Categoriearchief: Projectarchief

(uit te breiden) archief van materiaal van (al dan niet actuele) projecten in de buurt

SBM Bouw koopt panden Westzijde 404-408

Sinds enkele maanden worden de oude leegstaande panden grenzend aan het pas opgeknapte pand van Zaanerf ingrijpend verbouwd en gerenoveerd. Projectontwikkelaar Bergsma is sinds december 2014 eigenaar en verbouwt de panden waarin naar verluidt een aantal appartementen en bedrijfsruimten gerealiseerd moeten gaan worden.

Onrust

Het hele proces zorgt voor ongerustheid onder direct omwonenden en omliggende winkels en bedrijven in de buurt. De angst bestaat dat de toekomstige gebruikers van het pand een extra belasting voor de beschikbare parkeerplaatsen in de buurt zullen vormen, aangezien de mogelijkheden voor parkeren op eigen grond onvoldoenden lijken.

Vergunning

De voortvarendheid waarmee de werkzaamheden vanaf het eerste begin ter hand werden genomen, wekte bovendien de indruk dat er reeds een vergunning zou zijn verleend voor het bouwplan hetgeen natuurlijk een merkwaardige ontwikkeling zou zijn. Temeer daar de Gemeente en de bewoners tijdens het Mediationtraject hebben afgesproken dat grootschalige projecten in de buurt vooraf met de bewoners en de bewonersvereniging moeten worden besproken. De verbazing was dan ook groot toen de gemeente wist te melden dat voor tal van werkzaamheden waaronder sloop en gevelreiniging helemaal geen vergunning meer nodig blijkt te zijn.

Overleg

De Bewonersvereniging is meteen met de betrokken ambtenaren en de direct omwonenden in gesprek gegaan en heeft vervolgens een vervolggesprek gevoerd met wijkwethouder Dick Emmer en wijkmanager Simon Broersma. De gemeente Zaanstad heeft verzekerd dat er nog geen vergunning voor de exploitatie van het pand is verleend, en dat de projectontwikkelaar geheel op eigen risico bezig is op basis van een voorlopig plan, waarvan de haalbaarheid nog op meerdere terreinen moet worden getoetst. Hem is natuurlijk wel verteld dat het plan onder de huidige regelgeving kans van slagen heeft mits aan een aantal voorwaarden voldaan kan worden. Het oplossen van het probleem van de benodigde parkeerruimte op eigen terrein zal daarbij een forse uitdaging zijn. Het verslag van het gesprek met de wethouder is te vinden in de bijlage onder. De bewonersvereniging is overigens zeer ongelukkig met de daarin geuite visie op de Mediationafspraken, die van wederzijds wantrouwen zouden getuigen. Gebeurtenissen uit het verleden zouden een dergelijke houding wellicht rechtvaardigen, maar deze past geheel niet in de lijn die het bestuur bij de communicatie met de gemeente Zaanstad nastreeft.

Antwoorden voor Schildersbuurt over bouwplan (2)

Beste leden en abonnees op de nieuwsbrief

Allereerst wil ik jullie namens het bestuur van de bewonersvereniging een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2015 toewensen!

Het afgelopen jaar is bijzonder rustig verlopen en op het gebied van de belangrijke langlopende projecten in de buurt, de herinrichting van de Vincent van Goghweg en de renovatie van het Sportfondsenbad in de Mauvestraat, zijn geen belangrijke verschuivingen opgetreden. Achter de schermen hebben wij voortdurend contact gehad met de wijkmanager om van alle zaken die voor de buurt van belang zijn op de hoogte te blijven. Wel heeft het bestuur zich het afgelopen jaar ingezet om te bemiddelen tussen de daklozenopvang Zaanerf van het Leger des Heils en de directe omwonenden vanwege de problemen met overlast. Er zijn in goede harmonie duidelijke afspraken gemaakt waar beide partijen zich in konden vinden en is alle reden om optimistisch te zijn over de uitwerking daarvan nu het recentelijk gerenoveerde pand weer in gebruik is genomen. Uiteraard zullen wij wel de vinger aan de pols blijven houden.

