Categoriearchief: Scadoterrein

alles m.b.t. het Scadoterrein

Optimale aanpak vervuiling Scadoterrein langdurig proces

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de sanering van het voormalige Scadoterrein, heeft ingenieursbureau Oranjewoud uitleg gegeven over de resultaten van de proefsaneringen die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd teneinde een zo optimaal mogelijke methode te vinden voor het zuiveren van het vervuilde grondwater.

Er worden drie methoden toegepast bij de zuivering van grondwater waarvan er bij het proeven in het Scado-gebied twee zijn toegepast, te weten:

  • Strippen reiniging (lucht door water blazen)
  • Biologische reiniging (bio rotor)

De derde methode (chemische oxidatie) is niet getest op bruikbaarheid omdat deze niet zinvol zou zijn.

Strippen:

Water wordt via platen geleid van waaronderer lucht door wordt geblazen dat door filter weer in atmosfeer wordt geleid. Het water komt via filter weer in riool en dus oppervlaktewater terecht.

Bio rotor:

Het water wordt door draaiende trommels geleid en waarbij lucht wordt toegevoegd zodat afbraak van verontreiniging door aerobe bacteriën (zuurstof gebruikende) plaatsvindt.

De keuze is gevallen op bio rotorzuivering omdat daarmee 100% van het vuil uit het water gezuiverd kan worden. De methode is bovendien duurzaam en geeft weinig storingen.

Resultaten:

De optimale onttrekking van water (Ca. 400 kuub ofwel 4 miljoen liter per jaar in een gebied met een lengte van 80 meter) die nodig is om het water volledig te reinigen is niet schadelijk voor de funderingen en is bovendien voldoende gebleken om al het vuil te kunnen verwijderen. De grondwaterstand wordt tijdens het proces gemeten via peilbuizen die zijn uitgerust met sensoren.

Het gaat lang duren aangezien de tijdsduur samenhangt met de woningen/funderingen omdat de hoeveelheid water die per uur onttrokken wordt beperkt blijft. Er wordt gebruik gemaakt van één put. Verspreiding van het vuil in westelijke richting wordt door de zuivering voorkomen en ook levert het proces geen gevaar op voor de zetting van de woningen.

Langdurig proces

Er is tijdens de proefperiode al ca. 40 kilo vervuiling verwijderd uit het water. Het echte probleem is geen vervuild grondwater maar vervuilde grond waaruit de verontreiniging in het water terecht komt dat nadien gezuiverd moet worden. Het kan noodzakelijk zijn om zo’n 25 à 30 jaar te blijven zuiveren. Er zal altijd vervuiling in de grond blijven zitten omdat niet alles in het water terechtkomt. Een echte definitieve oplossing is er dus klaarblijkelijk niet voor het probleem. Door het zuiveringsproces wordt wel voorkomen dat de vervuiling zich kan verplaatsen. Plaatsing van damwanden kan de vervuiling ook isoleren maar we hebben te maken met een bebouwd gebied. Ook afgraven of verwijdering onder de bebouwing van vervuilde grond niet mogelijk zonder risico’s en is bovendien veel te kostbaar.

Vervolg:

Vergunningen voor zuiveringen, onttrekking van grondwater en lozen op riool worden aangevraagd. Er wordt ook een nieuwe aannemer voor het project gezocht. Dit gaat via aanbesteding (drie offertes) Momenteel worden de werkzaamheden uitgevoerd door Sita Remediation B.V. Het onderhoud van de zuiveringsinstallatie moet op dezelfde manier worden aanbesteed. Als dat klaar is start de definitieve sanering. Vanaf nu wordt de buurt via de website van de Gemeente Zaanstad schriftelijk op de hoogte gehouden van de vorderingen. (zie bijgevoegde brief)

Schoon?

Nieuwbouw lijkt in de afgelopen decennia door gemeentebesturen als een probaat middel te zijn aangegrepen om de vuiligheid met een betonnen mantel der liefde af te dekken, ongeacht de gevaren die dat voor de volksgezondheid oplevert. Wat niet weet, wat niet deert is maar al te vaak het motto geweest. Het is dus maar te hopen dat de vervuiling in de buurt zich inderdaad tot het Scadoterrein heeft beperkt. Verontrustende geruchten over ernstige benzeenvervuiling van de voormalige gasfabriek in de grond van het recent weer bebouwde Voorslagterrein, doen vrezen dat lang niet overal de onderste steen is bovengekomen..

bewonersbrief informatiebijeenkomst (proef) sanering voormaligescado-terrein

 

20080330-ZOG is nog lang niet klaar met Scado

Bron: http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article3339458.ece

Gepubliceerd op 30 maart 2008

ZAANSTAD – De ZOG is nog lang niet tevreden met wat burgemeester en wethouders tot nu toe bekend hebben gemaakt over de vervuiling en de sanering van de woonwijk op het voormalige Scado-terrein.

