Tagarchief: Gemeente Zaanstad

EXTERNE HOORCOMMISSIE WIJST BEZWAREN BEWONERSVERENIGING TEGEN UITRIT WESTZIJDE 404-408 AF

De externe hoorcommissie van de Gemeente Zaanstad heeft de bezwaren tegen de uitrit vanaf de parkeerplaats achter de door Bergsma gerenoveerde panden Westzijde 404-408, afgewezen. Ook de bezwaren van de eigenaars van westzijde 402 tegen deze uitrit, werden ongegrond verklaard. 

bezwaren

Twee bezwaren waren afkomstig van direct omwonenden. Voorts dienden de erven Seel, eigenaar van het perceel Westzijde 410, en de Bewonersvereniging een bezwaarschrift in.  Alle partijen waren op de hoorzitting aanwezig om hun standpunten te verdedigen. Voor de erven Seel voerde hun advocaat, mr. Elmas, het woord.Naast zorgen over de monumentenstatus van het perceel Westzijde 410, en de toekomstige bereikbaarheid daarvan, was er twijfel over de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen achter het pand (8), in relatie tot het aantal wooneenheden (14). Vooral de geplande uitrit naar de Westzijde, door de uiterst smalle steeg, was voor alle bezwaarmakers een belangrijk punt van zorg. De uiterst onoverzichtelijke uitrit, die eerst het voetpad oversteekt en dan tussen de geparkeerde auto’s door op de drukke Westzijde uitkomt, maakt de verkeerssituatie ter plekke onveiliger.

onaanvaardbaar

Speerpunt in het bezwaarschrift van de Bewonersvereniging was de veiligheidssituatie rond de T-kruising Frans Halsstraat-Westzijde.  Al tijdens het mediation-traject en de community planning was dit een belangrijk punt van overleg tussen de Gemeente Zaanstad en de Bewonersvereniging. Samen hebben Gemeente en Bewonersvereniging destijds gewerkt aan een veiligere Westzijde, door ter plekke een bushalte te verplaatsen en de rotonde in een lus om te vormen. De Bewonersvereniging vindt het onaanvaardbaar dat de verbeterde veiligheidssituatie voor voetganger en fietser nu weer ongedaan wordt gemaakt doordat een blinde uitrit, die praktisch op de voornoemde kruising uitkomt, wordt toegestaan.  Het verweer van de gemeente op dit punt kan niet anders al zeer zwak worden betiteld.  De door de gemeente Zaanstad geraadpleegde verkeersdeskundige, die de situatie ten aanzien van de verkeersveiligheid heeft beoordeeld, is tot de conclusie is gekomen dat de veiligheid niet in het geding is. Hij onderbouwde deze conclusie door de situatie te vergelijken met een soortgelijke oplossing aan het Breedweer (!) (een zijstraatje van de Zuidzijde in Koog aan de Zaan waar nauwelijks verkeer is..)  De door de bezwaarmakers gevraagde schriftelijke stukken aangaande de beoordeling bleken niet aanwezig, zodat bij de zorgvuldigheid hiervan de nodige vraagtekens werden geplaatst.

restauratie

De praktijk zal moeten uitwijzen of de beslissing van de Gemeente de juiste is. Laten we hopen dat de gevaarlijke uitrit de gebruikers ervan tot extra voorzichtigheid zal manen. Inmiddels is het pand van Wijlen Wim Seel eerst aan aannemer Bergsma en later aan een particulier doorverkocht. Deze is momenteel druk doende is met de restauratie van het pand. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gebouwen een woonfunctie zullen krijgen.

Aanleg fietspad Overtuinen nu definitief

De aanleg van een fietspad vanaf de Westerwateringtunnel, via Overtuinen achter het Zaanlands lyceum langs, gaat definitief door. De beslissing is afgelopen najaar genomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Het fietspad was een oude wens van D66 en Groen Links ten tijde van het vorige college. Het huidige tracé achter het Zaanlands Lyceum had tijdens de bijeenkomsten van de Community Planning met grote meerderheid de voorkeur. Wel hebben wijkmanager Simon Broersma en Willem Fontein, projectleider herinrichting Van Goghweg, gesprekken gevoerd met de schoolleiding van het lyceum waarbij is besloten om het tracé nog iets verder van de school af te laten liggen.