Te rustig is het momenteel rond het Sportfondsenbad. De renovatiewerkzaamheden zijn tot nader order opgeschort hetgeen verband houdt met het aantal units dat momenteel verhuurd is. Pas bij een bezettingsgraad van 50 % zullen de werkzaamheden hervat worden aldus projectontwikkelaar Jan Hein Bakker. Belangrijkste punt op de agenda is de eerstvolgende bijeenkomst van de Klankbordgroep Vincent van Goghweg. Hierin zal duidelijk moeten worden hoe de plannen met de weg er precies uit gaan zien. Dat lijkt ons bovendien een uitgelezen moment om aansluitend een datum voor de jaarlijkse ledenvergadering te plannen zodat besproken kan worden wat we als bewonersvereniging van de plannen vinden. Zo gauw we weten wanneer de klankbordvergadering plaatsvindt zullen wij de datum voor de algemene ledenvergadering vaststellen. Wij hopen van harte dat we velen van u dan weer kunnen verwelkomen!

Namens uw bestuur:
Erik Koopman, voorzitter

Opening Medisch Centrum Zaanzorg in Van Raaltenpark aanstaande

Op 9 januari om 15.30 uur zal wethouder Dick Emmer het nieuwe Medisch Centrum Zaanzorg in het Van Raaltenpark officieel openen. Na een verbouwing van ongeveer een jaar heeft het quarantainegebouw van het voormalige ziekenhuis na jaren van leegstand weer een nieuwe bestemming gekregen. In de nieuwe praktijk vestigen zich naast de huisartsenpraktijk van Van Loenen een diëtiste, psycholoog, logopedisten, een audicien, fysiotherapeuten en mogelijk eveneens een apotheker.

Op 12 januari 2015 start de patiëntenzorg op de nieuwe locatie en patiënten van de praktijk krijgen op zaterdag 10 januari de gelegenheid om het nieuwe gebouw te bezichtigen. De nieuwe locatie is per auto te bereiken via de ingang aan de Van Goyenkade. Er is een 14-tal parkeerplaatsen voor dit doel aangelegd. Te voet is de praktijk ook via een deur in het hek van het zijpad aan de zijde van de Govert Flinckstraat bereikbaar. Geheel volgens de afspraken zijn voor de renovatie en herinrichting geen bomen gekapt en is uitsluitend sprake van verwijdering van enige wildgroei. Bovendien komen op de duikers in de vaart bij de ingang van het Van Raaltenpark, die enige tijd geleden zijn vervangen, binnenkort enkele bomen in struikvorm terug ter vervanging van het groen dat daar voor de herstelwerkzaamheden in 2013 was komen te vervallen.

Klankbordgroep Vincent Van Goghweg binnenkort weer bijeen

De projectleiding Herinrichting Vincent Van Goghweg, de gemeente en de omwonenden komen binnenkort weer bij elkaar om de stand van zaken en voortgang inzake de reconstructie van de Van Goghweg te bespreken. De feitelijke start van het project was in 2015 gepland maar is met een jaar vertraagd vanwege andere infrastructurele werken binnen Zaanstad die qua uitvoering meer urgentie hadden en die niet tegelijkertijd konden plaatsvinden.

Na de inloop dag voor omwonenden die door de gemeente en projectleiding was georganiseerd samen met de klankbordgroep in het najaar van 2013, was al duidelijk geworden dat belangrijke knelpunten binnen het project: het parkeerprobleem door verlies aan parkeerplaatsen en de herinrichting van de kruising met de Van Goyenkade, niet eenvoudig zijn op te lossen. Hier komt bij dat als gevolg van de verbreding van de Den Uylbrug en de aanleg van de tweede Coentunnel, de huidige prognoses voor de toename van het aantal verkeersbewegingen op de Van Goghweg naar alle waarschijnlijkheid naar beneden moeten worden bijgesteld. Bovendien schijnt er nu eveneens uitsluitsel te zijn over de geluidsbelasting door het verkeer voor de huizen aan de Van Goghwegweg en hoe zich dat verhoudt tot de hiervoor geldende normen. Er is weer genoeg te bespreken zodat binnenkort een nieuwe datum voor een bijeenkomst te verwachten valt. Het voornemen is om de bijeenkomst uiterlijk in februari te laten plaatsvinden.

Aanleg fietspad Overtuinen nu definitief

De aanleg van een fietspad vanaf de Westerwateringtunnel, via Overtuinen achter het Zaanlands lyceum langs, gaat definitief door. De beslissing is afgelopen najaar genomen door een meerderheid van de gemeenteraad. Het fietspad was een oude wens van D66 en Groen Links ten tijde van het vorige college. Het huidige tracé achter het Zaanlands Lyceum had tijdens de bijeenkomsten van de Community Planning met grote meerderheid de voorkeur. Wel hebben wijkmanager Simon Broersma en Willem Fontein, projectleider herinrichting Van Goghweg, gesprekken gevoerd met de schoolleiding van het lyceum waarbij is besloten om het tracé nog iets verder van de school af te laten liggen.