Na een informatieavond voor bewoners, een schriftelijke beantwoording van vragen waarop op die avond niet direct gereageerd kon worden en een vergadering met wethouder Robert Linnekamp in het Zaanstad Beraad, weet Leny Vissers nog steeds niet wat zij wil weten. Daarom heeft ze B en W nu nog zeven vragen gestuurd waarop ze antwoord wil hebben. Het gaat daarbij met name om de financiële afhandeling van de oude sanering.

Zo wil de ZOG weten of de provincie een afkoopregeling heeft getroffen met de veroorzaker van de verontreiniging, het chemische bedrijf Scado, dat in de jaren tachtig uit Zaandam vertrok maar nog altijd in bedrijf is in Zwolle. En als er een regeling is getroffen tussen de provincie en Scado, of het dan daardoor onmogelijk is dat de gemeente nog iets van de komende saneringskosten kan verhalen.

Ook wil Vissers weten wie de sanering van het terrein eigenlijk betaald heeft. Het was een provinciaal project, maar het terrein is gekocht door bouwbedrijf Maarten de Wit, dat naderhand een deel van de saneringskosten heeft moeten vergoeden.

20080218-NHD-ZOG wil duidelijkheid over Scado

Bron: http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article3145152.ece

Gepubliceerd op 18 februari 2008

ZAANSTAD – De gemeenteraadsfractie van ZOG wil de onderste steen boven over de sanering van het Scado-terrein in Zaandam en wil dat B en W nagaan of de partijen die het gebied eerder gesaneerd hebben gedwongen kunnen worden tot meebetalen aan een nieuwe sanering.

ZOG wil weten welk ingenieursbureau in 1988 de bodemonderzoeken heeft gedaan en het saneringsplan heeft gemaakt en welke aannemer de sanering heeft uitgevoerd. Ook wil de partij weten of de gemeente toezicht hield op de sanering en of er na afloop een rapport is gemaakt. Met het oog op de sanering die nu aanstaande is – naar verwachting wordt in 2009 of 2010 het grondwater opgepompt en gefilterd – wil de ZOG weten of de kosten daarvan te verhalen zijn op de ingenieur of de aannemer.

ZOG begrijpt ook niet hoe het kan dat, terwijl uit een eerste controleonderzoek in 2005 al duidelijk bleek dat er een ‘megarestvervuiling’ in de grond en het grondwater is blijven zitten, er toch bouwvergunning is gegeven voor tien extra huizen in de Francisco Goyastraat zonder dat die grond gesaneerd is.

ZOG-leider Leny Vissers vind het ook irritant dat de wethouder en de ondersteunende ambtenaren op de informatieavond voor bewoners niet bleken te weten dat er in 2006 nog tien nieuwe woningen op de vervuilde grond zijn gebouwd.

20080215-NHD-Vervuiling Scado-terrein ‘even weg’

Bron: http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article3133225.ece

Gepubliceerd op 15 februari 2008

ZAANDAM – De verontreiniging die nu gevonden is onder de huizen op het voormalige fabrieksterrein van Scado, was al voor de bouw van het buurtje bekend. Veel te hoge concentraties tetrahydrofuraan zoals die nu zijn aangetroffen, waren er voor en na de sanering van 1987.

Scado is een verhaal van dertig jaar onduidelijkheid. De brief die de bewoners deze week in huis kregen, is in dat opzicht typerend. Die begint ermee dat het terrein in 1992 is gesaneerd, waarna de woningbouw van start ging. Klopt niet. De sanering was in 1987 en de huizen werden vlak voor kerst van 1991 opgeleverd. Op de bewonersavond van afgelopen dinsdag wist het talrijke panel van deskundigen niet dat er in de wijk twee jaar geleden nog extra huizen zijn gebouwd.

