Bezoek een duurzaam huis en laat je inspireren

Op zaterdag 25 oktober 2014 stellen huiseigenaren in heel Nederland hun huis open om anderen te laten zien hoe zij hun huis duurzamer hebben gemaakt.

Geïnteresseerd in woningisolatie, zonnepanelen of een energie monitoring systeem? Met eigen ogen zien wat de voordelen voor je het milieu en je portemonnee zijn?
Dit is d
é kans om ervaringen uit de eerste hand te horen en vragen te stellen.

In onze eigen buurt kan je daarvoor die dag  ‘s ochtends van 10:00 tot 12:30 uur terecht in de woning van Tijmen Hoeve of ‘s middags tussen 12:00 en 16:00 in de woning van Peter Goldstein.

Voor meer informatie en (verplicht) aanmelden zie de website van de Nationale Duurzame Huizen Route.

De verduurzaamde woning van Peter Goldstein
De duurzame woning van Tijmen Hoeve

 

Start herprofilering Vincent van Goghweg jaar uitgesteld

De Gemeente Zaanstad heeft besloten om de start van de werkzaamheden in het kader van de reconstructie van de Van Goghweg met een jaar uit te stellen tot het najaar van 2015. Oorspronkelijk zouden de werkzaamheden in het komend najaar van start gaan.
Nieuwe gegevens

Als belangrijkste reden voor deze beslissing noemt de gemeente de renovatie van de Wilhelminasluizen welke momenteel nog in volle gang zijn en die eerst moeten worden afgerond. Tegelijkertijd wordt tevens gemeld dat er in het najaar van 2014 nieuwe gegevens bekend worden over de te verwachten toename van de verkeersdruk op de Van Goghweg tot het jaar 2030. Tot nu toe werd uitgegaan van een toename van meer dan 6.000 voertuigen per etmaal, waardoor verwacht werd dat de Van Goghweg 20.000 voertuigen per dag zou moeten kunnen verwerken in 2030.

Tellingen

Tijdens de vergaderingen van de klankbordgroep heeft de bewonersvereniging er in de persoon van Rob de Cock regelmatig op gewezen dat de tellingen die door de Gemeente gedaan zijn geen correcte weergave zijn van de werkelijke verkeersbewegingen op de Van Goghweg. Volgens zijn telling van voertuigen op de Van Goghweg wordt momenteel de door de Gemeente getelde aantal van 12 á 13.000 voertuigen per etmaal bijlange na niet gehaald, zodat de prognose van nagenoeg een verdubbeling van de verkeersbewegingen in 2030 onwaarschijnlijk lijkt.

Recente verbeteringen

Bovendien zullen de recente verbredingen van de Den Uylbrug en de verdubbeling van de Coentunnel eerder tot een afname van het aantal verkeersbewegingen op de Van Goghweg leiden. De Gemeente lijkt zich dit te realiseren en wil eerst de uitkomsten van nieuwe prognose afwachten die dit najaar beschikbaar is en waarin de effecten van de voornoemde infrastructurele verbeteringen zijn meegenomen. Hierna zal de Klankbordgroep wederom bijeengeroepen worden om te bespreken wat voor gevolgen de nieuwe uitkomsten voor het uiteindelijke ontwerp van de Van Goghweg zullen hebben.

Zorgvuldig

Tijdens de inloopavond in het najaar van 2013 is duidelijk geworden dat er veel weerstand en vragen gerezen zijn tegen het huidige plan, omdat hierdoor woongenot bedreigd wordt door verkeerslichten, minder parkeerplaatsen, en verdwijnend groen. Het lijkt er op dat de Gemeente de herinrichting van de Van Goghweg zorgvuldig wil aanpakken en wil streven naar een definitief plan waarvoor voldoende draagvlak bestaat bij de omwonenden en direct betrokkenen. De ernstige beschadiging van het vertrouwen die in het recente verleden is ontstaan tussen de Gemeente en de Schildersbuurt als gevolg van de gang van zaken bij projecten als het Voorslagterrein en de Jedelooschool, liggen nog vers in het geheugen.

