Tagarchief: ledenvergadering

Beste leden en abonnees op de nieuwsbrief

Allereerst wil ik jullie namens het bestuur van de bewonersvereniging een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2015 toewensen!

Het afgelopen jaar is bijzonder rustig verlopen en op het gebied van de belangrijke langlopende projecten in de buurt, de herinrichting van de Vincent van Goghweg en de renovatie van het Sportfondsenbad in de Mauvestraat, zijn geen belangrijke verschuivingen opgetreden. Achter de schermen hebben wij voortdurend contact gehad met de wijkmanager om van alle zaken die voor de buurt van belang zijn op de hoogte te blijven. Wel heeft het bestuur zich het afgelopen jaar ingezet om te bemiddelen tussen de daklozenopvang Zaanerf van het Leger des Heils en de directe omwonenden vanwege de problemen met overlast. Er zijn in goede harmonie duidelijke afspraken gemaakt waar beide partijen zich in konden vinden en is alle reden om optimistisch te zijn over de uitwerking daarvan nu het recentelijk gerenoveerde pand weer in gebruik is genomen. Uiteraard zullen wij wel de vinger aan de pols blijven houden.

Te rustig is het momenteel rond het Sportfondsenbad. De renovatiewerkzaamheden zijn tot nader order opgeschort hetgeen verband houdt met het aantal units dat momenteel verhuurd is. Pas bij een bezettingsgraad van 50 % zullen de werkzaamheden hervat worden aldus projectontwikkelaar Jan Hein Bakker. Belangrijkste punt op de agenda is de eerstvolgende bijeenkomst van de Klankbordgroep Vincent van Goghweg. Hierin zal duidelijk moeten worden hoe de plannen met de weg er precies uit gaan zien. Dat lijkt ons bovendien een uitgelezen moment om aansluitend een datum voor de jaarlijkse ledenvergadering te plannen zodat besproken kan worden wat we als bewonersvereniging van de plannen vinden. Zo gauw we weten wanneer de klankbordvergadering plaatsvindt zullen wij de datum voor de algemene ledenvergadering vaststellen. Wij hopen van harte dat we velen van u dan weer kunnen verwelkomen!

Namens uw bestuur:
Erik Koopman, voorzitter

Algemene ledenvergadering op 14 januari druk bezocht

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging werd door en groot aantal leden bijgewoond. Het was de eerste vergadering na het aantreden van het nieuwe bestuur en op de volle agenda stonden belangrijke zaken die de gemoederen al enige tijd bezighouden waaronder: herinrichting Vincent van Goghweg, de sanering van het vervuilde Scadoterrein en de herinrichting van het groen achter de voormalige Juliana van Stolbergschool.

Vincent van Goghweg

Bij het agendapunt Vincent van Goghweg wist het bestuur te melden dat tijdens de inloopavond over de herinrichting, in november van het afgelopen jaar, zoveel schriftelijke bezwaren van bewoners waren ingediend tegen de inrichting van het trajectdeel Provincialeweg-Van Goyenkade, dat de projectleiding met de gemeente wil overleggen over mogelijke veranderingen in het voorlopig ontwerp, gevolgd door terugkoppeling naar de buurt. De nieuwe wijkmanager van de Schildersbuurt, Simon Broersma, die voor de vergadering ter kennismaking was uitgenodigd, lichtte de stand van zaken verder toe. Hij stelde het bestuur voor om samen met de projectleiding te bekijken of er nog een voorlichtingsavond kan worden georganiseerd ter bespreking van het definitief ontwerp.

Scadoterrein

Een ander heet hangijzer is de sanering van de bodemvervuiling onder het terrein van de voormalige kunstharsfabriek Scado N.V., die dit voorjaar na een uitgebreide proefperiode van start moet gaan. Probleem bij de sanering is dat de bron van de vervuiling niet kan worden aangepakt maar dat de uitspoeling van de vervuiling in het grondwater wordt verwijderd waarmee verspreiding van het gif moet worden voorkomen. Verschillende leden waaronder Nico van den Broek spraken hun twijfel uit over de doeltreffendheid van de sanering en de vraag of de vervuiling wel tot het Scadoterrein beperkt is gebleven. Cees Könst, die zich voor de bewonersvereniging in de materie van bodemvervuiling heeft verdiept, wist te melden dat er bij hem in de Hobbemastraat onlangs eveneens vervuiling in de grond is aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden. Hiermee wordt maar weer benadrukt dat het probleem van de bodemvervuiling op meer plaatsen in de wijk een rol speelt.

Juliana van Stolbergschool

Het groen achter bedrijvencentrum Bedrijvige Bij, de voormalige Juliana van Stolbergschool, is eveneens een lastig verhaal zo bleek tijdens de vergadering. Rob de Cock van de groencommissie wist te melden dat naast verbetering van de huidige situatie door groenbeheer en meer verlichting, het oorspronkelijke plan van een pad naar het gebied rond de Dekamarkt nog niet van de baan is. Een levendige discussie tussen voor en tegenstanders toonde vervolgens aan dat een consensus nog ver weg lijkt. Wijkmanager Simon Broersma gaf aan dat de gemeente de oorspronkelijke plannen uit de community planning graag wil faciliteren vanuit het daarvoor gereserveerde budget, en dringt daarbij aan op een breed gedragen plan. Het bestuur roept de leden met klem op om zich aan te melden via de website als zij hierbij een actieve rol willen spelen.

Bestuur en Groencommissie druk in gesprek met wijkmanager Simon Broersma en directeur Bedrijvige Bij Gerbrand Klop over de herinrichting groen achter Van Stolbergschool
Bestuur en Groencommissie druk in gesprek met wijkmanager Simon Broersma en directeur Bedrijvige Bij Gerbrand Klop over de herinrichting groen achter Van Stolbergschool
Nieuwe website in de lucht

Als laatste punt voor de rondvraag kwam de presentatie van de geheel nieuwe website aan de orde die Peter Goldstein in opdracht van het bestuur heeft gebouwd en vormgegeven. Hiermee werd een belangrijk doel, dat het bestuur zich na zijn aantreden had gesteld, gerealiseerd. De nieuwe website werd door de leden enthousiast ontvangen en is de laatste weken veelvuldig bezocht. Het bestuur roept leden op om via de nieuwe website hun mailadressen indien nodig te updaten zodat iedereen straks de digitale nieuwsbrieven kan ontvangen. De web redactie zal zich er voor inzetten om met regelmaat nieuwe artikelen en nieuwsberichten op de site te plaatsen.

Afrondend kunnen we constateren dat de vergadering in goede sfeer is verlopen. Ook de nieuwe wijkmanager Simon Broersma mengde zich volop in het debat en er is voldoende reden om aan te nemen dat de communicatie en samenwerking in de toekomst goed zal verlopen. De heer Gerbrand Klop, directeur van de Bedrijvige Bij bood het bestuur bovendien vriendelijk aan om in het vervolg in de Juliana van Stolbergschool te gaan vergaderen. Een genereus gebaar dat de het bestuur graag in overweging zou willen nemen.

 

Ingelaste ledenvergadering, 14 februari 2012

Beste Leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor een ingelaste ledenvergadering op 14 februari 2012 in de aula van het Zaanlands Lyceum met als onderwerp “bestuursopvolging”.

Voor het voortbestaan van onze vereniging is het van belang dat u allen aanwezig bent. Wij hopen u dan ook op 14 februari a.s. te mogen verwelkomen.

Het bestuur.

Nieuwsbrief.Schildersbuurt.FEB.2012