Categoriearchief: Voorslagterrein

alles m.b.t. het Voorslagterrein

20090819-ZK-Juridisch rookgordijn om bezwaren te verstikken

door: Nico van den Broek
Een paar weken geleden heb ik in deze rubriek gewezen op de in mijn ogen weinig efficiënte communicatie van de gemeente Zaanstad in verband met de afsluiting van de Govert Flinckstraat. De gemeente heeft dit besluit wat heeft geleid tot veel bezwaarschriften ingetrokken vanwege het toepassen van een verkeerde wettelijke grondslag.
Ondanks het feit dat de fout dus duidelijk bij de gemeente ligt, heeft men alle bezwaarmakers een brief gestuurd waarin werd gesteld dat mocht men nog belang hebben bij het bezwaar binnen drie weken na dagtekening van die brief dit aan te geven. Als men dat niet zou doen, zou dat beschouwd worden als het intrekken van het bezwaar.

Een merkwaardige procedure die zeker niet normaal te noemen is. Vooral niet als de communicatie midden in de vakantie gebeurt, een truc die de gemeente wel meer toepast. Maar hiermee is de zaak nog niet af. De bezwaarmaker die wel aan het verzoek van de gemeente gevolg hebben gegeven en hebben laten weten het bezwaar te handhaven, kregen nar aanleiding daarvan een nieuw schrijven.

Daaruit citeer ik het volgende.’Bij brief heeft u te kennen gegeven uw bezwaar te willen handhaven. U heeft aangegeven dat bij een nieuw te nemen besluit inzake de afsluiting van de Govert Flinckstraat uw bezwaar zo direct weer aan de orde is. Met betrekking tot de ontvankelijkheid van uw bezwaarschrift overwegen wij als volgt. Op grond van artikel 8:1 en artikel 7:1 van de Algemene wet Bestuursrecht (hierna te noemen: de Awb) kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen tegen en besluit. Een persoon moet een rechtstreeks betrokken belang hebben bij het besluit of een processueel belang. Het processuele belang moet zijn het belang bij het resultaat van de procedure. Omdat het verkeersbesluit van 2 november 2008 is ingetrokken met het besluit ter intrekking van 7 juli 2009 is uw bezwaar mede gericht tegen dit intrekkingsbesluit op grond van artikel 6;18 EN 6;19 Awb.’ Kunt u het als niet juridisch geschoolde burger van Zaanstad nog volgen?

Wellicht begrijpt u wat volgt dan ook. ‘Met betrekking tot het door u aangegeven belang merken wij het volgende op. Omdat het oorspronkelijke verkeersbesluit van 24 november 2008 is ingetrokken en u niet heeft aangegeven hier nog een belang bij te hebben, bent u met betrekking tot dit besluit geen belanghebbende. Met betrekking tot het besluit ter intrekking van 7 juli 2009 heeft u aangegeven dat uw belang ligt in het handhaven van uw bezwaar, mocht er sprake zijn van een toekomstig nieuw besluit inzake onttrekking van de Govert Flinckstraat aan de openbaarheid. Dit belang is in de zin van de Awb geen inhoudelijk of processueel belang bij dit besluit. Met betrekking tot het eventuele toekomstige besluit ter onttrekking van de Govert Flinckstraat aan de openbaarheid kunt u nog geen bezwaar maken. U heeft daarom geen belang in de zin van de Awb omdat er nog geen uitzicht bestaat op een nieuw te nemen besluit waarvan de inhoud en strekking met het oorspronkelijk besluit overeenstemmen. In de zin van de Awb is bij geen van bovenstaande situaties sprake van een processueel belang. Op grond daarvan verklaren wij uw bezwaarschrift niet ontvankelijk.’