Schriftelijke vragen inloopavond beantwoord

De vragen die schriftelijk gesteld zijn tijdens de inloopavond afgelopen november zijn inmiddels door de gemeente beantwoord. In de onderstaande PDF-bijlagen kunt u de bewonersbrief en de vragen en antwoorden terugvinden.

bewonersbrief vervolg herinrichting Vincent van Goghweg te Zaandam

Reacties inloop herprofilering Vincent van Goghweg 27nov2013

Medisch centrum in Pinokkio al volledig verhuurd

Huisarts van Loenen, eigenaar van het voormalige Pinokkio schrijft op zijn website www.gezinsdokter.com, dat alle ruimten in het toekomstige medisch centrum al verhuurd zijn.  Op het terrein zullen 17 parkeerplekken worden aangelegd zodat patienten dichtbij de praktijk kunnen parkeren. Voor een goede bereikbaarheid zal -naast de ingang aan de Van Goyenkade welke toegankelijk is voor auto’s- de oude toegang voor voetgangers vanaf de Govert flinkcstraat weer in gebruik worden genomen.
Het medisch centrum zal volgens Van Loenen buiten de huisartsenpraktijk bestaan uit een fysiotherapeut, logopedisten, een apotheek uitgiftepost, een laboratorium en een oefentherapeut.
De planning is dat alles eind 2014 is gerealiseerd.

Overleg Bewonersvereniging met de Gemeente Zaanstad over Sociaal pension Zaanerf Westzijde

Onlangs heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de direct omwonenden van Zaanerf, Bewonersvereniging SWKB, wethouder Corrie Noom van de Gemeente Zaanstad en Zaanerf, de opvang voor dak- en thuislozen onder beheer van het Leger des Heils aan de Westzijde 410 in Zaandam. Reden voor het overleg was de bezorgdheid van een aantal omwonenden over het gewijzigde beleid van het Leger des Heils ten aanzien van het gebruik van sterke drank en verdovende middelende binnen het gebouw, en het besluit van Zaanerf om meer gelegenheid te bieden voor kortdurende opvang. In het verleden is door omwonenden met regelmaat ernstige overlast ervaren door bewoners van Zaanerf waarbij de omwonenden vonden dat hun klachten onvoldoende serieus werden genomen. Aangezien de beleidswijziging en de geplande verbouwing zonder overleg met de omwonenden plaatsvonden groeide bij hen de angst dat de overlast mogelijk zouden toenemen. Tijdens het overleg, dat in goede harmonie verliep, is afgesproken dat het Leger des Heils regelmatig contact heeft met de omwonenden en adequaat zal reageren op klachten over overlast die door de bewoners zou worden veroorzaakt: korte lijnen en regelmatig overleg. Kort geleden is er onder leiding van wijkmanager Simon Broersma een tweede overleg geweest tussen de partijen. Hierbij kon worden geconcludeerd dat de gemaakte afspraken en toezeggingen inmiddels geconcretiseerd zijn door regelmatig overleg tussen de locatiemanager van Zaanerf  en de direct omwonenden. Tussen de partijen is hiermee het vertrouwen hersteld.

Peter houdt open huis i.h.k.v. de Solar Days

logo van Solar DaysAls zonnepanelen bezitter kreeg ik vandaag een uitnodiging om mij aan te melden voor de Solar Days, een jaarlijkse promotiecampagne voor zonne-energie die wordt georganiseerd door het Klimaatverbond.

Tussen 12 en 18 mei 2014 worden door heel Nederland informatiebijeenkomsten, workshops, open huizen en rondleidingen in het kader van zonne-energie georganiseerd.

Een uitstekend initiatief en ik doe daarom zelf ook mee.

Op zaterdag ochtend 17 mei laat ik belangstellenden met alle plezier mijn PV (Photo-Voltaic) installatie zien en deel  ik graag wat ik weet over:

 • btw-zonnepanelen-het (laten) plaatsen van zonnepanelen
 • het geautomatiseerd monitoren en registreren van de opbrengsten
 • de keuze voor een “slimme” meter, of juist niet
 • het terugvorderen van de voor het systeem en de installatie betaalde BTW
 • de snelle terugverdientijd
 • de milieuvoordelen
 • overstappen van een nare – naar een aardige energieleverancier
 • de Zaanse Energie Koörperatie
 • enz. enz.

Mijn PV installatie bestaat uit:

 • 12 stuks ZN-shine zonnepanelen, á 250 WattPiek totaal vermogen is dus 3000 WP
 • Omnik 3K-TL omvormer met WiFi kit. Deze monitort en stuurt de opbrengstgegevens naar het OmnikPortal
 • Een Raspberry Pi rev B. mini-computer (spotgoedkoop,ultra zuinig, educatief en multifunctioneel). Deze monitort en stuurt (gedetailleerdere) opbrengst gegevens (en in de toekomst ook mijn verbruik) naar PVoutput
 • Een SKRA “slimme”meter. Registreert verbruik en de teruglevering in dubbeltarief.

