Categoriearchief: binnenstedelijk bouwen

alles m.b.t. tot binnen stedelijk bouwen, het bestemmingsplan Vincent van Gogh (in feite de hele Schildersbuurt) e.d.

20110223_uitnodiging voor presentatie begroting, riool en wijkwethouders Zaandam West

De gemeente nodigt alle bewoners van Zaandam West uit voor een een bewonersbijeenkomst.

Het programma is als volgt:
– De wijkwethouder, de heer Straat, presenteert de begroting 2011-2014 van de gemeente
Zaanstad.
– De rioolbeheerder zal een presentatie houden over de riolering in de wijk. Hierbij komt o.a.
aan bod hoe het met de riolering staat in de wijk en welke plannen er zijn.
– Nadine da Cruz en Natascha Mooij, de nieuwe wijkmanagers van Zaandam Oud West en de Schilders- en
Waddenbuurt stellen zich voor.

Wanneer? Dinsdagavond 1 maart om 20.00 uur, zaal open om 19.45 uur.
Waar? De Vertoeving op de Westzijde 80 te Zaandam (naast de Vermaning).

bijgesloten, de uitnodiging, rondgestuurd als bewonersbrief

20110222_GZ_uitnodiging_bewonersbijeenkomst_Zaandam_West (pdf)

20091011-DZ-Verbijstering bij Schildersbuurt over reactie CDA

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl/joomla2/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=1

Bij de behandeling van de feitenrapportage’ over de bestuurlijke misstanden’ rond de 3 projecten in de Schildersbuurt, schoof van TELLINGEN (CdA) alle verantwoording over de totaal scheefgegroeide verhoudingen tussen bestuur constant door. Met name VISSERS (ZOG) moest het ontgelden maar ook AART MOLENAAR (DEMOCRATISCH ZAANSTAD) was verantwoordelijk volgens van TELLINGEN (CdA). MOLENAAR was een aantal maanden in 2002 fractievoorzitter van de ZOG en dus verantwoordelijk voor de halsstarrige houding van de toenmalige wethouder KROESEN-VAN GELDER (CdA), volgens van TELLINGEN (CdA). Zelden had de zaal zo een bizarre schuldafwending gehoord.

PIET KEIJZER, wethouder voor de SP bood zijn excuus aan namens alle voorgaande colleges maar in de CdA hoek bleef het angstvallig stil. Klaarblijkelijk is KROESEN-VAN GELDER (CdA) nog steeds heilig’ in die kringen. Maar ja, de verkiezingen komen er aan en dan erken je natuurlijk geen blunders en fouten als Cda’r. Zo gaat dat binnen die partij. Ontkennen tot je er bij neer valt.

Ronduit schandalig is de houding van Groen Links. De fractievoorzitter die wij kennen als een godvruchtig en waarheidlievend man komt niet verder dan: Ik kijk liever naar de toekomst dan naar het verleden. Zelden waren wij z├│ teleurgesteld in BERT BOER (GL).

Overigens willen de mensen uit de Schildersbuurt, net als de VVD, ZOG, Rosa en de CU een indringend vervolgonderzoek waarbij onze voorkeur uitgaat naar een raadsenquête zodat een aantal instanties en personen onder ede gehoord kunnen worden.

Onderstaand treft u de inspraaknotitie van JOEP VAN HOUTS aan die hij namens de Schildersbuurt uitsprak op donderdag 8 oktober 2008.

Dames en Heren,

Als bestuurslid van de buurtvereniging Schilders- Waddenbuurt Koog Bloemwijk wil ik graag mijn mening geven over het dossieronderzoek Schilders- en Waddenbuurt, en over de procedure met dat onderzoek. U ziet hier niet veel mensen uit onze buurt, maar dat is geen wonder als er maandag een bericht in de krant verschijnt over dit rapport en u het vandaag al wil behandelen, terwijl daarvan bijna nergens iets terug is te vinden. Zelfs de gemeentelijk site weet het nog niet.