Aanvechtbaar
Het blijft natuurlijk de vraag of de eigen juridische afdeling van de gemeente die in directe lijn opereert met het college het recht heeft bezwaarschriften wel of niet ontvankelijk te verklaren. Op die manier heeft bezwaar maken in Zaanstad geen enkele zin meer. Vooral niet als men een juridisch rookgordijn nodig heeft en dat ook gebruikt om burgers het zicht te ontnemen. Daarbij is de inhoudelijke logica van de brief waaruit ik hier geciteerd heb, op zijn minst aanvechtbaar.

De juriste van de gemeente Zaanstad noemt zelf het processueel belang. Op grond daarvan is elk bezwaar ontvankelijk, mijns inziens. Over deze zaak is namelijk al een hoorzitting gehouden. Alleen is het advies van de hoorcommissie nog niet beschikbaar.

Bezwaarmakers willen daarom hun bezwaar aanhouden om in ieder geval een voltooide procedure te kunnen ervaren. Wanneer men niet gereageerd had, dan zou het bezwaar worden beschouwd als te zijn ingetrokken en dan is er dus geen bezwaar meer en heeft een uitspraak van de hoorcommissie geen zin. En dat is volgens mij waar Zaanstad heen wil. Zo voorkomt men namelijk het risico dat de hoorcommissie zwart op wit de bezwaarmaker gelijk geeft en dat ziet men als een vlekje op het blazoen en dat moet met al deze juridische fratsen worden voorkomen.

Merkwaardigerwijs vergeet men bij het niet ontvankelijk verklaren dat men de bezwaarmakers zelf heeft gevraagd te reageren als men wil voorkomen dat het bezwaar als ingetrokken wordt beschouwd. Daarmee maakt men dit bezwaar zelf onderdeel van de procedure. Langzamerhand vraag ik mij af of het college ter eigen bescherming de vrijheid van handelen van de juridische afdeling niet eens aan banden moet leggen?

Verder denk ik dat de gemeente het geld, dat was uitgetrokken voor een volstrekt onnodige nieuwe huisstijl, beter kan besteden aan een cursus ‘omgangsstijl met burgers’ of ‘efficiënte communicatie voor ambtenaren’.

Dat geeft meer kans op een verbetering van de verstoorde verstandhouding tussen burgers en gemeentebestuur dan een andere huisstijl.

20091005-DZ-Werkte wethouder uit Zaanstad mee aan belastingontduiking?

maandag 05 oktober 2009

De eerste resultaten van het onderzoek naar de vermeende malversaties door opeenvolgende colleges van B&W van Zaanstad zijn bekend gemaakt in een onlangs verschenen rapport. Het Dagblad voor de Zaanstreek (NHD) publiceerde vanochtend een artikel (zie onder) over dit onderzoek. Het meest opvellende deel uit dit onderzoek komt voor rekening van wethouder PIET KEIJZER (SP).

Het ‘Voorslagterrein’ werd door B&W van Zaanstad aangeboden voor 1 euro aan projectontwikkelaar OBAN. “Volgens wethouder Piet Keijzer wordt daar wel een ‘normale’ prijs voor betaald, maar zijn de zaken anders gere┬¡geld om overdrachtsbelasting uit te sparen” schrijft het NHD.

De fractie van DEMOCRATISCH ZAANSTAD vraagt zich af of een dergelijke constructie normaal is in gemeenteland. Wel is zeker dat dergelijke constructies in het bedrijfsleven door de fiscus scherp veroordeeld worden.

Wij zullen zodra het rapport digitaal beschikbaar komt het per onmiddellijk op onze website plaatsen. Op dit moment kunnen wij u nog geen deelgenoot maken want wij beschikken uitsluitend over een slecht gekopieerd exemplaar.

Image

20090423-GZ-SWKB Verslag hoorzitting bezwaren afsluiting Govert Flinckstraat

Van de de hoorzitting d.d. 23-04-2009 m.b.t. de bezwaren tegen afluiten van de Govert Flickstraat zijn de bijgaande heeft de gemeente een verslag samengesteld,

Behalve deze zijn ook de toelichtingen van enkele bezwaarmakers bijgesloten. 