 

TIJDSTIP EVENEMENT:

17 mei, van 11:00 van 13:00

ADRES:

Saenredamstraat 11

1506 JP Zaandam

Graag vooraf opgeven via het contact formulier op mijn blog.

 

Lees meer over mijn zonnestroom avonturen op mijn blog.

Volg mijn zonnestroom opbrengsten op PVoutput en op het OmnikPortal.

Doe ook mee met Team Zaanstad op PVoutput

 

 

Buurtrondleiding in het Sportfondsenbad

Aanstaande dinsdagmiddag 25 maart om 17:00 uur geeft projectontwikkelaar Jan Hein Bakker een rondleiding voor geïnteresseerde buurtbewoners in het Sportfondsenbad aan de Mauvestraat 162. Het gebouw uit 1940 wordt momenteel ingrijpend gerenoveerd en gerestaureerd tot bedrijfsverzamelgebouw. Er is nog steeds ruimte te huur in het karakteristieke pand dat volgens de huidige planning begin 2015 gereed zal zijn.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door de mailtje te sturen naar Monique Wedekind van de Commissie Sportfondsenbad: mj.wedekind@kpnmail.nl

 

Huisarts van Loenen koopt Pinokkio

Huisarts A. van Loenen, nu gevestigd in een praktijkruimte aan de Westzijde, is de nieuwe eigenaar van het voormalige orthopedagogisch dagcentrum Pinokkio. Het gebouw, dat gelegen is in de tuin van het Van Raaltenpark, was tot vier jaar geleden in gebruik als dagopvang voor gehandicapten. Oorspronkelijk maakte het pand deel uit van het Gemeente Ziekenhuis. Het was een quarantainegebouw, waarin de patiënten werden verzorgd die leden aan gevaarlijke besmettelijke ziekten, als tuberculose en cholera. Eerst zullen de huisartsen Van Loenen en Petra van de huisartsenpraktijk hun intrek in het gebouw nemen. Daarnaast zullen de mogelijkheden worden bekeken om eveneens een fysiotherapeut en een apotheek voor het pand aan te trekken, waarmee de locatie zou kunnen uitgroeien tot een paramedisch centrum. Aangezien het pand is gelegen midden in de Schildersbuurt, waar dokter Van Loenen veel patiënten heeft, lijkt de plek in veel opzichten een ideale locatie.

Algemene ledenvergadering op 14 januari druk bezocht

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging werd door en groot aantal leden bijgewoond. Het was de eerste vergadering na het aantreden van het nieuwe bestuur en op de volle agenda stonden belangrijke zaken die de gemoederen al enige tijd bezighouden waaronder: herinrichting Vincent van Goghweg, de sanering van het vervuilde Scadoterrein en de herinrichting van het groen achter de voormalige Juliana van Stolbergschool.

Vincent van Goghweg

Bij het agendapunt Vincent van Goghweg wist het bestuur te melden dat tijdens de inloopavond over de herinrichting, in november van het afgelopen jaar, zoveel schriftelijke bezwaren van bewoners waren ingediend tegen de inrichting van het trajectdeel Provincialeweg-Van Goyenkade, dat de projectleiding met de gemeente wil overleggen over mogelijke veranderingen in het voorlopig ontwerp, gevolgd door terugkoppeling naar de buurt. De nieuwe wijkmanager van de Schildersbuurt, Simon Broersma, die voor de vergadering ter kennismaking was uitgenodigd, lichtte de stand van zaken verder toe. Hij stelde het bestuur voor om samen met de projectleiding te bekijken of er nog een voorlichtingsavond kan worden georganiseerd ter bespreking van het definitief ontwerp.

Scadoterrein

Een ander heet hangijzer is de sanering van de bodemvervuiling onder het terrein van de voormalige kunstharsfabriek Scado N.V., die dit voorjaar na een uitgebreide proefperiode van start moet gaan. Probleem bij de sanering is dat de bron van de vervuiling niet kan worden aangepakt maar dat de uitspoeling van de vervuiling in het grondwater wordt verwijderd waarmee verspreiding van het gif moet worden voorkomen. Verschillende leden waaronder Nico van den Broek spraken hun twijfel uit over de doeltreffendheid van de sanering en de vraag of de vervuiling wel tot het Scadoterrein beperkt is gebleven. Cees Könst, die zich voor de bewonersvereniging in de materie van bodemvervuiling heeft verdiept, wist te melden dat er bij hem in de Hobbemastraat onlangs eveneens vervuiling in de grond is aangetroffen tijdens graafwerkzaamheden. Hiermee wordt maar weer benadrukt dat het probleem van de bodemvervuiling op meer plaatsen in de wijk een rol speelt.

