Categoriearchief: Jedelooschool

alles m.b.t. de Jedelooschool

20071001-NHD-Reddingsactie voor de Jedelooschool

Gepubliceerd op 01 oktober 2007, 16:52

ZAANDAM – Bewonersverening Schildersbuurt, Waddenbuurt en Koog Bloemwijk roept alle buurtbewoners in een brief op te protesteren tegen het project voor de Jedelooschool. Het is ‘de laatste kans’ om het monumentale complex aan en bij de Westzijde in Zaandam te redden.

De gemeente Zaanstad en corporatie Parteon willen een deel van de school slopen en het overgebleven terrein bebouwen met eengezinswoningen. Om dit mogelijk te maken, is nu een planologische vrijstellingsprocedure gestart. Tegenstanders dienen uiterlijk op 17 oktober hun zogeheten zienswijze bij de gemeente kenbaar te maken.

20080615-NHD-Schildersbuurt vergadert over Jedelooschool

Gepubliceerd op 15 juni 2008, 20:14

ZAANDAM – De bewonersvereniging Schildersbuurt, Waddenbuurt, Koog-Bloemwijk houdt maandagavond de algemene ledenvergadering in het Zaanlands Lyceum. Centraal staat de situatie rond de Jedelooschool.

Het bestuur van de vereniging heeft alle bewoners opgeroepen de vergadering bij te wonen, omdat er besluiten moeten worden genomen over hoe het wijkcomité verder moet in de ontstane situatie. In de wijk is grote verontwaardiging ontstaan over het slopen van een deel van de Jedelooschool, terwijl de inspraak- en bezwaarprocedure nog niet was afgerond. Een voorlopige voorziening werd door de bestuursrechter geweigerd. Verder zou de gemeente de flora- en faunawet hebben genegeerd.

20090417-NHD-Schildersbuurt staakt het verzet

Gepubliceerd op 17 april 2009, 17:46

ZAANDAM – Bewonersvereniging Schildersbuurt ziet af van verdere juridische stappen tegen de gemeente. De kas is leeg en bovendien voelen de bestuursleden Joep van Houts en Jan Schoen zich gekwetst, staat in Dagblad Zaanstreek.

Dat schrijven de twee in een open brief aan de advocaat van de bewonersclub. Zij stond op het punt de kwestie rond de Jedelooschool weer te bestrijden, maar de bewonersvereniging vraagt daar van af te zien.

Schoen en Van Houts hebben naar eigen inzicht een rechtvaardige strijd gestreden om de leefbaarheid in de buurt op peil te houden.

De tegenstanders daarentegen lapten regels aan de laars. De twee noemen ze ‘beroepscriminelen’. De druppel die de emmer deed overlopen kwam van Parteon, die de bewonersvereniging verantwoordelijk hield voor brandstichting en verloedering van de Jedelooschool.

Van Houts en Schoen zullen op 11 mei in de jaarvergadering hun bestuursfunctie neerleggen.

2008-06-16-DZ-de waarheid over de gang van zaken rond de Jedelooschool

Deze tekst werd uitgesproken door het bestuur van de Schilderbuurt, Waddenbuurt en Koog Bloemwijk bewonersvereniging op 16 juni 2008, tijdens een bewonersvergadering, bij monde van Nico van den Broek, voorzitter.
Saillant detail: Geen van de bestuurspartijen (PvdA, CDA, SP, GL) had een afgevaardigde naar deze vergadering gestuurd. De oppositiepartijen waren (op ROSA na) allen aanwezig!

…..Dan kan nu kan de vergadering beginnen.

