Categoriearchief: mediation

artikelen m.b.t. de pogingen tot verbetering van de verhoudingen tussen de gemeente en de vereniging.

SBM Bouw koopt panden Westzijde 404-408

Sinds enkele maanden worden de oude leegstaande panden grenzend aan het pas opgeknapte pand van Zaanerf ingrijpend verbouwd en gerenoveerd. Projectontwikkelaar Bergsma is sinds december 2014 eigenaar en verbouwt de panden waarin naar verluidt een aantal appartementen en bedrijfsruimten gerealiseerd moeten gaan worden.

Onrust

Het hele proces zorgt voor ongerustheid onder direct omwonenden en omliggende winkels en bedrijven in de buurt. De angst bestaat dat de toekomstige gebruikers van het pand een extra belasting voor de beschikbare parkeerplaatsen in de buurt zullen vormen, aangezien de mogelijkheden voor parkeren op eigen grond onvoldoenden lijken.

Vergunning

De voortvarendheid waarmee de werkzaamheden vanaf het eerste begin ter hand werden genomen, wekte bovendien de indruk dat er reeds een vergunning zou zijn verleend voor het bouwplan hetgeen natuurlijk een merkwaardige ontwikkeling zou zijn. Temeer daar de Gemeente en de bewoners tijdens het Mediationtraject hebben afgesproken dat grootschalige projecten in de buurt vooraf met de bewoners en de bewonersvereniging moeten worden besproken. De verbazing was dan ook groot toen de gemeente wist te melden dat voor tal van werkzaamheden waaronder sloop en gevelreiniging helemaal geen vergunning meer nodig blijkt te zijn.

Overleg

De Bewonersvereniging is meteen met de betrokken ambtenaren en de direct omwonenden in gesprek gegaan en heeft vervolgens een vervolggesprek gevoerd met wijkwethouder Dick Emmer en wijkmanager Simon Broersma. De gemeente Zaanstad heeft verzekerd dat er nog geen vergunning voor de exploitatie van het pand is verleend, en dat de projectontwikkelaar geheel op eigen risico bezig is op basis van een voorlopig plan, waarvan de haalbaarheid nog op meerdere terreinen moet worden getoetst. Hem is natuurlijk wel verteld dat het plan onder de huidige regelgeving kans van slagen heeft mits aan een aantal voorwaarden voldaan kan worden. Het oplossen van het probleem van de benodigde parkeerruimte op eigen terrein zal daarbij een forse uitdaging zijn. Het verslag van het gesprek met de wethouder is te vinden in de bijlage onder. De bewonersvereniging is overigens zeer ongelukkig met de daarin geuite visie op de Mediationafspraken, die van wederzijds wantrouwen zouden getuigen. Gebeurtenissen uit het verleden zouden een dergelijke houding wellicht rechtvaardigen, maar deze past geheel niet in de lijn die het bestuur bij de communicatie met de gemeente Zaanstad nastreeft.

Antwoorden voor Schildersbuurt over bouwplan (2)

20090110-DZ-Luiten en Keijzer benutten de kans.-UPDATE-

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl

zaterdag 10 januari 2009

Op maandag 12 januari was er een algemene ledenvergadering van de bewonersvereniging Schilders-Waddenbuurt.

Image

Het gemeenteziekenhuis op de Frans Halsstraat in 1933 (gemeentearchief)

De bewoners van de wijk waren massaal opgekomen om hu ongenoegen te ventileren over de verhouding met de bestuurders van Zaanstad. In tegenstelling tot wat het dagblad voor de Zaanstreek’ meldde, was slechts een enkeling van de ongeveer 150 aanwezigen het niet eens met de manier waarop het bestuur van de vereniging reageert op wethouders Keijzer en Luiten.

Het bestuur, wijs geworden door de vele toezeggingen van Zaanstad die nooit nagekomen werden, nam bij de laatste vergadering met de wethouders Keijzer en Luiten een recorder mee om de bespreking vast te leggen. De vereniging die op advies van Democratisch Zaanstad vanaf dat moment alle besprekingen ging notuleren, kon geen officiële notulist betalen en koos voor een digitale opname van het gesprek. De opnames werden later schriftelijk uitgewerkt en het verslag van de bijeenkomst bestuur schilders en wethouders kunt u na lezen……

De paradox: Bij gesprekken met wethouders of de burgemeester, en ambtenaren worden door Zaanstad nooit notulen gemaakt. Zo is het controleren van toezeggingen onmogelijk. Met deze werkwijze blijft er altijd de mogelijkheid te duiden op een verschil van interpretatie of het ontkennen van toezeggingen door Zaanstad. Vandaar dat Democratisch Zaanstad altijd adviseert notulen te (laten) maken en die vervolgens, via aangetekende post ter goedkeuring aan te bieden.

Of het nu kwam door de verslaglegging’ van het bestuur van de Schilders-Waddenbuurt, of de halsstarrige houding van de wethouders, weten we niet, en zullen we waarschijnlijk nooit weten, maar feit is dat er slechts één magere toezegging werd gedaan door wethouder Keijzer over de afsluiting van een straat, die mogelijk’ terug gedraaid zal worden.