Juliana van Stolbergschool

Het groen achter bedrijvencentrum Bedrijvige Bij, de voormalige Juliana van Stolbergschool, is eveneens een lastig verhaal zo bleek tijdens de vergadering. Rob de Cock van de groencommissie wist te melden dat naast verbetering van de huidige situatie door groenbeheer en meer verlichting, het oorspronkelijke plan van een pad naar het gebied rond de Dekamarkt nog niet van de baan is. Een levendige discussie tussen voor en tegenstanders toonde vervolgens aan dat een consensus nog ver weg lijkt. Wijkmanager Simon Broersma gaf aan dat de gemeente de oorspronkelijke plannen uit de community planning graag wil faciliteren vanuit het daarvoor gereserveerde budget, en dringt daarbij aan op een breed gedragen plan. Het bestuur roept de leden met klem op om zich aan te melden via de website als zij hierbij een actieve rol willen spelen.

Bestuur en Groencommissie druk in gesprek met wijkmanager Simon Broersma en directeur Bedrijvige Bij Gerbrand Klop over de herinrichting groen achter Van Stolbergschool
Bestuur en Groencommissie druk in gesprek met wijkmanager Simon Broersma en directeur Bedrijvige Bij Gerbrand Klop over de herinrichting groen achter Van Stolbergschool
Nieuwe website in de lucht

Als laatste punt voor de rondvraag kwam de presentatie van de geheel nieuwe website aan de orde die Peter Goldstein in opdracht van het bestuur heeft gebouwd en vormgegeven. Hiermee werd een belangrijk doel, dat het bestuur zich na zijn aantreden had gesteld, gerealiseerd. De nieuwe website werd door de leden enthousiast ontvangen en is de laatste weken veelvuldig bezocht. Het bestuur roept leden op om via de nieuwe website hun mailadressen indien nodig te updaten zodat iedereen straks de digitale nieuwsbrieven kan ontvangen. De web redactie zal zich er voor inzetten om met regelmaat nieuwe artikelen en nieuwsberichten op de site te plaatsen.

Afrondend kunnen we constateren dat de vergadering in goede sfeer is verlopen. Ook de nieuwe wijkmanager Simon Broersma mengde zich volop in het debat en er is voldoende reden om aan te nemen dat de communicatie en samenwerking in de toekomst goed zal verlopen. De heer Gerbrand Klop, directeur van de Bedrijvige Bij bood het bestuur bovendien vriendelijk aan om in het vervolg in de Juliana van Stolbergschool te gaan vergaderen. Een genereus gebaar dat de het bestuur graag in overweging zou willen nemen.

 

Nieuwe pinautomaat Dekamarkt operationeel

Sinds 28 mei is de pinautomaat van de Rabobank aan de Westzijde verplaatst naar de Dekamarkt, enkele honderden meters verderop. De toegankelijkheid van de pingelegenheid, die zich naast de plek bevindt waar de statiegeldflessen worden ingeleverd, is gekoppeld aan de (ruime) openingstijden van de supermarkt. Mede dankzij de inspanningen van onze medewijkbewoner en verenigingslid Cees Könst kon de belangrijke voorziening voor de buurt behouden blijven!

Nieuw onderzoek naar kwaliteit funderingen rond Jan van Goyenkade

De Gemeente Zaanstad gaat binnenkort de kwaliteit van de funderingen van de panden aan en in de omgeving van de Jan van Goyenkade opnieuw beoordelen in het kader van een risicoanalyse. Aangezien de kadeconstructies van de Jan van Goyenkade onder handen genomen gaan worden, wil de gemeente van tevoren de mogelijke risico’s voor verzakkingen in kaart brengen. Het onderzoek zal op basis van uiterlijke kenmerken waaronder scheefstand, scheurvorming en lintvoegmetingen, worden uitgevoerd. Ook de resultaten van de in 2009 uitgevoerde funderingsonderzoeken zullen in de rapportage worden meegenomen.

bewonersbrief aankondiging risicoanalyse Jan van Goyenkade

 

voor en door de buurt