De ene keer win je, de volgende keer verlies je. Op zich is verlies niet erg. Zeker niet als je het gevoel hebt, goed te hebben gespeeld tegen een sterkere tegenstander. Maar als achteraf blijkt dat die tegenstander uit angst ook de tweede wedstrijd te verliezen, de eerste was het Voorslagterrein, de wedstrijd vervolgens manipuleert en tenslotte onmogelijk maakt. Dan krijg je een vieze smaak in de mond. En hoewel ik voorafgaande aan deze vergadering veel pepermunt heb geslikt, ben ik die smaak nog niet kwijt. Vooral niet omdat het college van Zaanstad door blijft gaan met manipuleren en onwaarheden verstrekken. Nota bene tijdens de officiële hoorzitting van vorige week. De enige reden die ik hiervoor kan bedenken, Is het verdoezelen van het eigen ondemocratisch gedrag.

Waar doel ik op.

De vertegenwoordiger van het college beweerde tijdens de hoorzitting dat wij als bewonersvereniging gebouw en grond van de Jedelooschool voor het symbolische bedrag van €1,- wilden hebben om ons plan te kunnen verwezenlijken. En dat is een pertinente leugen. Wij hebben de wethouder destijds laten weten dat wij hetzelfde wilde betalen als de Woonmij. Zij wilde echter het bedrag niet noemen.
Tijdens de hoorzitting heb ik geëist dat de woordvoerder van het college zijn opmerking zou onderbouwen of intrekken. Tot viermaal toe. Er kwam geen reactie op en de voorzitter van de externe hoorcommissie trad niet adequaat genoeg op. Daarom ben ik nog steeds kwaad.

Hierbij wil ik het in de opening laten.

We gaan naar punt 2 van de agenda.

Omdat er veel nieuwe mensen in de buurt zijn komen wonen en ook diegenen die er al lang vertoeven niet meer precies zullen weten wat er nu de laatste tien jaar gebeurd is met betrekking tot de Jedelooschool, zal ik mijn pleitnota voorlezen, die ik vorige week tijdens de hoorzitting heb uitgesproken.
Daarna bent u weer in grote lijnen op de hoogte van het gevecht dat wij met een in deze onbetrouwbare plaatselijke overheid hebben gehouden.

Ik citeer.:
Deze hoorzitting is eigenlijk de meest bizarre die ik ooit heb meegemaakt. Ons belangrijkste bezwaar, het slopen van de Jedelooschool, snijdt geen hout meer omdat de gemeente het gebouw al gedeeltelijk heeft laten slopen, terwijl de inspraakprocedure eigenlijk vanavond pas begint. Het advies van de hoorcommissie is eigenlijk van geen belang meer. We moeten echter doorzetten omdat anders het vervolgtraject bij de bestuursrechter en Raad van State kan worden geblokkeerd.

Hoewel ik al vele jaren meeloop, had ik deze gang van zaken niet voor mogelijk gehouden. Het gemeentebestuur frustreert bewust bewoners die op de wijze die onze wetgeving daarvoor biedt hun terechte bezwaren kenbaar maken.

In de eerste plaats wordt het bestaande bestemmingsplan verkracht door allerlei bouwplannen toe te laten die niet in een voltooide wijk thuis horen. Afspraken die, nota bene met het college zijn gemaakt om te komen tot een totaalvisie voor de wijk, worden van de tafel geveegd. Zonder enige coördinatie van de gemeente krijgen allerlei bouwondernemingen de kans om de wijk vol te bouwen. Groen verdwijnt. En procedures worden uit elkaar gehaald en ingewikkelder gemaakt met slechts één doel, het de bewoners moeilijker te maken.

Vrijwilligers als wij worden opgezadeld met moeilijke juridische problemen, worden onnodig op kosten gejaagd door een gemeentebestuur dat bij zijn aantreden de burgers centraal wil stellen. Daar is tot nu toe niets van terechtgekomen. Zelfs recente afspraken met de wethouder dat de rechter zal uitmaken of het plan van de Jedelooschool kan worden uitgevoerd, worden eenzijdig door hem genegeerd.