Maandag verscheen er dan een bericht over het onderzoeksrapport in de krant , met de kop: “De buurt mocht niet meepraten”. Dat vat de zaak goed samen. B&W hebben deals gesloten over terreinen in onze buurt en wilden dat niet laten verstoren door democratische processen. Dus wat er op dat gebied te omzeilen viel hebben ze omzeilt. Wij zijn zelfs stelselmatig weggezet als de buurt waar toch niet mee viel te praten. Dat is ook een manier om van burgers af te komen.

Ook u als raad bent er grotendeels buiten gehouden. U kunt de kern daarvan lezen op bladzijde 2 van de reactie van B&W. Ik citeer: “Partijen zijn gebonden aan de mondelinge en pre-contractuele afspraken.”

Resultaat is dus onze buurt overvol wordt gepropt, groen, parkeerplaatsen, ja zelfs een deel van de openbare weg is verkocht en zou moeten worden bebouwd. De hebzucht kent geen grens. De waarde van onze buurt, voor bewoners en voor de aantrekkingskracht van de gemeente, is er aan opgeofferd. Alle rapporten ten spijt die u voorhouden dat de stad upgrading nodig heeft is de praktijk hier downgrading.

Weten we nu alles? Nee, lang niet. De onderzoeksopzet was ook beperkt. Veel is daardoor niet gevonden. Hoe zit het met die mondelinge en pre-contractuele afspraken? Hoe is het gegaan met die heel merkwaardige prijsafspraken? Vragen te over en u bent er zelf vast wel tegenaan gelopen. Wat in elk geval niet is gevonden is dat wij bij voortduring aan de bel hebben getrokken over deze zaken, want het rapport meldt dat “na 2003 de communicatie enige tijd stil ligt of niet gedocumenteerd is.” Nou, dat laatste dus.

In een zaak die erom gaat hoe Zaanstad met haar burgers en haar buurten omgaat kan het niet blijven bij een rapport dat belangrijke vragen onbeantwoord laat. Dat zou lijken op de wens het snel onder het kleed te schoffelen. Dat zou uw positie geen recht doen. U bent in deze zaken al stelselmatig gepasseerd. Als u uw rol wilt waarmaken is het vervolg met een raadsenquête voor de hand liggend.

Wat betreft de voorgenomen behandeling van dit rapport valt de ongekende snelheid op. Maandag in de krant,vanavond Zaans Beraad en meteen dezelfde avond overleg met B&W en de volgende week afhandelen. En dat over een rapport dat als spraakmakend feit naar voren brengt dat onze buurt bewust buiten overleg over bouwplannen is gelaten. Het kan toch niet zo zijn dat dit behandelingsproces de ultieme illustratie wordt van het buiten spel houden van de buurt!

Maak ruimte voor inbreng vanuit de buurt. Laat het vanavond bij een eerste behandeling in Zaan Beraad en schort het vervolg op. Geef ook B&W de gelegenheid in het mediationtraject eerst eens met de delegatie van de bewonersvereniging van gedachten te wisselen.

Maak ruimte voor herstelwerk. Uit alles spreekt dat onze buurt te zeer is geofferd in allerlei deals. Dit heeft niets met bij stad en buurt passend binnenstedelijk bouwen te maken. Maak het meest verfoeide plan eens minder erg.

Binnenkort hebben wij onze ledenvergadering. Laat ons daar eens iets positiefs te melden hebben. En ja, er komen verkiezingen aan. Dan willen de mensen, niet alleen in onze buurt, wel eens weten hoe er over deze kwesties wordt gedacht.

Wij van de vereniging staan altijd met informatie voor ieder van u klaar.

Ik dank u voor uw aandacht.