20090423_GZ_verslag hoorzitting afsluiting Govert Flinckstraat

20090423_SWKB_toelichting_bezwaren_afsluiting_Govert_Flinckstraat_onbekend_alleen_voorzijde

20090420_SWKB_toelichting_bezwaren_afsluiting_Govert_Flinckstraat_Jan_Gombert

20090423_SWKB_toelichting_bezwaren_afsluiting_Govert_Flinckstraat_Blonk

20090902-GZ-agenda en actiepunten tweede ronde tafelgesprek Milieu, 2 september 2009

Goedemorgen dames en heren,

Op 2 september vindt het tweede ronde tafelgesprek plaats over Milieu, aanvang 19.30 uur in de VIProom op het Bannehof.

Deze avond wordt vanuit de gemeente onder meer bijgewoond door wethouder Robert Linnekamp. Voorzitter is mevrouw Marie-Louise Sanders. Wijkmanager Willem Totté neemt vanaf heden de Schilders-/Waddenbuurt onder zijn hoede en zal eveneens bij het gesprek aanwezig zijn.

Ten behoeve van het gesprek hebben wij de volgende agenda opgesteld:

  • Verslag bijeenkomst 26 mei 2009 en hierin opgenomen actiepunten.
  • Toelichting op deelsanering locatie molen B.
  • Toelichting op het verkennend asbestonderzoek.
  • Rondvraag.

Voor de volledigheid stuur ik de relevante vergaderstukken nog een keer mee.

Bijlagen (pdf’s)

bijlagen bij verkennend asbestonderzoek juni 2009 R001-4660082DKO-irb-V02-NLbijlagen

evaluatie deelsanering Molen B Vincent van Goghweg definitief rev01 juni 2009

resultaten verkennend asbestonderzoek juni 2009 R001-4660082DKO-irb-V02-NL

Ten behoeve van agendapunt 1 zijn de volgende actiepunten uit het verslag gedistilleerd:

  • De heer Ulendorp vraagt naar de aanleiding van het plaatsen van meetbuizen door Oranjewoud in 2007. O.a. in zijn achtertuin (Frans Halsstraat 110) is een buis geplaatst. Ook is hij benieuwd naar de resultaten van die metingen. Hij kan zich niet voorstellen dat het Voorslagterrein niet verontreinigd is, terwijl het gasfabriekterrein en het Scadoterrein dat wel zijn.

De heer Schaft zal de aanleiding van het plaatsen van de meetbuizen in 2007 en de resultaten daarvan opzoeken en de heer Ulendorp daarover informeren.

  • Mevrouw Sanders concludeert dat de arcering van bepaalde vlekken zal worden nagezocht, dat de grondwaterverontreiniging zal worden nagezocht en dat de vraag van de heer Ulendorp over de meetbuizen uit 2007 zal worden beantwoord.
  • De heer Ten Cate vraagt of er al iets bekend is over de hoorzitting naar aanleiding van de door de bewoners ingediende bezwaren. De heer Kamp stelt voor de hoorzitting aan te houden tot de uiteindelijke evaluatiebeschikking, zodat alles in één keer kan worden behandeld. De heer Ten Cate is het hiermee eens. De heer Linnekamp dringt er bij de heer Kamp op aan dit ook naar de bezwaarmakers te communiceren.
  • De rode arcering is niet teruggevonden in de bekeken rapporten. De heer Gombert zal dit thuis in zijn eigen dossier nader bekijken.

Ik wens u een goede bijeenkomst toe.

Met vriendelijke groet,

Dorien Giesberts

projectleider Gebiedsontwikkeling, gebied Midden

gemeente Zaanstad

Postbus 2000

1500 GA Zaandam

telefoon 075 – 655 32 77

mobiel 06-21 20 27 38

e-mail: d.giesberts@zaanstad.nl

aanwezig van maandag tot en met donderdag.