Wat bijdraagt aan de bizarheid is dat de gemeente, nog steeds eigenaar zijnde van gebouw en grond, in feite zelf de school voortijdig sloopt en zelf de inspraakprocedures tot een farce maakt. Dat is een zich respecterend gemeentebestuur onwaardig.

De juridische aspecten van deze zaak worden uitgebreid en nauwgezet aan de orde gesteld door onze juriste mevrouw Elmas. In dat verband verwijzen wij naar de bezwaarschriften en de aanvullende bezwaren.
Ik zal ons bezwaarschrift van 19 februari 2008, dat volgens mij de belangrijkste elementen van dit bezwaar adresseert, van wat aanvullingen en kanttekeningen voorzien. Zowel mondeling als per brief hebben wij de portefeuillehouder Piet Keijzer en wijkwethouder Hans Luiten in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van een chaotische en tijdrovende manier van het voeren van de noodzakelijke procedures.
Een belangrijk element daarbij was dat de sloopvergunning nog niet opportuun was omdat de reden waarom gesloopt zou moeten worden, de bouw van de eengezinswoningen, nog niet in procedure was gebracht. Terwijl in het dossier wel het, weliswaar oude bouwplan voor die woningen, was opgenomen.

Ook het feit dat er twee sloopvergunningen werden aangekondigd waarvan het dossier niet duidelijk aangaf welk gedeelte van de school het betrof, was onnodig verwarrend. Het leek wel of twee verschillende gemeentelijk afdelingen deze vergunningen hadden gepubliceerd. Noodzakelijk flora- en faunaonderzoek ontbrak en ontbreekt nog steeds in de nu ter inzage liggende dossiers. Regels op dit gebied zijn met voeten getreden. Het aanvullend bezwaar is duidelijk in deze en daarom verwijs ik daar ook naar.

Dan was de bestemmingswijziging aangevraagd voor de gehele school. Het is dan toch op zijn minst merkwaardig dat tegelijk met zo’n procedure er ook een voor een sloopvergunning loopt. Tot op heden hebben wij nog geen reactie gehad van de beide wethouders en zijn wij dus nog steeds in opperste verwarring.

Verder hebben wij op 27 februari jl. een brief gestuurd naar het college om naar aanleiding van de vervuiling van het Scadoterrein te stoppen met alle bouwactiviteiten totdat bekend is hoe ver de vervuiling de wijk is ingetrokken. Van deze brief hebben wij een bevestiging ontvangen en de mededeling dat er binnen 6 weken een reactie zou zijn. Tot nu toe hebben wij niets ontvangen. De werkzaamheden zijn gewoon doorgegaan. Dat een onderzoek zoals wij dat hebben gevraagd geen overbodige luxe is, wordt wel duidelijk, nu bij werkzaamheden aan de Vincent van Goghweg de rioleringswerkzaamheden zijn stil gelegd in verband met zware vervuiling.

Dan willen we nog even wijzen op de onrechtmatigheid van de aanbesteding van dit project.

Wij zijn van mening dat Parteon niet gerechtigd is dit project uit te voeren.

Op 23 juli 1998 begint het aanbestedingstraject met een brief die de gemeente naar vijf bedrijven stuurt. De selectie van die bedrijven kan de gemeente niet meer verklaren. Achteraf wordt dit bij de gemeenteraad, die vraagtekens plaatste bij deze aanbesteding, toegelicht met te stellen dat het een prijsvraag betrof. Bij het lezen van de brief wordt duidelijk dat dit een smoes achteraf is om een duidelijke fout en bevoordeling van een bedrijf te verbloemen.