20091014-SWKB- Kom ook naar de raadsvergadering op donderdag 15 oktober 19.30 uur

Aanstaande donderdagavond vergadert de raad over een onderzoek naar de werkwijze van de gemeente met onze buurt. Het rapport n.a.l.v. het feitenonderzoek, toont aan dat plannen doorgedrukt werden;. dat wij als bewoners buitenspel zijn gehouden.
Vorige week maandag werd het rapport publiek, in die week was er op donderdag een eerste bespreking en nu staat het voor aanstaande donderdag op de agenda. Verbazingwekkende snelheid.
Sommige raadsfracties koersen er op aan om deze kwestie donderdag meteen maar af te sluiten, want ze willen er met zo min mogelijk ophef vanaf….
Wij vinden dat er nog open vragen zijn, en dat er met de buurt moet worden gepraat. Wij zitten immers met de brokken.
Wees er getuige van hoe de raad met ons omgaat.
De bewonersvereniging roept u op:
kom naar de raadsvergadering: aanstaande donderdag 15 oktober, 19.30 uur in het gemeentehuis Bannehof (zie agenda).

20090708-ZK-Waarheidsbevinding staat voorop

door: Nico van den Broek
Het sleutelwoord tijdens de raadsvergadering van 2 juli jl. was waarheidsvinding. Daar waren raadsleden, wethouder en aanwezigen het over eens met betrekking tot het voorstel voor het houden van een raadsonderzoek. Na een wat verwarde discussie over de beleidsnota ‘Dierenwelzijn’ waar een aantal raadsleden, wellicht als gevolg van de warmte, twijfelde of bijvoorbeeld een hengelsportvereniging nu het belang van de dieren of van de vissers dient, kwam de vergadering enigszins op gang. De conclusie was ook hier: houdt respect voor elkaar.
Gezien de lange lijst errata had men in het dierenrijk ook met alles en iedereen rekening gehouden, dus de visser spaarde de vis. Maar voor mij was de kern van de discussie dat de gemeente Zaanstad steeds weer in dezelfde fout valt, zoals ik hier al vaak heb geschreven. Ze laten betrokken bewoners links liggen.

Dus kunnen de georganiseerde sportvissers, waar er veel van zijn in Zaanstad pas reageren als alles al op papier staat en klaar is om officieel te worden vastgesteld. Ook op andere gebieden gebeurt dat.
Een sportbeleidsnota werd gemaakt zonder bestuurders van de sportverenigingen, hoewel wethouder Ootjers liet weten dat nu ook het sportplatform, bedoeld als ontmoetingspunt tussen overheid en verenigingen van start gaat, tegelijk met het Topsportfonds.

Dit zijn belangrijke stappen voorwaarts en daarom wil ik ze ook even noemen. Maar het is toch logisch dat betrokkenen in een eerder stadium gekend worden in dit soort voor hen belangrijke ontwikkelingen. Vooral onder een gemeentebestuur dat er prat op gaat de bewoners centraal te stellen.
Het voorstel van Democratisch Zaanstad en de VVD om een raadsonderzoek te houden over een aantal projecten in de Schildersbuurt kreeg geen meerderheid. Wel een tegenvoorstel van de PvdA voor een feitenonderzoek. En als mocht blijken na dit onderzoek dat er nog steeds zwaarwichtige vragen open blijven, dan is een raadonderzoek alsnog niet uitgesloten.

Het belangrijkste argument van een aantal partijen om niet te kiezen voor een raadsonderzoek, waarbij mensen onder ede gehoord kunnen worden, was dat men het een te zwaar middel vond en dat bij instelling ervan eigenlijk al werd uitgesproken dat er twijfels zijn dat in het verleden de procedures juist zijn uitgevoerd.

Het was duidelijk dat die twijfels er bij de indienende partijen wel degelijk zijn. Niet bij de PvdA. Die wil eerst alle feiten op een rij krijgen. Ik respecteer ieders mening volledig, maar als je wel kiest voor een feitenonderzoek heb je toch ook getwijfeld, anders hoef je niets te onderzoeken. Kort en goed. De gemeenteraad heeft besloten tot een feitenonderzoek dat 15 september klaar moet zijn. De PvdA heeft zijn initiatiefvoorstel als volgt geformuleerd en stelt voor te komen tot het opstellen van een feitenoverzicht naar de besluitvorming over de projecten Jedelooschool, Juliana van Stolbergschool en het Voorslagterrein vanaf aanvang van deze projecten tot heden door een externe partij.

