondend kunnen we constateren dat de vergadering in goede sfeer is verlopen. Ook de nieuwe wijkmanager Simon Broersma mengde zich volop in het debat en er is voldoende reden om aan te nemen dat de communicatie en samenwerking in de toekomst goed zal verlopen. De heer Gerbrand Klop, directeur van de Bedrijvige Bij bood het bestuur bovendien vriendelijk aan om in het vervolg in de Juliana van Stolbergschool te gaan vergaderen. Een genereus gebaar dat de het bestuur graag in overweging zou willen nemen.

 

Twijfel over meting sanering Scado

Geachte gemeente,

Uw brief aan de bewoners van de omgeving voormalig Scadoterrein van 9 mei j.l. heeft mij verbaast en ook mijn verontwaardiging opgeroepen, en wel om de volgende redenen:

1.U constateert dat Wareco een fout heeft gemaakt en u laat datzelfde bedrijf tot twee keer toe een contra-expertise doen. dat is naar mijn mening geen zorgvuldige procedure. Als een bedrijf een dermate ernstige fout heeft gemaakt, laat u een ander bedrijf een contra-expertise doen.

2. Wareco kan niet verklaren waarom er fout gemeten is, dat geeft al helemaal geen vertrouwen in dit bedrijf, een reden temeer om de contra expertise door een ander bedrijf te laten uitvoeren. Ik verzoek u dan ook een ander bedrijf in te schakelen om een extra check op de uitkomsten van de Wareco-onderzoeken te laten uitvoeren.

3. In uw brief maakt u niet duidelijk waarom er geen reden is om aan te nemen dat onze woningen niet extra snel zakken, u concludeert dat wel, maar op basis van welke argumenten, ik wens inzage in de meetreseultaten van Wareco. Zijn onze woningen helemaal niet gezakt tov de laatste wel betrouwbare meting? U heeft tenslotte eerder metingen laten uitvoeren. Ik verzoek u de laatste metingen van februari en januari daarmee te vergelijken en de resultaten aan ons mee te delen.

4. de zin “tijdens de laatste twee metingen is geen afwijking geconstateerd die de oorzaak kunnen verduidelijken…”is een cryptische. Wat bedoelt u hiermee? die metingen zijn toch gedaan om de mate van zakking te meten, niet om oorzaken (waarvan???, de foute meting?) te achterhalen.

Het lijkt mij kortom verstandig, en ook een kwestie van zorgvuldig bestuur, om uw beslissing om snel door te gaan met de proefsanering voorlopig op te schorten, totdat de contra-expertise door een ander bedrijf meer duidelijkheid geeft aans ons, de bewoners van woningen in de omgeving van het voormalige Scadoterrein.

Ik hoop op een spoedig antwoord.

met vriendelijke groet,

Frank Kriek

Govert FLinckstraat 25

1506 LM Zaandam

06-49878657