Tagarchief: community planning

EXTERNE HOORCOMMISSIE WIJST BEZWAREN BEWONERSVERENIGING TEGEN UITRIT WESTZIJDE 404-408 AF

De externe hoorcommissie van de Gemeente Zaanstad heeft de bezwaren tegen de uitrit vanaf de parkeerplaats achter de door Bergsma gerenoveerde panden Westzijde 404-408, afgewezen. Ook de bezwaren van de eigenaars van westzijde 402 tegen deze uitrit, werden ongegrond verklaard. 

bezwaren

Twee bezwaren waren afkomstig van direct omwonenden. Voorts dienden de erven Seel, eigenaar van het perceel Westzijde 410, en de Bewonersvereniging een bezwaarschrift in.  Alle partijen waren op de hoorzitting aanwezig om hun standpunten te verdedigen. Voor de erven Seel voerde hun advocaat, mr. Elmas, het woord.Naast zorgen over de monumentenstatus van het perceel Westzijde 410, en de toekomstige bereikbaarheid daarvan, was er twijfel over de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen achter het pand (8), in relatie tot het aantal wooneenheden (14). Vooral de geplande uitrit naar de Westzijde, door de uiterst smalle steeg, was voor alle bezwaarmakers een belangrijk punt van zorg. De uiterst onoverzichtelijke uitrit, die eerst het voetpad oversteekt en dan tussen de geparkeerde auto’s door op de drukke Westzijde uitkomt, maakt de verkeerssituatie ter plekke onveiliger.

onaanvaardbaar

Speerpunt in het bezwaarschrift van de Bewonersvereniging was de veiligheidssituatie rond de T-kruising Frans Halsstraat-Westzijde.  Al tijdens het mediation-traject en de community planning was dit een belangrijk punt van overleg tussen de Gemeente Zaanstad en de Bewonersvereniging. Samen hebben Gemeente en Bewonersvereniging destijds gewerkt aan een veiligere Westzijde, door ter plekke een bushalte te verplaatsen en de rotonde in een lus om te vormen. De Bewonersvereniging vindt het onaanvaardbaar dat de verbeterde veiligheidssituatie voor voetganger en fietser nu weer ongedaan wordt gemaakt doordat een blinde uitrit, die praktisch op de voornoemde kruising uitkomt, wordt toegestaan.  Het verweer van de gemeente op dit punt kan niet anders al zeer zwak worden betiteld.  De door de gemeente Zaanstad geraadpleegde verkeersdeskundige, die de situatie ten aanzien van de verkeersveiligheid heeft beoordeeld, is tot de conclusie is gekomen dat de veiligheid niet in het geding is. Hij onderbouwde deze conclusie door de situatie te vergelijken met een soortgelijke oplossing aan het Breedweer (!) (een zijstraatje van de Zuidzijde in Koog aan de Zaan waar nauwelijks verkeer is..)  De door de bezwaarmakers gevraagde schriftelijke stukken aangaande de beoordeling bleken niet aanwezig, zodat bij de zorgvuldigheid hiervan de nodige vraagtekens werden geplaatst.

restauratie

De praktijk zal moeten uitwijzen of de beslissing van de Gemeente de juiste is. Laten we hopen dat de gevaarlijke uitrit de gebruikers ervan tot extra voorzichtigheid zal manen. Inmiddels is het pand van Wijlen Wim Seel eerst aan aannemer Bergsma en later aan een particulier doorverkocht. Deze is momenteel druk doende is met de restauratie van het pand. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gebouwen een woonfunctie zullen krijgen.

Aanleg fietspad Overtuinen nu definitief

De aanleg van een fietspad vanaf de Westerwateringtunnel, via Overtuinen achter het Zaanlands lyceum langs, gaat definitief door. De beslissing is afgelopen najaar genomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Het fietspad was een oude wens van D66 en Groen Links ten tijde van het vorige college. Het huidige tracé achter het Zaanlands Lyceum had tijdens de bijeenkomsten van de Community Planning met grote meerderheid de voorkeur. Wel hebben wijkmanager Simon Broersma en Willem Fontein, projectleider herinrichting Van Goghweg, gesprekken gevoerd met de schoolleiding van het lyceum waarbij is besloten om het tracé nog iets verder van de school af te laten liggen.

Stadsregio
De nieuwe aansluiting op de fietstunnel van en naar Westerwatering, vanaf de snelfietsroute langs de Provincialeweg, die momenteel wordt aangelegd, maakt deel uit van de geplande fietsroute. Hierdoor zullen ook fietsers vanuit noordelijke richting gemakkelijk het westen en oosten van Zaandam kunnen bereiken.
Beide projecten worden goeddeels gefinancierd door de Stadsregio Amsterdam. Deze heeft de intentie om het fietsgebruik in de regio te stimuleren waarbij het accent vooral ligt op het woon-werkverkeer. De Stadsregio werkt in dat kader aan de aanleg van een regionaal fietsnetwerk dat aansluit op alle belangrijke OV-knooppunten in de regio. De fietsroutes die woon- en werkgebieden over langere afstanden met elkaar verbinden wil de Stadsregio upgraden tot snelfietsroutes: snelle en comfortabele fietsroutes om het woon- werkverkeer met de fiets te stimuleren. Voor deze snelfietsroutes waarvan de route Zaandam – Amsterdam een belangrijk onderdeel vormt, heeft het Rijk in het verleden een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld. Onbekend is nog wanneer de aanleg van fietspad wordt uitgevoerd. De definitieve plannen worden volgende maand eerst aan de klankbordgroep Vincent Van Goghweg voorgelegd.