20090115-DZ-Voorslagterrein-update II-

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl

donderdag 15 januari 2009
Medewerkers van de dienst Stad van Zaanstad hielpen mee het dennenbos op het voorslagterrein vorm te geven.

Na de feestdagen brachten ambtenaren kerstbomen naar het Voorslagterrein om herplant te worden. Volgens ingewijden is deze actie in het verkeerde keelgat van een aantal leidinggevende ambtenaren geschoten, en misschien zelfs wel de wethouder(s). Men is naarstig op zoek naar de ondeugende ambtenaren die het gezag’ hebben getart met deze actie (sic).

Veronderstel dat die ambtenaren gevonden worden? Wat gebeurt er dan met ze? Verdwijnen ze in de verhoorkelders? Worden ze ontslagen? Berispt? Krijgen ze een aantekening? Waarom is men op zoek naar deze ambtenaren?

Naar verluid is er zelfs een order uitgegaan om per onmiddellijk het Voorslag terrein te ontdoen van de nieuwe jonge aanplant. Volgens onze bronnen geeft de dienst die dat befhel uit moet voeren niet thuis. “we hebben andere prioriteiten” was de reactie bij de opdracht.

Image

Jonge aanplant op het Voorslagterrein

uit ‘bekendmakingen’in rodi pers(pravda) van de gemeente Zaanstad van 14 januari 2009

Vincent van Goghweg

Tijdens de uitvoering van de saneringswerkzaamheden hebben wij een melding ontvangen van de uitvoering dat er sprake was van “onvoorziene omstandigheden”. Na beoordeling van de ingediende aanvullende gegevens is gebleken dat er sprake was van een wijziging van de ligging van de locatie als gevolg van een inmeetfout in het saneringsplan.

ÔÇóÔÇó De omvang van de verontreiniging wijkt niet af van het saneringsplan en blijft binnen het kadastrale perceel;

ÔÇóÔÇó De concentraties voor minerale olie en aromaten zijn lager dan in het saneringsplan;

ÔÇó De terugsaneerwaarde en het saneringsdoel blijven hetzelfde. Gezien het bovenstaande is besloten om in te stemmen met de wijziging van het saneringsplan voor wat betreft de locatie van de verontreiniging. De genoemde wijziging dient te worden beschreven in het evaluatieverslag en het logboek.

Inzage: alle stukken liggen zes weken, m.i.v. 14 januari 2009, na telefonische afspraak (14 075) ter inzage bij de Afd. Klantcontact Vergunningen in Railpoint Office.

Bezwaar: belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen deze beschikking binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking wordt verzonden, bij B & W, Postbus 2000, 1500 GA Zaanstad. Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Een verzoek om een voorlopige voorziening is alleen mogelijk indien bezwaar is gemaakt. Richt het verzoek aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Informatie/mondelinge zienswijzen: dhr. R. Swaalf (075) 681 64 66

(Dienst Wijken, afd. Milieu- en gebruikstoezicht).

Wij verzoeken u in correspondentie de Wbb-code te vermelden

(NH/390/0731/840).

Laatst geupdate op ( zaterdag 17 januari 2009 )

20081120-DZ-Einde nabij voor groen in de schildersbuurt-update-

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl

donderdag 20 november 2008

Nu een update met bijdrage van de bewonersvereniging Schilders-Waddenbuurt

Deze week werd er haast gemaakt met de voorbereiding van de bouw van de zwarte bruinvis’.(hoe bedenk je zo een naam voor de schildersbuurt?)

Image

straks staat er een 9 meter hoog, zwart gebouw op deze plaats?

Een overweldigend zwart gebouw zal de plaats innemen van een van de laatste stukjes groen in de wijk.

