Tagarchief: fundering

Funderingsproblematiek KCAF

Hierbij actuele informatie (april 2013) van KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek).

Door allerlei oorzaken krijgen steeds meer eigenaren van woningen te maken met funderingsproblemen onder de woning. Herstelkosten zijn voor de meeste eigenaren niet of nauwelijks op te brengen. Procederen heeft weinig zin omdat de wetgeving decennia achterloopt. Hierdoor groeit de funderingsproblematiek uit tot een inmens groot sociaal probleem.

28 maart is door het KCAF een presentatie gegeven in de tweede kamer zie pdf http://www.kcaf.nl/site/images/uploads_pdf/2013.03.28_Tweede_Kamer.pdf
Gevraagd aan de Tweede Kamer is:
ÔÇó Aandacht in Tweede kamer
Vraag minister Blok en Schultz, consequenties rapport Deltares en aanpak
ÔÇó Wetgeving om schade te voorkomen
Verantwoordelijkheid grondwater ( o.a. art 3,6 Waterwet)
Verantwoordelijkheid bij één partij
Schade door bouwprojecten
Riolering waterdicht
ÔÇó Fonds funderingsherstel
belasting op delfstofwinning water, zout aardgas, drainerende riolen
Continue laag btw tarief
Funderingsparagraaf in koopcontracten verplichten
Apart overleg over aardbevingsschade
ÔÇó Subsidie KCAF

Door Tweede Kamerlid Paulus Jansen SP is hierop actie ondernomen op zijn weblog
http://paulusjansen.sp.nl/weblog/2013/03/31/schade-paalrot-loopt-op-naar-e5-miljard/
Schrijft hij

Afgelopen woensdag verzorgde het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek een briefing voor de commissies Wonen/Rijksdienst en Infrastructuur & Milieu over de recente ontwikkelingen rond de aanpak van paalrot. Minstens 100.000 woningen met houten palen staan al boven water. En dat betekent in dit geval: foute boel.

De herstelkosten voor een woning waarvan de houten palen zijn aangetast bedragen gemiddeld €54.000. Daarmee is de totale schade door paalrot inmiddels opgelopen tot ruim €5 miljard. Volgens onderzoek van Deltares, in opdracht van het ministerie van I&M, kan deze schade verder oplopen tot €40 miljard.
In dit licht getuigt de aanpak van het probleem door de rijksoverheid van een kortzichtige kruideniersmentaliteit. Het KCAF kreeg na zware druk van de Kamer, die vroeg om een startsubsidie van vier jaar, een eenmalige bijdrage van €125.000. Het is evident dat de eerste stap in een gerichte, efficiënte oplossing van het probleem gezocht moet worden in kennisontwikkeling en -ontsluiting. Het KCAF is een spotgoedkope basis voor deze strategie. Als dit zou leiden tot een kostenverlaging van 1% is er al sprake van een maatschappelijke winst van €50 miljoen.
Ik heb naar aanleiding van de briefing de commissie Wonen/Rijksdienst het voorstel gedaan om de ministers van Wonen en Rijksdienst en Infrastructuur en Milieu te verzoeken:
Een afschrift van het Deltares-rapport d.d. maart 2012 (in opdracht van het minister van I&M) aan de Kamer te sturen.

In een brief aan de Kamer:
– aan te geven welke consequenties de regering verbindt aan de conclusies van het Deltaresrapport, in het bijzonder de omvang van de nu al aanwezige schade door paalrot (€5 miljard) en de maximaal bereikbare schade die kan oplopen tot €40 miljard;
– aan te geven hoe men staat tegenover de suggestie van KCAF om in relevante regio’s verplicht een funderingsparagraaf op te nemen in koopcontracten;
– aan te geven welke mogelijkheden de regering ziet om lekke rioleringen de belangrijkste oorzaak van grondwaterdaling die kan leiden tot paalrot- terug te dringen, bijvoorbeeld door de zorgplicht van gemeenten concreter in te vullen;
– aan te geven of na het verschijnen van het Deltaresrapport de noodzaak onderschreven wordt om het KCAF in lijn met de aangenomen Kameruitspraak- voor vier jaar te (co)financieren.

Voor nadere informatie

Ing. Ad van Wensen
Directeur Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF)
Postbus 192
3300 AD Dordrecht
078-8421588 06-47181030

Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek

€125.000 van Rijk voor oprichting Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek
Wethouder Jeroen Olthof voorzitter van landelijk kenniscentrum

Jeroen Olthof, wethouder wonen van Gemeente Zaanstad is benoemd als voorzitter van een nieuw op te richten kenniscentrum voor de aanpak van funderingsproblematiek. Vooralsnog voor de periode van een half jaar. Minister Donner heeft dinsdag 13 december in een brief aan de Tweede Kamer laten weten een bijdrage te willen leveren van €125.000 aan het kenniscentrum.

Lees verder Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek

Monitoring woningen in verband met proefsanering Scado

De woningen van bewoners in de omgeving van het voormalige- en verontreinigde Scado terrein zullen november worden gemonitored, i.v.m. de volgend jaar uit te voeren proefzuivering van het aldaar aanwezige grondwater en de mogelijke effecten hiervan op de fundering.

De betreffende bewoners zijn hierover d.m.v. bijgaande informatiebrief van de gemeente Zaanstad op de hoogte gesteld.

20101029_GZ_bewonersbrief_monitoring_woningen_proefsanering_scado (pdf)