Aanleiding: de projecten Jedelooschool, Juliana van Stolbergschool en Voorslagterrein kenmerken zich door langdurige besluitvormingstrajecten. Ondanks alle door het college geleverde informatie en inspanningen om samen met bewoners de samenwerking te verbeteren, blijven er vragen over de besluitvorming en de procedures. Momenteel loopt een mediationtraject tussen college en bewonersvereniging. Gelijktijdig daarmee wil de raad dat een feitenoverzicht wordt gemaakt. De voorkeur gaat er naar uit dat dit feitenoverzicht door een derde onafhankelijke partij wordt opgesteld.

Opdracht:
Maak voor 15 september 2009 op basis van dossieronderzoek een overzicht van de feiten met betrekking tot de rol van het college en de raad bij de totstandkoming, besluitvorming en uitvoering vanaf aanvang van de projecten Jedelooschool, Juliana van Stolbergschool en Voorslagterrein. Geef aan welke wettelijke kaders en vastgesteld gemeentelijk beleid een rol hebben gespeeld bij de besluiten en de uitvoering daarvan.
Specifieke vragen die hierbij beantwoord dienen te worden zijn:
1. Geef het feitelijk verloop van de besluitvorming rondom de genoemde projecten weer.
2. Welke besluiten hebben opeenvolgende colleges genomen en vielen die ook binnen de aan hen gedelegeerde bevoegdheden?
3. Op welke momenten en hoe heeft het college de raad ge nformeerd?
4. Welke besluiten zijn wanneer door de raad genomen?
5. In welke mate en op welke momenten heeft de raad haar controlerende taak uitgevoerd?
6. Op welke momenten en op welke wijze zijn bewoners ge nformeerd over de projecten?
7. Zijn er feiten bekend, waar de raad niet over of niet voldoende over ge nformeerd is die van belang konden zijn bij de besluitvorming door de raad?

Aanvullend dienen onderstaande vragen beantwoord te worden:
Hoe zijn de grondverkopen rond het Voorslagterrein en Juliana van Stolbergschool tot stand gekomen? De gemeenterad heeft ook al een onderzoekscommissie gekozen bestaande uit Barbara Visser (VVD), August Moot (SP), Ruud Pauw (ROSA), Jeroen Olthoff (PvdA) en Bert Boer (GroenLinks).

Het voorstel van VVD en Democratisch Zaanstad luidde als volgt:
Aanleiding: aanleiding voor het raadsonderzoek is de onduidelijkheid op meerdere dossiers, zoals de Juliana van Stolbergschool, de Jedelooschool en het Voorslagterrein binnen het plangebied Schilders- en Waddenbuurt. Gebleken is dat via het vragenrecht, het recht van interpellatie en de inlichtingenplicht in eerdere stadia, in onvoldoende mate antwoorden verkregen zijn, en in onvoldoende mate duidelijkheid is gecreëerd omtrent het plangebied Schilders -en Waddenbuurt. Hierdoor is de Raad in onvoldoende mate in staat geweest om haar controlerende taak uit te oefenen. Het is van algemeen belang een feitenonderzoek naar de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van de dossiersJuliana van Stolbergschool, de Jedelooschool, Scado -en het Voorslagterrein binnen het plangebiedSchilders- en Waddenbuurt te doen.
Gevraagd wordt: Het instellen van een raadscommissie om bovenstaande te onderzoeken. Waarbij moet worden benadrukt dat raadsleden of parijen niet tevreden waren met de antwoorden die ze tot op heden van het college hebben gekregen.