Er zaten onder de vijf bedrijven twee bouwers uit de buurt, Prozes en Heddes. Toevallig winnen zij de inschrijving in de volgorde Prozes en Heddes. Op 31 mei 1999 stuurt de gemeente een brief naar de beide bedrijven waarin staat dat Prozes het hoogste bod had, maar dat niet gestand kan doen. Eigenlijk was het al vreemd dat Prozes, een samenwerkingsverband en geen rechtspersoon, niet ingeschreven bij de KvK, werd gevraagd aan de inschrijving mee te doen. Nog vreemder wordt het dat Prozes samen met Heddes opnieuw mee mag doen na een eerder bod te hebben ingetrokken. Het toppunt is dan dat Prozes opnieuw de winnaar wordt voor een lager bod. Bevoordeling kan de enige conclusie zijn.

In oktober 2001 wordt de bouwaanvraag van Prozes gepubliceerd. Wij tekenen bezwaar aan, maar hebben daar nooit wat op gehoord.

Op 2 januari 2002, dus twee maanden later, volgt publicatie van de vrijstelling bestemmingsplan. Aanvrager daarvan is ineens de Woonmij. Bij nader onderzoek blijkt Prozes te zijn opgeheven en heeft de Woonmij het project overgenomen. Onbegrijpelijk dat niet Heddes de kans kreeg. Maar des te kwalijker omdat eigenlijk een nieuwe aanbesteding had moeten plaatsvinden. Achteraf probeert men deze fout goed te praten door te zeggen dat de Woonmij de rechtsopvolger is van Prozes. Dat is nergens op gestoeld. Prozes was een samenwerkingverband. Dan is er bij opheffing nooit één rechtsopvolger.

Een jaar is het stil.

Op 15 januari 2003 wordt een bouwaanvraag gepubliceerd voor eengezinswoningen op het terrein van de Jedelooschool. Binding met de Jedelooschool wordt niet gemeld. Wij sturen een zienswijze in, waarvan de ontvangst wordt bevestigd.

Verder wordt medegedeeld dat deze aanvraag pas relevant wordt als de bestemming is veranderd.
Bij inzien van het dossier staat op het aanvraagformulier van 20 december 2002 dat Woonmij eigenaar is van grond en gebouw. Als we de gemeente daar naar vragen, wil men dat niet bevestigen.

Op 26 juni 2003 behandelt de gemeenteraad twee voorbereidingsbesluiten voor de Jedelooschool; verbouw van school- naar woongebouw en de bouw van 52 woningen. Met 15 tegen 15 stemmen staakt de stemming.

Drie maanden later op 11 september wordt er opnieuw gestemd. Het wordt met 18 tegen 17 stemmen verworpen. Dus wij waren opgelucht. De democratie had gezegevierd.

Alleen we juichten te vroeg. De toenmalige wethouder Kroesen was van het CDA. En zoals iedereen weet, heeft het CDA een speciale band met de Woonmij (later Parteon). Deze corporatie/ontwikkelaar zag een goed winstobject aan de neus voorbijgaan, vooral omdat ze ook door de architect plannen hadden laten maken. De wethouder bood hulp.

Nog geen jaar later, 5 juli 2004, bracht zij het plan opnieuw naar voren. Nu via een artikel 19 lid 2 procedure, waarbij de gemeenteraad geen rol speelt Toch wordt het, om niet al te opzichtig te manipuleren, formeel aan de raad voorgelegd.

Voorstel was te kiezen voor variant A, waarbij de gemeente nog €766,855,- bij moet leggen. De wethouder heeft zich ingedekt voor een nieuw debacle. Ze heeft de collegepartijen onder druk gezet voor dit plan te stemmen. Anders zou ze het college laten springen. En dat wilde geen enkele politieke partij. In één periode twee collegewisselingen. Dus het plan werd aangenomen. Ondanks het feit dat wij als bewonersvereniging een eigen ontwikkelaar hadden gevonden die de school intact zou laten en waarvoor geen extra bijtelling door de gemeente was vereist.

We zijn met die ontwikkelaar en een financier bij de wethouder wezen praten. Zij zei, dat was voor de raadsbijeenkomst, dat het te laat was. Zij was rond met de Woonmij.