Stadsregio
De nieuwe aansluiting op de fietstunnel van en naar Westerwatering, vanaf de snelfietsroute langs de Provincialeweg, die momenteel wordt aangelegd, maakt deel uit van de geplande fietsroute. Hierdoor zullen ook fietsers vanuit noordelijke richting gemakkelijk het westen en oosten van Zaandam kunnen bereiken.
Beide projecten worden goeddeels gefinancierd door de Stadsregio Amsterdam. Deze heeft de intentie om het fietsgebruik in de regio te stimuleren waarbij het accent vooral ligt op het woon-werkverkeer. De Stadsregio werkt in dat kader aan de aanleg van een regionaal fietsnetwerk dat aansluit op alle belangrijke OV-knooppunten in de regio. De fietsroutes die woon- en werkgebieden over langere afstanden met elkaar verbinden wil de Stadsregio upgraden tot snelfietsroutes: snelle en comfortabele fietsroutes om het woon- werkverkeer met de fiets te stimuleren. Voor deze snelfietsroutes waarvan de route Zaandam – Amsterdam een belangrijk onderdeel vormt, heeft het Rijk in het verleden een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld. Onbekend is nog wanneer de aanleg van fietspad wordt uitgevoerd. De definitieve plannen worden volgende maand eerst aan de klankbordgroep Vincent Van Goghweg voorgelegd.

Start herprofilering Vincent van Goghweg jaar uitgesteld

De Gemeente Zaanstad heeft besloten om de start van de werkzaamheden in het kader van de reconstructie van de Van Goghweg met een jaar uit te stellen tot het najaar van 2015. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden in het komend najaar van start gaan.
Nieuwe gegevens

Als belangrijkste reden voor deze beslissing noemt de gemeente de renovatie van de Wilhelminasluizen welke momenteel nog in volle gang zijn en die eerst moeten worden afgerond. Tegelijkertijd wordt tevens gemeld dat er in het najaar van 2014 nieuwe gegevens bekend worden over de te verwachten toename van de verkeersdruk op de Van Goghweg tot het jaar 2030. Tot nu toe werd uitgegaan van een toename van meer dan 6.000 voertuigen per etmaal, waardoor verwacht werd dat de Van Goghweg 20.000 voertuigen per dag zou moeten kunnen verwerken in 2030.

Tellingen

Tijdens de vergaderingen van de klankbordgroep heeft de bewonersvereniging er in de persoon van Rob de Cock regelmatig op gewezen dat de tellingen die door de Gemeente gedaan zijn geen correcte weergave zijn van de werkelijke verkeersbewegingen op de Van Goghweg. Volgens zijn telling van voertuigen op de Van Goghweg wordt momenteel de door de Gemeente getelde aantal van 12 á 13.000 voertuigen per etmaal bijlange na niet gehaald, zodat de prognose van nagenoeg een verdubbeling van de verkeersbewegingen in 2030 onwaarschijnlijk lijkt.

Recente verbeteringen

Bovendien zullen de recente verbredingen van de Den Uylbrug en de verdubbeling van de Coentunnel eerder tot een afname van het aantal verkeersbewegingen op de Van Goghweg leiden. De Gemeente lijkt zich dit te realiseren en wil eerst de uitkomsten van nieuwe prognose afwachten die dit najaar beschikbaar is en waarin de effecten van de voornoemde infrastructurele verbeteringen zijn meegenomen. Hierna zal de Klankbordgroep wederom bijeengeroepen worden om te bespreken wat voor gevolgen de nieuwe uitkomsten voor het uiteindelijke ontwerp van de Van Goghweg zullen hebben.

Zorgvuldig

Tijdens de inloopavond in het najaar van 2013 is duidelijk geworden dat er veel weerstand en vragen gerezen zijn tegen het huidige plan, omdat hierdoor woongenot bedreigd wordt door verkeerslichten, minder parkeerplaatsen, en verdwijnend groen. Het lijkt er op dat de Gemeente de herinrichting van de Van Goghweg zorgvuldig wil aanpakken en wil streven naar een definitief plan waarvoor voldoende draagvlak bestaat bij de omwonenden en direct betrokkenen. De ernstige beschadiging van het vertrouwen die in het recente verleden is ontstaan tussen de Gemeente en de Schildersbuurt als gevolg van de gang van zaken bij projecten als het Voorslagterrein en de Jedelooschool, liggen nog vers in het geheugen.