Democratisch Zaanstad dient een motie in om een onderzoek te starten naar de zaken die rond de Juliana van Stolberg, en Jedelooschool speelden, en naar de verkopen het Voorslagterrein. Natuurlijk stemden de PvdA, GL, CdA en SP (vreemd)tegen de motie van Democratisch Zaanstad. Er zijn bergen vuil te verbergen, zo lijkt het, waarbij o.a. voormalig wethouder KROESSEN (CdA) een niet onbelangrijke rol gespeeld zou kunnen hebben

Democratisch Zaanstad in samenwerking met de VVD, gaat nu de mogelijkheid onderzoeken voor een raadsenquête. Bij een dergelijke enquête kunnen partijen onder ede gehoord worden. Het is absoluut noodzakelijk te weten of de aanhoudende geruchten over compensaties van enorme bedragen aan OBAN op waarheid berusten. Deze compensaties zouden noodzakelijk’ geweest zijn om blunders van de toenmalige wethouder HORSELENBERG (PvdA) te verbergen.

De gemeenteraad weet het beter.

Een meerderheid van de gemeenteraad van Zaanstad besliste op donderdag 20 november 2008 dat het wel goed zat met de plannen van het college om de Schildersbuurt verder te versjacheren. Hoewel wethouder PIET KEIJZER (SP) toezegde dat hij nog met OBAN gaat overleggen over het plan, lijkt elke poging om deze vastgoedmagnaat tot in inzicht te brengen gedoemd te mislukken. OBAN kreeg de grond van het Voorslagterrein’ voor een absurd lage prijs in handen, en gaat voor een maximaal (€) rendement.

Verrassing

JOEP VAN HOUTS, een van de bestuurders, van de bewonersvereniging, kwam ik de pauze van de raadsvergadering met een opvallend nieuwtje. De bouwtekeningen die JOEP VAN HOUTS deze week gezien heeft wijken in grote mate af van het plan zoals aan de gemeenteraad gepresenteerd is. Zelfs die mededeling kon de coalitiepartijen niet tot ander gedrag brengen. Onder aanvoering van ras-demagoog VAN TELLINGEN (CdA), die tussen door ook nog een aantal onwaarheden bralde, hielden de ja knikkers stand.

Hoop op PvdA

Voor de vergadering spraken een aantal bestuurders van de bewonersvereniging hun hoop uit over de medewerking van TJEERD BOSMA (PvdA). Wij weten hoe het werkt maar de bewonersvereniging geloofd nog steeds in sprookjes. Door het verleden leert men de toekomst beste mensen. Het is de zoveelste keer dat de bewonersvereniging in de valkuil van vage PvdA beloften trapt.

OBAN

Tja, en dat OBAN. Wat moet je met zo een bedrijf in je stad. Wat kun je (als raadslid) doen om te zorgen dat ze naar omwonenden van hun (OBAN) projecten luisteren en deelgenoot maken van de plannen? Moet je in de toekomst extra kritisch gaan kijken naar bouwplannen die de OBAN indient? Moet je vertraging gaan zoeken in de mogelijke toestemmingen van bouwplannen van OBAN? Het is bijzonder moeilijk want als de plannen conform het bestemmingsplan zijn, zal er uiteindelijk toestemming gegeven moeten worden. Wij adviseren OBAN meer dat dringend hun bouwplannen te wijzigen, en zullen melding maken als deze projectontwikkelaar fatsoen naar onze plaatsgenoten toont.