Stadsregio
De nieuwe aansluiting op de fietstunnel van en naar Westerwatering, vanaf de snelfietsroute langs de Provincialeweg, die momenteel wordt aangelegd, maakt deel uit van de geplande fietsroute. Hierdoor zullen ook fietsers vanuit noordelijke richting gemakkelijk het westen en oosten van Zaandam kunnen bereiken.
Beide projecten worden goeddeels gefinancierd door de Stadsregio Amsterdam. Deze heeft de intentie om het fietsgebruik in de regio te stimuleren waarbij het accent vooral ligt op het woon-werkverkeer. De Stadsregio werkt in dat kader aan de aanleg van een regionaal fietsnetwerk dat aansluit op alle belangrijke OV-knooppunten in de regio. De fietsroutes die woon- en werkgebieden over langere afstanden met elkaar verbinden wil de Stadsregio upgraden tot snelfietsroutes: snelle en comfortabele fietsroutes om het woon- werkverkeer met de fiets te stimuleren. Voor deze snelfietsroutes waarvan de route Zaandam – Amsterdam een belangrijk onderdeel vormt, heeft het Rijk in het verleden een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld. Onbekend is nog wanneer de aanleg van fietspad wordt uitgevoerd. De definitieve plannen worden volgende maand eerst aan de klankbordgroep Vincent Van Goghweg voorgelegd.

Start herprofilering Vincent van Goghweg jaar uitgesteld

De Gemeente Zaanstad heeft besloten om de start van de werkzaamheden in het kader van de reconstructie van de Van Goghweg met een jaar uit te stellen tot het najaar van 2015. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden in het komend najaar van start gaan.
Nieuwe gegevens

Als belangrijkste reden voor deze beslissing noemt de gemeente de renovatie van de Wilhelminasluizen welke momenteel nog in volle gang zijn en die eerst moeten worden afgerond. Tegelijkertijd wordt tevens gemeld dat er in het najaar van 2014 nieuwe gegevens bekend worden over de te verwachten toename van de verkeersdruk op de Van Goghweg tot het jaar 2030. Tot nu toe werd uitgegaan van een toename van meer dan 6.000 voertuigen per etmaal, waardoor verwacht werd dat de Van Goghweg 20.000 voertuigen per dag zou moeten kunnen verwerken in 2030.

Tellingen

Tijdens de vergaderingen van de klankbordgroep heeft de bewonersvereniging er in de persoon van Rob de Cock regelmatig op gewezen dat de tellingen die door de Gemeente gedaan zijn geen correcte weergave zijn van de werkelijke verkeersbewegingen op de Van Goghweg. Volgens zijn telling van voertuigen op de Van Goghweg wordt momenteel de door de Gemeente getelde aantal van 12 á 13.000 voertuigen per etmaal bijlange na niet gehaald, zodat de prognose van nagenoeg een verdubbeling van de verkeersbewegingen in 2030 onwaarschijnlijk lijkt.

Recente verbeteringen

Bovendien zullen de recente verbredingen van de Den Uylbrug en de verdubbeling van de Coentunnel eerder tot een afname van het aantal verkeersbewegingen op de Van Goghweg leiden. De Gemeente lijkt zich dit te realiseren en wil eerst de uitkomsten van nieuwe prognose afwachten die dit najaar beschikbaar is en waarin de effecten van de voornoemde infrastructurele verbeteringen zijn meegenomen. Hierna zal de Klankbordgroep wederom bijeengeroepen worden om te bespreken wat voor gevolgen de nieuwe uitkomsten voor het uiteindelijke ontwerp van de Van Goghweg zullen hebben.

Zorgvuldig

Tijdens de inloopavond in het najaar van 2013 is duidelijk geworden dat er veel weerstand en vragen gerezen zijn tegen het huidige plan, omdat hierdoor woongenot bedreigd wordt door verkeerslichten, minder parkeerplaatsen, en verdwijnend groen. Het lijkt er op dat de Gemeente de herinrichting van de Van Goghweg zorgvuldig wil aanpakken en wil streven naar een definitief plan waarvoor voldoende draagvlak bestaat bij de omwonenden en direct betrokkenen. De ernstige beschadiging van het vertrouwen die in het recente verleden is ontstaan tussen de Gemeente en de Schildersbuurt als gevolg van de gang van zaken bij projecten als het Voorslagterrein en de Jedelooschool, liggen nog vers in het geheugen.