Verder is er grote verwarring over de vermeldingen in het kadaster. Huizen in het hart van de vervuiling hebben geen aantekening, huizen buiten het kerngebied juist wel. Zo kon het gebeuren dat een man die recent een huis kocht en naar verontreinigde grond informeerde, te horen kreeg dat zijn huis op schone grond zou staan. Niet dus.

De vervuiling bestaat uit enkele stoffen waarvan tetrahydrofuraan (thf) de ergste is. De thf zit in de bodem in concentraties tot 25 milligram per kilo droge grond. Dat is 25 keer zoveel als veilig is.

In 1988, een half jaar nadat de sanering van het Scado-terrein was afgerond, werd in het laboratorium vastgesteld dat er veel meer thf in het grondwater onder het oude fabriekscomplex zat dan voor de sanering. De vervuiling leek te zijn toegenomen door het afgraven van vier meter grond. Nog veel gekker was het bericht aan het eind van 1988, toen de gemeente bekend maakte dat de concentratie thf vanzelf sterk was gedaald. In 2006 en 2008 bleek de, kennelijk vergeten vervuiling op grotere diepte, ‘terug’ te zijn.

Zaanstad zegt dat de informatieavond van deze week gehouden is juist omdat Scado een complexe geschiedenis heeft en veel vraghen oproept. ,,Dat weten wij en als het nodig is houden we nog een avond.”

20070204-NHD-Nieuwe luchtmeting op Scadoterrein

Gepubliceerd op 04 februari 2007, 19:27

ZAANDAM – Oranjewoud verricht op het voormalige Scadoterrein in de Zaandamse Schildersbuurt een nieuwe luchtmeting. Daarnaast wordt gecontroleerd of eerder geconstateerde vervuiling voldoende is gesaneerd.

Uit een vorig jaar verricht onderzoek is gebleken dat de verontreiniging op diepte groter is dan werd aangenomen. Er zijn aanmerkelijk hogere gehalten aan verontreiniging gemeten dan in eerdere bodemonderzoeken.

Op drie plaatsen is de omvang van de grondwaterverontreiniging nog niet geheel duidelijk. Dit zijn de voormalige sloot op vijf meter diepte in de omgeving van Francisco Goyastraat, op elf meter diepte ten zuidwesten van Nicolaas Maesstraat en ten zuiden van Frans Halsstraat.

20080519-NHD-Niet meer vuil onder ‘Scado’

Gepubliceerd op 19 mei 2008, 17:02

ZAANDAM – De verontreiniging van het voormalige Scado-terrein de Schildersbuurt is niet erger dan tot nu toe bekend is. Daar gaan burgemeester en wethouders van uit. Het historisch onderzoek is zo zorgvuldig uitgevoerd dat er geen verrassingen meer zijn te verwachten.

Vorig jaar werd Zaanstad nog wel verrast door de uitkomst van een onderzoek van ingenieursbureau Oranjewoud, waaruit bleek dat de vervuiling van het oude fabrieksterrein wel veel erger was dan verwacht. Dat onderzoek kwam kort na de oplevering van negen nieuwe huizen die, naar nu blijkt, op vervuilde grond staan. B en W vinden niet dat er onzorgvuldig gehandeld is. Dit schrijven zij in antwoord op vragen van de ZOG.

In 1999 en 2001 is de bodemkwaliteit van de bouwlocatie aan de Francisco Goyastraat onderzocht door Eco Control en T&A Survey. Hun rapportages lieten zien dat alleen een sloot bleek te zijn gedempt met vervuilde grond. In 2002 is die vervuiling afgegraven en in 2004 is dat gecontroleerd. Na de sanering mocht de bouw al starten, iets dat trouwens pas in 2005 gebeurde. De huizen zijn in maart 2006 opgeleverd.

Volgens de ZOG heeft de laatste vondst heel wat verhalen los gemaakt over hoe Scado met afval omging. Toch verwachten B en W niet meer vervuiling aan te treffen. Leny Vissers van ZOG vindt de verwachting van B en W dat er nu niets nieuws meer te vinden is, gewaagd.

Over de verantwoordelijkheid van de verontreiniging zijn B en W duidelijk: die ligt bij Scado. Het bedrijf is verhuisd naar Zwolle. Maar er is een schikking getroffen tussen Scado en de staat en ook de volgende eigenaar, Bouwbedrijf De Wit, heeft betaald voor de bodemverontreiniging. Vissers wil van die transacties de papieren zien. Zij wil weten hoeveel er betaald is.