_______________________________________________________________

Beste Buurtgenoten, Na de raadsvergadering van gisteravond is het duidelijk van welke partijen wij het in onze buurt nietmoeten hebben.Ik noem ze meteen maar: PvdA, Socialistische Partij, CDA, ChristenUnie en Groen Links. Het is handig dit te onthouden tot de volgende verkiezingen.Het werd duidelijk dat wanneer de raad over het Voorslagterreinplan van OBAN had kunnen stemmen en niet gepasseerd was doordat het college van B&W het er met een artikel 19 lid 2 procedure doorheen heeft gedrukt, zou dit plan nooit gerealiseerd worden. Het is treurig te constateren dat een door niemand gewenst bouwplan toch gebouwd gaat worden en daarmee de buurt voor minstens 100 jaar naar de knoppen wordt geholpen.Het is schrijnend dat het wanbeleid van vorige colleges door dit college wordt uitgevoerd en daar mogen wij ze op aanspreken. Ook al vindt het huidige bewind dat zij daarvoor niet verantwoordelijk zijn. Dat vinden wij onzin. Dit college heeft de erfenis van Horselenberg (PvdA) en Kroesen (CDA) overgenomen en zijn daar verantwoordelijk voor. Daarbij vinden wij dat ook dit college niet kiest voor de bewoners maar voor een dubieuze ontwikkelaar. Door deze slappe houding kan OBAN zijn gang blijven gaan.Ook schrijnend is het dat de bovengenoemde partijen niet willen dat er grondig wordt onderzocht hoe deze dubieuze procedure tot stand is gekomen, zoals Democratisch Zaanstad heeft voorgesteld. Men blijft dus alles onder het tapijt vegen. Dat is wel zo makkelijk want dan hoeft er niemand ter verantwoording te worden geroepen. Nog even kort de geschiedenis volgens ons:Wethouder Horselenberg (PvdA) is de bron van alle kwaad en Kroesen (CDA) heeft het kwaad gekoesterd en uitvergroot, die twee hebben onder tafel allerlei afspraakjes gemaakt met OBAN, omdat die een project niet kon uitvoeren waar Forbo bezwaar tegen had. Een deel van het Voorslagterrein is voor ongeveer 10% van de marktprijs door de gemeente aan OBAN verkocht. Dat is ook gebeurd met de Juliana van Stolbergschool! Wij betalen 10x zoveel voor een vierkante meter! Wij noemen dergelijke handelingen frauduleus! Daarbij zijn er afspraken gemaakt en dubieuze dealtjes gesloten, waardoor wethouder Keijzer (SP) nu zegt dat hij niet onder de bouwvergunning uit kan.De buurt is destijds door gemeente en OBAN uitgenodigd, waarbij men het plan zou presenteren. Het plan bleek echter al definitief, men begon met de verkoop van woningen. Er viel niet te praten over het idiote plan er kon geen spijker meer aan veranderd worden, waarbij het laatste stukje groen in onze buurt zou verdwijnen. Stads-‘stedebouwkundige’ Jaap van der Hout, heeft op die avond op stuitend arrogante wijze gezegd dat een gebouw van 5 hoog aan oostelijke-zijde en 6-hoog aan de westelijke-kant geen flat is, maar dat zoiets ‘gestapelde bouw’ genoemd wordt. Hij begreep niet waar wij ons zo druk over maakten! Met deze arrogante houding zijn wij door gemeente en door OBAN vanaf het begin behandeld. Wij zijn dus vanaf het begin gedwongen geweest om tegen plan te procederen. Er was geen andere keuze. Wij zijn zowel door de rechtbank in Haarlem als door de Raad van State in het gelijk gesteld. Toch kan de gemeente met zijn trawant OBAN zijn gang blijven gaan. Doordat gehaaide juristen naar de mazen in die uitspraken zijn gaan zoeken en die schijnen ze ook te hebben gevonden. Het is onbegrijpelijk dat de gemeente ondanks het grote verzet uit de buurt en de uitspraken van de rechters de zijde van de ontwikkelaar blijft kiezen. Wij vinden het treurigmakend dat de raad voetstoots aanneemt dat er niets meer aan de bouwvergunning te doen valt. Waarom komt er geen openheid van zaken over de hele procedure die gevolgd is, zoals DZ heeft gevraagd? Daarbij is ons de ongelofelijke slappe houding van de PvdA opgevallen.Met de hakken over de sloot hebben we het voor elkaar gekregen dat er een gesprek komt met een mediator, de gemeente en OBAN, de raad heeft ingestemd met de motie die de VVD heeft ingediend en onderschreven door DZ, ZOG en Rosa. Uiteraard zullen wij dat gesprek aangaan, om te zien wat er nog te redden valt.Intussen zullen wij (zolang onze financiën het toelaten en dat zal niet lang meer zijn) waar mogelijk alles in dit plan via onze advocaat blijven aanvechten.Tenslotte vind ik het kwalijk dat onze burgemeester meer dan een uur te laat arriveerde en zonder een woord van excuus achter de tafel plaats nam!Ik dank iedereen die de moeite heeft genomen naar de raadsvergadering te komen en daarmee de buurt heeft gesteund.