Schriftelijke vragen inloopavond beantwoord

De vragen die schriftelijk gesteld zijn tijdens de inloopavond afgelopen november zijn inmiddels door de gemeente beantwoord. In de onderstaande PDF-bijlagen kunt u de bewonersbrief en de vragen en antwoorden terugvinden.

bewonersbrief vervolg herinrichting Vincent van Goghweg te Zaandam

Reacties inloop herprofilering Vincent van Goghweg 27nov2013

Info Kappen en herplanten bomen

Hierbij de briefwisseling tussen bewonersvereniging en de gemeente Zaanstad:

Van: Mooij, Natascha

Verzonden: dinsdag 21 mei 2013 8:08

To: Monique Wedekind;
Onderwerp: kapvergunning aangevraagd Jan van Goyenkade

Beste Erik en Monique,

De duiker onder de inrit van het van Raaltepark aan de Jan van Goyenkade wordt vernieuwd. Dit oa naar aanleiding van klachten van bewoners of stank etc. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten een aantal bomen gekapt worden die nu op de duiker staan. De aanvraag kapvergunning wordt deze week gepubliceerd. De herplant zal in de directe omgeving plaats vinden.

Met vriendelijke groet,

Natascha Mooij
Wijkmanager Oud Koog aan de Zaan, Oud Zaandijk en Schilders- en Waddenbuurt.

Van: Mooij, Natascha
Verzonden: ÔÇÄ10ÔÇÄ-ÔÇÄjulÔÇÄ-ÔÇÄ13 ÔÇÄ08ÔÇÄ:ÔÇÄ12
Aan: Erik Koopman,
Onderwerp: bezwaar kapvergunning Jan van Goyenkade

Hoi Erik en Monique,

In mei heb ik jullie ge nformeerd over de aanvraag van de kapvergunning. Inmiddels zijn er 15 bezwaren binnen gekomen van bewoners uit de omgeving. Dit gaat vooral over de herplant. Bewoners geven aan dat het grasveldje veel door kinderen gebruikt wordt. Wij zijn nu op zoek naar alternatieve locaties, een die genoemd is door bewoners is het veldje bij de speeltuin aan het eind van de Frans Halsstraat. Wij verwachten met een alternatieve locatie voor de herplant een groot deel van de bezwaarmakers tegemoet te komen. Een tweetal heeft ook bezwaar gemaakt tegen de kap. Die probeer ik samen met de groenbeheerder nog deze week te bezoeken.

Een alternatief voorstel voor herplant zal dan per brief naar alle bezwaarmakers gaan en zij kunnen aangeven of ze daarmee akkoord gaan. De vergunning wordt dan gewijzigd en opnieuw gepubliceerd.

Het doel is om te kijken of we er zo met elkaar uit kunnen komen. Zo niet, dan volgt er een hoorzitting en zal verder de formele procedure doorlopen worden.

Groet Natascha

 

Van: Erik Koopman

Verzonden: woensdag 10 juli 2013 10:47

Aan: Mooij, Natascha

CC: Monique Wedekind

Onderwerp: RE: bezwaar kapvergunning Jan van Goyenkade

Hi Natascha,

Ik zie dat er bij herplanting rekening wordt gehouden met compensatie van verlies aan bloesem dragende bomen. Ik hoop en neem aan dat dit ook gebeurt om de bestuivende insecten waaronder bijen en hommels, die zeer te lijden hebben onder oprukkende steentuinen, te ondersteunen.

Wat ik een beetje onduidelijk vind bij de toelichting bij de plaatjes is dat bij de reden voor kap ook naar voren gebracht wordt dat de bomen onvoldoende waardevol zijn. Betekent dit dat er bij waardevolle bomen een werkwijze gehanteerd kan worden waarbij de bomen wel gespaard kunnen blijven?