Mijn kanttekening bij dit alles is als volgt. Voor het feitenonderzoek is de commissie aangewezen op dossierstudie. Zit daar wel alle relevante informatie in? Dat kun je pas weten als je de kans hebt betrokkenen te bevragen. De gemeente kan namelijk de beschikbare dossiers samenstellen op de manier die het beste uitkomt. Wethouder Keijzer gaf daarvan tijdens de vergadering al een voorbeeld. Hij deelde de raadsleden voor de stemming mee dat hij al twee ordners had laten samenstellen die voor alle raadsleden beschikbaar waren. Hij verwees daarbij op voorhand al naar documenten waarin citaten stonden van Leny Vissers van de ZOG, die destijds wethouder Ruimtelijke Ordening was en gezegd zou hebben dat in de gang van zaken rond een deel van de projecten die nu onderzocht gaan worden niets raars was geconstateerd. Dus een bijzonder selectieve keuze.

Als dit een voorbode is hoe de commissie moet gaan werken met dossiers heb ik er weinig vertrouwen in, hoewel ik ervan uitga dat er in de commissie voldoende verstandige mensen zitten die zich niet met en kluitje in het riet laten sturen. Verder ben ik blij dat er op dit gebied nu eindelijk eens iets gaat gebeuren en dat er wellicht antwoord komt op een aantal vragen die ook de bewoners al jaren stellen, maar die helaas nooit afdoende zijn beantwoord. Helaas staat voor mij de belangrijkste niet in de opdracht van het initiatiefvoorstel van de PvdA. Dat is namelijk hoe de aanbesteding van de Jedelooschool werkelijk tot stand is gekomen en of Parteon daarbij inderdaad bevoordeeld is.

Later werd me tijdens de uitzending van de Zaanse Kamer bij Zaanradio door Fons Arens van de PvdA, die daar te gast was, uitgelegd dat dat in het kader van project Jedelooschool dit aspect wel degelijk aan de orde kan komen. Wethouder Kroesen en ook opvolgers van haar hebben steeds beweerd dat daarvoor een prijsvraag is uitgeschreven. Ik heb duidelijk informatie dat dit niet waar is. En die opmerking is destijds wel gebruikt om de gemeenteraad gunstig te stemmen voor het nemen van een Voorbereidingsbesluit in verband met de noodzakelijke vrijstelling van het bestemmingsplan.
Ook belangrijk is de besluitvorming rond het advies van de monumentencommissie de Jedelooschool op de monumentenlijst te zetten. Waarom heeft het college van B&W nooit een officieel besluit hierover genomen?

Een voor de Schildersbuurt heikel punt komt niet in het onderzoek terecht en dat is de graaicultuur van ZVH, vooral met betrekking tot de bouw op de fundamenten van de voormalige Speeldoos. Er was daar een bouwvergunning om op de fundering van de Speeldoos woonruimte en kantoorruimte te bouwen. ZVH heeft echter zonder toestemming ook het terrein van de toenmalige muziekschool bij hun project betrokken en extra gebouwd zonder vergunning. Dat heeft later nog tot problemen geleid bij de mensen die in het Paulus Potterhof wonen en een tuin hebben die loopt tot de Vaart. Onlangs heeft de Raad van State ZVH terecht gewezen bij het parkeerterrein op het J.A. Laanplein. Ook daar hadden ze zich grond toegeëigend die van de gemeente was en doorverkocht als parkeerplaatsen voor bewoners van het voormalige belastingkantoor aan de Vincent van Goghweg. Dat is door de uitspraak van de rechtbank gelukkig teruggedraaid, maar de situatie op het Paulus Potterhof blijft nu onveranderd bestaan.

20090630-NHD-‘Raadsonderzoek naar Schildersbuurt’

ZAANDAM – Er moet een raadsonderzoek komen naar de Schildersbuurt in Zaandam. De partijen Democratisch Zaanstad en de VVD stellen de gemeenteraad morgen voor het onderzoek nog dit jaar te houden, meldt Dagblad Zaanstreek woensdag.

Een raadsonderzoek is het zwaarste middel dat de raad heeft om informatie te krijgen. Aart Molenaar van Democratisch Zaanstad ziet het als laatste mogelijkheid om opheldering te krijgen over de verschillende ontwikkelingen in de buurt.