Met vriendelijke groet,

Jan Schoen,namens bewonersvereniging Schildersbuurt, Waddenbuurt, Koog Bloemwijk.

Later meer….

Laatst geupdate op ( vrijdag 21 november 2008 )

20091129-DZ- 27-11-08 Een roerige week voor de Schildersbuurt

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl

zaterdag 29 november 2008
Totale afbraak en destructie o.l.v het gemeentebestuur van Zaanstad en projectontwikkelaar OBAN.

Image

Trieste restanten

Omdat een motie van Democratisch Zaanstad op pas bomen te kappen als alle procedures en bezwaarschriften klaar waren niet door de gemeenteraad kwam ( advies van wethouder PIET KEIJZER (SP) en de fractievoorzitter PIET VAN TELLINGEN van het CdA kon OBAN gewoon zijn gang gaan met het kappen van bomen, en dat deden zijn dus vrolijk en niets ontziend op het Voorslag terrein in de Schildersbuurt. Toen bleek dat de grond op het terrein zwaar giftig was, iets dat iedereen in de Schildersbuurt al wist, was PIET KEIJZER (SP) wel verplicht om alle werkzaamheden op het Voorslag terrein stil te zetten.

Groot was dan ook de schok toen bleek dat opdrachtgever OBAN een dag na de stilzetting (woensdag 26 november) gewoon door ging met het kappen van bomen. Buurtbewoners stonden te huilen en zochten steun bij elkaar.

Image

en de OBAN, hij ploegde voort

Democratisch Zaanstad was er bij en fotografeerde de absoluut onnodige en gevaarlijke kap.De gemeente Zaanstad beschikt over een groot aantal juristen en OBAN nog meer. Het is dan ook geen wonder dat beiden gewoon hun gang gaan. Elke procedure die de bewonersvereniging Schilders-Waddenbuurt aanspant kost handen met geld. Bedragen die voor Zaanstad niet tellen (want toch juristen in vaste dienst) en voor het onderdeel van Nederlands grootste bouwer (BAM) OBAN met zijn miljoenen winst maakt het niet uit wat de kosten zijn, en die kosten zijn ook nog fiscaal aftrekbaar voor dit bedrijf.

Anders is de situatie bij de bewonersvereniging. De door Zaanstad en OBAN gevoerde gerechtelijke uitputtingsslag heeft een lege kas veroorzaakt bij de bewoners. Dat was bekend en de opzet van OBAN natuurlijk. De vereniging is dringend op zoek naar fondsen om de komende rechtszaken te bekostigen en kan uw steun heel goed gebruiken.

Mail ons voor meer informatie over de mogelijkheden bij te dragen aan deze ongelijke strijd.

Laatst geupdate op ( maandag 01 december 2008 )

20090118-DZ-Voorslagterrein-update III

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl

zondag 18 januari 2009

Hoe ver gaat een gemeentebestuur om zijn inwoners te tarten?

Uitkijkend op het Vooslagterrein heeft tandarts Jan Gomberts zijn praktijk.

Straks kijkt hij op enige meters van zijn praktijk, net zo als de andere bewoners van de Claude Monetstraat tegen een metershoog bouwwerk aan. Vrijwel al het licht zal worden weggenomen, dus blijft er nauwelijks een werk en leefbare situatie over.