Buren Pinokkio halen opgelucht adem

Het scheelde weinig of het karakteristieke pand Pinokkio zou gesloopt worden om plaats te maken
voor een appartementengebouw van drie lagen.

Dit plan van Odion was onderwerp van de Community Planning. De buurt wilde van die nieuwbouw niets weten en sprak zich toen uit voor behoud.

In het Zaanstad Beraad van 12 januari 2012 waren alle buren van Pinokkio aanwezig bij de presentatie van de Community Planning. Mieke Swarte van het Van Raaltenpark hield een uitstekend onderbouwd pleidooi voor behoud. En tot grote opluchting van de omwonenden kon de verantwoordelijke wethouder Dennis Straat aankondigen dat Odion afziet van haar plannen.

Dus Pinokkio blijft behouden! Alle lof voor de wethouder.

Lees bijgaand artikel in Dagblad Zaanstreek dd 14 april 2012.

Pinokkio blijft

Community Planning visie Schildersbuurt, definitieve versie

Vandaag (02-09-2011) heeft Tess Broekmans namens Buro Urhahn Design de definitieve versie van de visie op de Schildersbuurt onder de deelnemers van de Community Planning verspreid. De visie in de vorm van een boekje is het uiteindelijke resultaat van 4 bijenkomsten met alle deelnemende bewoners en het commentaar en aanvullingen die deelnemers op het concept (zie het artikel van 23-07) hebben geleverd.

In september zal het boekje worden behandeld in het college, vervolgens zal in oktober de raadsbehandeling zijn waarbij Urhahn met een aantal bewoners het verhaal wil presenteren. Gegadigden, u kunt zich daar nog steeds voor aanmelden…!

Het boekje is hier bijgesloten en hopenlijk binnenkort ook weer te downloaden vanaf de website van de gemeente: Community planning Schildersbuurt – Gemeente Zaanstad.

ZAA_Schildersbuurt_visie_ 20110831 (pdf)

Community Planning, concept visie Schildersbuurt verspreid

Tess Broekmans heeft namens Buro Urhahn Design het concept voor de visie op de Schildersbuurt onder de deelnemers van de Community Planning verspreid. De visie in de vorm van een boekje is het resultaat van 4 bijeenkomsten met alle deelnemende bewoners.

Uiterlijk tot 29 augustus kunnen deelnemers nog commentaar en aanvullingen leveren.

In september zal het boekje worden behandeld in het college, vervolgens zal in oktober de raadsbehandeling zijn waarbij Urhahn met een aantal bewoners het verhaal wil presenteren. Gegadigden, meldt u….

Het (concept) boekje is hier bijgesloten en tevens te downloaden vanaf de website van de gemeente: Community planning Schildersbuurt – Gemeente Zaanstad.

ZAA_Schildersbuurt_visie_ 20110722 (pdf)

Uitnodiging om met de gemeente te praten over de wijk

Op 14 juni 2011 organiseert de gemeente Zaanstad een inloopavond om met de bewoners te praten over hun doelstellingen en de community planning in onze wijk.

De bijeenkomst wordt gehouden in De Vertoeving, Westzijde 82 en duurt van 17.00 tot 19.30 uur.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn te komen: vul dan op www.zaanstad.nl/zaandamwest de enquete in!

20110607_uitnodiging_wijkuitvoeringsplan (pdf)

Community Planning is van start gegaan

Op 26 april 2011, vond in het Zaanlands Lyceum de eerste van 4 bijeenkomsten i.h.k.v. de “Community Planning” plaats, onder auspicieën van bureau Urhahn Urban Design, in opdracht van de gemeente Zaanstad.

Het doel is (als ik het goed begrepen heb) om met elkaar (bewoners, initiatiefnemers en bureau) tot een gezamenlijke visie op de buurt te komen, die vervolgens aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd en meegenomen zal worden in de besluitvorming t.a.v. de komende ontwikkelingen en projecten in de Schildersbuurt.

Het (voorlopige) resultaat uitte zich in een plattegrond van de buurt, door de bewoners volgeplakt met opmerkingen en ideeen (dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren op de Verbeter de Buurt site), alsmede een lijstje met (voor de hand liggende) thema’s die leven in de buurt, aan de hand waarvan is beloofd om voor de volgende bijeenkomst (dan wel) een agenda op te stellen.

Lees verder Community Planning is van start gegaan

Geef u op voor de Community Planning: 26 april a.s.

Zoals u weet heeft de gemeente besloten tot het organiseren van een community planning. Doel: komen tot een gezamenlijke visie op onze buurt.

De eerste bijeenkomt is op dinsdag 26 april 2011, in het Zaanlands Lyceum.
Tijdstip van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Alle bewoners zijn uitgenodigd, maar geef u wel even per mail op bij Olly Rhebok, gebiedsassistente gebied Midden, Of bel met 14 075.

De volgende bijeenkomsten zijn op 18 mei, 7 juni en 22 juni.

bewonersbrief uitnodiging community planning (pdf)

stand van zaken projecten en communityplanning

De Gemeente Zaanstad heeft uit hoofde van Natascha Mooij, Wijkmanager Schilders- en Waddenbuurt de bijgesloten bewonersbrief bij de Schildersbuurters bezorgd.

Hierin wordt de stand van zaken  m.b.t. de lopende projecten geschetst.

Tevens wordt u als bewoner, helaas pas nu, uitgenodigd om bij de (laatste?) op stapel zijnde projecten mee te komen praten, in een nieuwe vorm van “community planning”.

Ik zou zeggen, lees na, reageer en doe mee, nu het (nog) kan….

20110329_GZ_bewonersbrief_community_planning_en_stand_van_zaken_projecten (pdf)