Groet, Erik

From: Mooij, Natascha

To: Erik Koopman

Subject: RE: bezwaar kapvergunning Jan van Goyenkade

Date: Tue, 16 Jul 2013 07:08:43 +0000

Hoi Erik,

Ik heb je vraag voorgelegd aan de groenbeheerder. Ik kreeg het onderstaande antwoord:

Er is rekening gehouden met verlies aan bloesemdragende bomen. Er worden 4 stuk prunus subhirtella Autumnalis’ teruggeplant. Dit is een herfstbloeiende sierkers met een rijke nabloei in het voorjaar. Een goede keuze v.w.b. insecten.

Het is inderdaad juist dat er bij waardevolle bomen een andere werkwijze gehanteerd moet worden als de situatie daarom vraagt. Met waardevol kun je denken aan monumentale gemeentebomen, bomen die door een leeftijd status waardevol hebben (>60 jaar) of bijvoorbeeld herdenkingsbomen. Meer hierover vind je in het bomenbeleidsplan van Zaanstad.

Groet Natascha

Wijkmanager Oud Koog, Oud Zaandijk en Schilders- en Waddenbuurt

 

 

 

Bomen midden op het grasveld?

De bewoners van rondom het Hobbemaplantsoen maken zich zorgen om geplande bomen in het plantsoen. Cees Könst heeft een bezwaarschrift daartegen opgesteld. Wanneer u het eens bent met de inhoud, kunt het overnemen en naar de gemeente Zaanstad sturen:

Aan de Gemeente Zaanstad.

Bezwaarschrift voorgenomen bomen aanplant in plantsoen (westelijk deel) Hobbemastraat

Zaandam.

Geachte Heer, Mevrouw,

In het stadsblad is eerder door de gemeente Zaanstad aangekondigd, dat er bomen zullen worden gerooid en geplant langs de Jan van Goyenkade. Daarop heb ik niet gereageerd. Heden kwam mij echter een situatietekening van Zaanstad onder ogen, waarbij 4 bomen zijn ingetekend in het westelijk deel van het plantsoen aan de Hobbemastraat Zaandam.

Het alhier planten van bomen lijkt mij geen goed voornemen. Het aangegeven gebied wordt dagelijks gebruikt door de jeugd uit de Hobbemastraat, de Frans Halsstraat, de Saenredamstraat en de Jan van Goyenkade om er te voetballen.

Dit wordt gelet op de voorgenomen aanplant daarna onmogelijk gemaakt.

Het is van belang dat de jeugd 6-16 jaar buiten spelen kan en niet uitsluitend voor de tv hangt of op het internet surft in de naschoolse tijd. Het belang van sportieve activiteiten in de buitenlucht wordt door de jeugdartsen en gezondheidsautoriteiten alom in den lande onderstreept. Er is hier in de buurt geen ander trapveldje aanwezig.

Voorts staat midden in het plantsoen een vleugelnoot. Deze boom heeft een zeer brede kruin en alleen al op grond daarvan, is het onzinnig om nog 4 bomen direct in diens omgeving aan te planten. De deskundigen van de plantsoenendienst zullen dit na aanschouwing van de situatie ter plaatse dadelijk met mij eens zijn.

Het kan zijn, dat mijn bezwaar dus te laat komt. Zoals hierboven reeds uiteengezet, ben ik door de aankondiging in het stadsblad op het verkeerde been gezet. Dat bij de Jan van Goyenkade nieuwe aanplant moet gebeuren is duidelijk. Sommige bestaande bomen staan zwaar uit het lood en zijn van slechte kwaliteit, waardoor ze bij zwaar weer een risico vormen.

Hoogachtend,

Datum

naam

adres

Van Raaltenpark

Beste buren,

Wij (bewoners van Raaltenpark) zijn ons er van bewust dat er in de buurt onduidelijkheden zijn over onze tuin .

Onduidelijkheden over van wie is het park en wat kan er wel en niet binnen het park.

Het bestuur van de VVE van Raaltenpark wil u graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op 20 november as van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Aangezien wij voor deze bijeenkomst ruimte willen huren wil ik u vragen om , mocht u van deze bijeenkomst gebruik willen maken , u zich dan voor 16 november aan te melden via info@vanraaltenpark.nl .