Het onderzoek moet antwoorden geven op vragen over de oude Juliana van Stolbergschool en Jedelooschool en het Scado- en Voorslagterrein in Zaandam. De Jedelooschool wordt momenteel verbouwd tot wooncomplex en het Voorslagterrein zal bebouwd worden, het Scadoterrein is verontreinigd en de Juliana van Stolbergschool staat al jaren leeg en is al een aantal keer van eigenaar veranderd. Volgens Molenaar gaan er veel geruchten over de terreinen. Zo zouden er gronden verkocht zijn voor prijzen ver onder de marktwaarde.

20090703-NHD-Zaanstad onderzoekt feiten Schildersbuurt

Bron: http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/zaanstreek/article4890541.ece

ZAANSTAD – Er komt een feitenonderzoek naar wat er is gebeurd rond een aantal bouwplannen in de Schildersbuurt. Dat besloot de gemeenteraad gisteravond. Dat is minder dan de initiatiefnemers VVD en DZ wensten, staat in Dagblad Zaanstreek.

DZ en VVD wilden een raadsonderzoek waarbij ambtenaren en bestuurders onder ede gehoord zouden kunnen worden. Dat ging de PvdA veel te ver omdat zo’n onderzoek pas op zijn plaats zou zijn als er gerede twijfel is of procedures wel juist zijn gevolgd. De PvdA heeft die twijfel vooralsnog niet, maar de partij wil wel een einde maken aan de jarenlange geruchten. Vandaar het voorstel om een feitenonderzoek te doen.

VVD en DZ waren er, blijken hun voorstel al van overtuigd dat er dingen mis zijn gegaan, in elk geval zoveel dat de raad niet voldoende op de hoogte was.

Wethouder Piet Keijzer trachtte enige duidelijkheid te verschaffen door uit documenten te citeren waarin Leny Vissers – destijds wethouder – zei dat haar niets raars was gebleken in de gang van zaken rond (voor een deel) dezelfde bouwprojecten. En Vissers (ZIOG) was nu een van de raadsleden die ook om een raadsonderzoek vroeg.

Keijzer raadde trouwens elk onderzoek af omdat drie juridische procedures waarin de gemeente en de Schildersbuurt nog verwikkeld zijn en een bemiddelingstraject dat de verstandhouding tussen buurt en gemeente moet verbeteren, verstoord zou kunnen worden door een onderzoek. Maar met die wens van de wethouder had de raad niet veel op, blijkens de overgrote meerderheid die er in de raad was voor een feitenonderzoek.

Dat moet in september klaar zijn, waarna de raad over verdere stappen praat.

20080416-DZ-opnieuw NEL KROESEN (CDA) leugens weggepoets

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl

zondag 16 maart 2008

Even pro memorie’:

kroesen.jpg

Kroesen links op de foto. rechts Fred Sanders

Hier voor meer info over de Schilders-Waddenbuurt

Democratisch Zaanstad is al vanaf 2002 betrokken bij het wel en wee van de Schildersbuurt in het algemeen en het monumentale pand van de Jedelooschool in het bijzonder.

De eerste aanvaring tussen KROESEN (CDA) en de Schildersbuurt vertegenwoordiging vond plaats in 2002. In de voorgaande bestuursperiode waren er een aantal besluiten genomen die op veel bezwaren stuitte en waarvoor KROESEN (CDA) de verantwoordelijk wethouder was. Begin 2002 was LENY VISSERS (ZOG) wethouder. VISSERS (ZOG), die in de omgeving van de schildersbuurt woont en veel sympathie volde voor die wijk, arrangeerde op aandringen van een aantal collegepartijen een gesprek met KROESEN (CDA). Gedurende dat gesprek liet zij overduidelijk haar affiniteit met de Schildersbuurt blijken. Na een paar weken kwam er een vervolggesprek, en tot verbijstering van de aanwezige gasten bleek VISSERS (ZOG) het op alle punten met KROESEN (CDA) eens geworden.