Schriftelijke vragen inloopavond beantwoord

De vragen die schriftelijk gesteld zijn tijdens de inloopavond afgelopen november zijn inmiddels door de gemeente beantwoord. In de onderstaande PDF-bijlagen kunt u de bewonersbrief en de vragen en antwoorden terugvinden.

bewonersbrief vervolg herinrichting Vincent van Goghweg te Zaandam

Reacties inloop herprofilering Vincent van Goghweg 27nov2013

Medisch centrum in Pinokkio al volledig verhuurd

Huisarts van Loenen, eigenaar van het voormalige Pinokkio schrijft op zijn website www.gezinsdokter.com, dat alle ruimten in het toekomstige medisch centrum al verhuurd zijn.  Op het terrein zullen 17 parkeerplekken worden aangelegd zodat patienten dichtbij de praktijk kunnen parkeren. Voor een goede bereikbaarheid zal -naast de ingang aan de Van Goyenkade welke toegankelijk is voor auto’s- de oude toegang voor voetgangers vanaf de Govert flinkcstraat weer in gebruik worden genomen.
Het medisch centrum zal volgens Van Loenen buiten de huisartsenpraktijk bestaan uit een fysiotherapeut, logopedisten, een apotheek uitgiftepost, een laboratorium en een oefentherapeut.
De planning is dat alles eind 2014 is gerealiseerd.

Buurtrondleiding in het Sportfondsenbad

Aanstaande dinsdagmiddag 25 maart om 17:00 uur geeft projectontwikkelaar Jan Hein Bakker een rondleiding voor geïnteresseerde buurtbewoners in het Sportfondsenbad aan de Mauvestraat 162. Het gebouw uit 1940 wordt momenteel ingrijpend gerenoveerd en gerestaureerd tot bedrijfsverzamelgebouw. Er is nog steeds ruimte te huur in het karakteristieke pand dat volgens de huidige planning begin 2015 gereed zal zijn.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door de mailtje te sturen naar Monique Wedekind van de Commissie Sportfondsenbad: mj.wedekind@kpnmail.nl

 

Huisarts van Loenen koopt Pinokkio

Huisarts A. van Loenen, nu gevestigd in een praktijkruimte aan de Westzijde, is de nieuwe eigenaar van het voormalige orthopedagogisch dagcentrum Pinokkio. Het gebouw, dat gelegen is in de tuin van het Van Raaltenpark, was tot vier jaar geleden in gebruik als dagopvang voor gehandicapten. Oorspronkelijk maakte het pand deel uit van het Gemeente Ziekenhuis. Het was een quarantainegebouw, waarin de patiënten werden verzorgd die leden aan gevaarlijke besmettelijke ziekten, als tuberculose en cholera. Eerst zullen de huisartsen Van Loenen en Petra van de huisartsenpraktijk hun intrek in het gebouw nemen. Daarnaast zullen de mogelijkheden worden bekeken om eveneens een fysiotherapeut en een apotheek voor het pand aan te trekken, waarmee de locatie zou kunnen uitgroeien tot een paramedisch centrum. Aangezien het pand is gelegen midden in de Schildersbuurt, waar dokter Van Loenen veel patiënten heeft, lijkt de plek in veel opzichten een ideale locatie.

Nieuw onderzoek naar kwaliteit funderingen rond Jan van Goyenkade

De Gemeente Zaanstad gaat binnenkort de kwaliteit van de funderingen van de panden aan en in de omgeving van de Jan van Goyenkade opnieuw beoordelen in het kader van een risicoanalyse. Aangezien de kadeconstructies van de Jan van Goyenkade onder handen genomen gaan worden, wil de gemeente van tevoren de mogelijke risico’s voor verzakkingen in kaart brengen. Het onderzoek zal op basis van uiterlijke kenmerken waaronder scheefstand, scheurvorming en lintvoegmetingen, worden uitgevoerd. Ook de resultaten van de in 2009 uitgevoerde funderingsonderzoeken zullen in de rapportage worden meegenomen.

bewonersbrief aankondiging risicoanalyse Jan van Goyenkade