In de raad waar we ons plan in samenwerking met Democratisch Zaanstad hadden ingebracht, ontraadde zij de raad een motie aan te nemen waarin ons wat meer tijd werd gegund om een goede financiële onderbouwing te maken. Dat kon niet omdat de wethouder weigerde ons de verkoopprijs van school en grond te noemen.

Uiteindelijk zette ze de raad onder druk met de mededeling dat er nu niet langer gewacht kon worden. In september zou de Woonmij met bouwen en slopen beginnen.

Vier jaar later zijn de procedures voor het plan nog niet afgerond. En formeel vragen wij ons af of de vergunning wel correct is. Er is geen goede aanbesteding geweest. De raad is onder druk gezet. En uiteindelijk is een bouwplan dat via de zware artikel 19 lid 1 procedure is begonnen en democratisch afgestemd nu verder gegaan als een minder zware lid 2 procedure. We vragen ons af of dat juridisch wel kan.

Maar dit is niet de enige manipulatie van de wethouder.

Ook met betrekking tot de monumentenstatus heeft ze ons inziens verkeerd gehandeld.
De Jedelooschool stond en staat op de lijst van potentiële monumenten. De gemeentelijke monumentencommissie heeft een paar jaar geleden het college voorgesteld de Jedelooschool tot gemeentelijk monument te maken. De wethouder, als niet deskundige, is met dat voorstel terug gegaan en heeft aan de commissie gevraagd om alleen de voorkant, aan de Westzijde, tot monument te benoemen. Deze commissie heeft dat geweigerd en voor de tweede keer aangegeven dat het gehele gebouw monumentwaardig is. Vervolgens heeft de wethouder het voorstel opgeborgen en niet, zoals het hoort, in het college gebracht. Er is dus met betrekking tot dit voorstel geen besluitvorming geweest.

En als je denkt dat je met deze procedurele manipulatie alles hebt gehad dan gaat de gemeente dus onder eigen regie het gebouw slopen. Ze kunnen zich daarbij niet verschuilen achter de vergunninghouder. De gemeente Zaanstad is nog eigenaar van het gebouw en moet dus toestemming geven om de vergunning te effectueren.

Het pijnlijke is dat door deze daad de gemeente alle vertrouwen nu definitief kwijt is. Want het is toch aan niemand uit te leggen dat je eerst als eigenaar een pand tien jaar volledig laat verloederen. Zelfs twee jaar geleden de antikraak er uit haalt, waardoor het helemaal een speelbal van jongelui werd. In plaats van dan je excuus aanbieden aan de bewoners dat je de buurt hebt laten verpauperen, ga je tegen de rechten van deze mensen in door de sloop te effectueren.

Ik wil de hoorcommissie dan ook verzoeken een advies te maken waarbij alle besluiten met betrekking tot de Jedelooschool, behalve dat van het verwijderen van asbest, vernietigd worden en de gemeente wordt gedwongen het gebouw weer in de oude toestand terug te brengen.

Ik besef dat het een uitgebreid verhaal is, maar u bent weer op de hoogte…

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl/

20090520-SWKB-Bezwaarschrift (pro forma) tegen bouwvergunning 36 woningen Rembrandtstraat

From: Ten Cate, Erick (knip)

Sent: woensdag 20 mei 2009 9:38

To: antwoord@zaanstad.nl

Cc: (knip)

Subject: Bezwaarschrift (pro forma) tegen bouwvergunning 36 woningen Rembrandtstr. e.a., uw kenmerk: 20072168, dagtekening 9 april 2009

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zend ik u mijn bezwaarschrift (pro forma) tegen de in hoofde genoemde vergunning.

Vriendelijke verzoek het bezwaarschrift intern door te sturen naar de juiste afdeling/perso(o)n(en).

Met vriendelijke groet,

E. ten Cate

aanvraag_bouwvergunning_36_woningen_Rembrandstraat bezwaar_bouwvergunning_36_woningen_Rembrandstraat