Er tekent zich steeds duidelijker een verdeel en heers’ politiek aan van dit college. Wijkraden moeten uit elkaar getrokken worden om kleine praatgroepjes mogelijk te maken. Plenair vragen stellen tijdens een bijeenkomst met ambtenaren wordt onmogelijk gemaakt, om de zaal rustig te houden, en zo zijn er nog enkele vergadertrucs’ uit de doos van dit (overwegend) linkse college gekomen.

De Schilders-Waddenbuurt weigeren mee te doen aan deze ondemocratische werkwijze en zullen massaal aangeven dat ze zich op de door de wethouders uitgeschreven vergadering in februari vertegenwoordigd wensen te zien door hun democratisch gekozen bestuur.

Wordt vervolgd…

De scherp aangezette toon van de nieuwsbrief van de bewonersvereniging Schilders-Waddenbuurt en de gekozen interpretatie door beide wethouders van de inhoudelijke tekst van de nieuwsbrief kwam uitstekend in hun kraam te pas. Ze gebruiken hun interpretatie van de teksten als laf excuus om afstand te nemen van een bestuur dat op een overweldigende steun van de bewoners van deze buurt kan rekenen.

U kunt zelf de ‘ernstige beschuldigingen’ lezen door de nieuwsbrief schilders waddenbuurt januari 2009 te downloaden.

De wethouders hebben het in hun reactie over o.m. onwaarheden. Als er ooit gelogen is over projecten dat is het wel over de Jedelooschool in de Schildersbuurt!. Ook wordt de term sjoemelende politici’ gewraakt. En die beschuldiging, beste lezers is een waarheid als een koe. Wij hoeven alleen maar te verwijzen naar de notulen van een aantal raadsvergaderingen met name uit de vorige bestuursperiode. Vooral wethouder KROESEN (CdA) was een magistraal voorbeeld van een sjoemelende politica’!. De gemeenteraad in meerderheid accepteerde zelfs haar klinklare leugens!

Onder aan deze pagina vindt u de integrale versie van de brief die het gemeentebestuur stuurde aan de het bestuur van de bewonersvereniging.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om u alvast te informeren over een onderzoek dat gaande is over de financiële afwikkeling van de verkoop van het Jedeloo complex .

Volgende week belooft Democratisch Zaanstad u onthullingen te brengen over deze en meer zaken rond de Schildersbuurt.

——————————————–

 Geacht bestuur,
Enkele weken geleden hebben wij een gesprek gehad met een aantal leden van uw bewonersvereniging om uit de impasse te komen die is ontstaan tussen de vereniging en de gemeente. Wij hebben dit gesprek ervaren als een positieve eerste stap op weg naar een betere verhouding. We waren het op een aantal punten niet met elkaar eens, maar kregen sterk de indruk dat we weer samen naar de toekomst wilden kijken en op een respectvolle manier met elkaar wilden omgaan.Daarom gingen we toen graag in op de uitnodiging om op 12 januari uw buurtvergadering bij te wonen.
 Dit om de ontwikkelingen in uw buurt toe te lichten en vragen te beantwoorden. We waren dan ook onaangenaam verrast door de respectloze toon in de nieuwsbrief van januari die u deze week in de buurt heeft verspreid.
 Wij lezen in de uitnodiging die u naar de buurt heeft verstuurd, onwaarheden, insinuaties en verdachtmakingen. Er spreekt geen vertrouwen uit op een nieuwe samenwerking met uw vereniging. U gebruikt woorden als ‘sjoemelende politici’, beticht bestuurders en ambtenaren van minachting en suggereert belangenverstrengeling. Met de stemmingmakerij en ongefundeerde verdachtmaking in uw buurtkrant overschrijdt u een grens. Daarom zijn wij niet meer bereid om op uw uitnodiging voor 12 januari in te gaan. 
Uiteraard willen wij de buurtbewoners nog steeds graag volledig informeren over de ontwikkelingen in de wijk en met hen het gesprek daarover aangaan. Daarom organiseren we voor de bewoners van de Schilders- en Waddenbuurt een informatiebijeenkomst in februari.
 U wordt hiervoor uitgenodigd, evenals de organisaties die op dit moment bouwplannen voorbereiden in de wijk. De bewoners ontvangen nog vandaag een uitnodiging.Wij blijven bereid bijeenkomsten van uw bewonersvereniging te bezoeken onder de voorwaarde wederzijds respect en vertrouwen. Het is aan u dat vertrouwen en de wederzijds respectvolle benadering te herstellen.
 De toezeggingen die 8 december zijn gedaan, zullen we nakomen.
Hoogachtend,
 
Hans Luiten, Wijkwethouder
 
Piet Keijzer. Wethouder ruimtelijke ontwikkeling.

 

NB: deze open brief wordt als bijlage toegevoegd aan de uitnodiging Laatst geupdate op ( dinsdag 13 januari 2009 )

voor en door de buurt