Image

De praktijk van tandarts Gomberts, met spandoek

Gomberts heeft een uitgebreide correspondentie gevoerd met het gemeentebestuur over de situatie die gaat ontstaan. Natuurlijk kreeg hij steeds nul op het rekest. Net zoals iedereen in de schildersbuurt wordt deze steunpilaar van velen gewoon in de kou gezet.

Bijgaande de brief die Jan Gomberts stuurde aan de gemeenteraad. Natuurlijk liet die ook niets van zich horen, want de ijzeren knoet’ van de collegepartijen werk efficiënt.

Het is niet te hopen dat de leden van het gemeentebestuur binnenkort een wortelkanaal behandeling moeten ondergaan, anders beseffen ze misschien wat een tandarts kan doen….

J. Gombert Tandarts

Claude Monetstraat 23 1506 KC Zaandam

Tel: 075-6315940 Fax: 075-6315925

Gemeenteraad Zaanstad Postbus 2000 1500GA Zaandam

Zaandam 1-4-2008

Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Vincent van Goghweg

Geachte leden van de gemeenteraad,

Reeds 35 jaar bestaat mijn tandartspraktijk aan de Claude Monetstraat 23.

Het appartement is mijn eigendom en is volledig aangepast aan de huidige moderne praktijkvoering. In het appartement wordt niet gewoond.

35 jaar geleden heeft de gemeente Zaandam mij toestemming gegeven om het appartement te bestemmen tot tandartspraktijk door de feitelijke bestemming van woonruimte te veranderen in bedrijfsruimte.

In het ontwerp bestemmingsplan Vincent v.Goghweg is over mijn praktijk niets terug te vinden, waardoor de indruk wordt gewekt dat mijn praktijk kennelijk wordt “wegbestemd”.

Ik heb daarom de volgende vragen en opmerkingen.

1 .Geeft het plan nog wel de mogelijkheid om mijn praktijk op de bestaande vestigingsplaats uit te oefenen?

Zo nee, wat zijn dan de mogelijkheden?

2. Welk bedrijf of welke branche mag er worden uitgeoefend?

3.Blijft de praktijk goed bereikbaar voor mijn patiënten, zowel per auto, als per fiets als lopend? 4. Is dat ook het geval voor laden en lossen van benodigdheden?

5 Zijn er milieunormen opgenomen t.a.v geluidshinder, inkijk in de praktijk door toekomstige nieuwbouw, die werkelijk op inkijkniveau zal worden gebouwd tegenover de praktijk?

6. Is er rekening gehouden met de ARBO normen voor mijn praktijkvoering? ( Inkijk en het niet kunnen afschermen van de ramen van de praktijk?

7.Heeft het bestemmingsplan rekening gehouden met een waarde daling van het praktijk gebouw door de geplande nieuwbouw en de slechtere bereikbaarheid?

De praktijk heeft ongeveer 3500 patiënten; dat betekent ongeveer 35 patiënten per dag.

Mag ik van u binnen de in de wet gestelde termijn vernemen?

Hoogachtend,

J.Gombert

Laatst geupdate op ( dinsdag 20 januari 2009 )

20090722-SWKB-Bezwaar maken heeft succes: Govert Flinckstraat blijft open

22 juli 2009: Het plan van de gemeente om alle verkeer van de Govert Flinckstraat naar de Vincent van Goghweg af te sluiten is van tafel! Het verkeersbesluit is vanwege het toepassen van een foutieve wettelijke grondslag ingetrokken. Alle bewoners die een bezwaarschrift tegen dit plan hebben ingediend, zijn hiervan middels een brief op de hoogte gebracht.

Bovendien staat er in de brief: “Van een nieuw besluit inzake de afsluiting van de Govert Flinckstraat is nog geen sprake en dit zal ook niet binnen afzienbare tijd volgen.”

Iedereen bedankt voor het meewerken aan dit succes. Op naar het volgende.

Verkeersbesluit Govert Flinckstraat