Met vriendelijke groet

Bestuur VVE van Raaltenpark

Jaarvergadering hoopvol en levendig

Tijdens de jaarvergadering van 8 mei 2012, is besloten dat de bewonersvereniging niet zal gaan slapen. Gelegenheids-voorzitter Joep van Houts presenteerde Saskia Bax, die zich als nieuw bestuurslid had aangemeld. Met algemene stemmen en luid applaus werd zij door de leden benoemd en zij nam meteen plaats achter de bestuurstafel. Tijdens de vergadering stelde Erik Koopman zich als bestuurslid beschikbaar, ook die kandidatuur werd met vreugde begroet. Daardoor is er een nieuw elan ontstaan in de vereniging. En dat is maar goed ook want er zijn nog genoeg belangrijke zaken die in onze buurt spelen.

Zoals o.a.:

 • De kascommissie
 • De sanering van het Scado-terrein
 • Het wandelpad achter de Frans Halsstraat, de verbinding van Juliana van Stolberg richting Deka-markt
 • De ontwikkeling van het Sportfondsenbad
 • Pinokkio
 • De ontstane parkeerproblemen in de buurt
 • Het oost-west fietspad, atletiekbaan – Provincale weg
 • De herinrichting van de Vincent van Goghweg
 • Splintergroeperingen van eigenbelangen
 • Ledenwerfaktie
 • Website.

Lees verder Jaarvergadering hoopvol en levendig

Twijfel over meting sanering Scado

Geachte gemeente,

Uw brief aan de bewoners van de omgeving voormalig Scadoterrein van 9 mei j.l. heeft mij verbaast en ook mijn verontwaardiging opgeroepen, en wel om de volgende redenen:

1.U constateert dat Wareco een fout heeft gemaakt en u laat datzelfde bedrijf tot twee keer toe een contra-expertise doen. dat is naar mijn mening geen zorgvuldige procedure. Als een bedrijf een dermate ernstige fout heeft gemaakt, laat u een ander bedrijf een contra-expertise doen.

2. Wareco kan niet verklaren waarom er fout gemeten is, dat geeft al helemaal geen vertrouwen in dit bedrijf, een reden temeer om de contra expertise door een ander bedrijf te laten uitvoeren. Ik verzoek u dan ook een ander bedrijf in te schakelen om een extra check op de uitkomsten van de Wareco-onderzoeken te laten uitvoeren.

3. In uw brief maakt u niet duidelijk waarom er geen reden is om aan te nemen dat onze woningen niet extra snel zakken, u concludeert dat wel, maar op basis van welke argumenten, ik wens inzage in de meetreseultaten van Wareco. Zijn onze woningen helemaal niet gezakt tov de laatste wel betrouwbare meting? U heeft tenslotte eerder metingen laten uitvoeren. Ik verzoek u de laatste metingen van februari en januari daarmee te vergelijken en de resultaten aan ons mee te delen.

4. de zin “tijdens de laatste twee metingen is geen afwijking geconstateerd die de oorzaak kunnen verduidelijken…”is een cryptische. Wat bedoelt u hiermee? die metingen zijn toch gedaan om de mate van zakking te meten, niet om oorzaken (waarvan???, de foute meting?) te achterhalen.

Het lijkt mij kortom verstandig, en ook een kwestie van zorgvuldig bestuur, om uw beslissing om snel door te gaan met de proefsanering voorlopig op te schorten, totdat de contra-expertise door een ander bedrijf meer duidelijkheid geeft aans ons, de bewoners van woningen in de omgeving van het voormalige Scadoterrein.

Ik hoop op een spoedig antwoord.

met vriendelijke groet,

Frank Kriek

Govert FLinckstraat 25

1506 LM Zaandam

06-49878657

Bewonersvereniging slapend?!

Tijdens de ledenvergadering van 14 februari 2012, bleek dat er geen kandidaten voor de aftredende bestuursleden waren. Dat stelt de vereniging voor een probleem. Tijdens de vergadering werd door verschillende leden voorgesteld om de vereniging in slaapstand te plaatsen. Dat betekent dat de vereniging niet wordt opgeheven, maar in-actief zal worden. Wanneer het nodig is kan de vereniging tijdelijk actief worden. Dit is wat het bestuur bij de komende jaarvergadering (in april) aan de leden wil voorstellen.

Lees verder Bewonersvereniging slapend?!