Na dit verraad was het oorlog tussen het college en de schildersbuurt. Het vuur werd geopend op VISSERS (ZOG), die toen ze na een paar maanden als wethouder afgevoerd’werd, de schilderswijk nooit vergeven heeft. De realistische boosheid van de bezwaarmakers over haar gedrag was volkomen terecht. Als oppositie partij stond de ZOG (VISSERS) achter de Schildersbuurt nadat VISSERS (ZOG) wethouder was geworden kregen ze een schop.

Elke keer als er een onderwerp over de schildersbuurt in de raad of een commissie komt krijgt Democratisch Zaanstad de volle laag van VISSERS (ZOG) en worden de vragen van de schildersbuurt door haar afgefakkeld.

Wij hebben 6 jaar gezwegen, maar er komt een moment dat er een boekje over de ZOG en VISSERS c.s. open gaat.

KROESEN (CDA) heeft de gemeenteraad van Zaanstad misleid. Niet één keer maar meerdere keren. De leugens gingen zo ver dat de fractie van Democratisch Zaanstad zich verplicht voelde om in 2004 een motie van afkeuring tegen KROESEN (CDA) in te dienen. Onder aanvoering van VAN TELLINGEN (CDA) kwam KROESEN (CDA) er met een makkie’ van af door een simpel ‘boetekleed’ aan te trekken. Waarschijnlijk vonden ze dat idee bij het CDA wel grappig.

Deze week passerde opnieuw de misleiding van KROESEN (CDA) de gemeenteraad. Ditmaal was de ridder die het harnas aantrok om de belaagde Assendelftse te onzetten LOUIS GROEN (PvdA). In felle bewoordingen verdigde hij de keuze die de gemeenteraad toen gemaakt heeft. Wij herinneren ons LOUIS GROEN (pvdA) als een verdediger van de Jedelooschool in zijn geheel, tijdens een commissievergadering in het Zaanlands lyceum. U ook?

voor meer info: http://www.bewonersvereniging.zaandamweb.nl/

Laatst geupdate op ( donderdag 10 april 2008 )

20090211-DZ-Selectief uitnodigingsbeleid van gemeente Zaanstad?!

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl

woensdag 11 februari 2009

Wat hebben de bewoners van de Zaandamse schildersbuurt toch verkeerd gedaan in de ogen van wethouders KEIJZER (SP) en LUITEN (PvdA)?

De bewoners die volgens beide wethouders niet meer door het bestuur van de bewonersvereniging Schilders-Waddenbuurt vertegenwoordigd mogen worden, blijken selectief uitgenodigd te worden door de wethouders. De uitnodiging betreft een voorlichtingsavond’ over de lopende projecten in de wijk.

Een aantal prominente en assertieve bewoners van de wijk blijkt geen uitnodiging voor de betreffende avond op 26 februari in het Zaanlands Lyceum te hebben ontvangen, waaronder de bestuurders JAN SCHOEN en JOEP VAN HOUTS. De laatste probeert al dagenlang contact te krijgen met de verantwoordelijke ambtenaar, maar wordt steeds met een kluitje in het riet gestuurd’.

De avond, die oorspronkelijk gepland stond op 23 februari werd uitgesteld omdat de wethouders(?) bij een andere gelegenheid aanwezig moeten zijn, wordt nu op donderdagavond gehouden, en dan is er raadsvergadering, zodat raadsleden hun controlerende taak niet kunnen uitoefenen! Bewust?

Democratisch Zaanstad heeft geen idee of er een toegangsbeleid gevoerd wordt donderdag. Omdat een selectief aantal bewoners een uitnodiging ontvangen heeft, is dat natuurlijk niet uitgesloten.

Hierbij publiceren wij de uitnodiging zodat iedereen die geen persoonlijke invitatie ontvangen heeft het document kan kopiëren en bij een deurbeleid’ toch een gemeentelijke brief’ kan tonen. U kunt de uitnodiging_schilders_2160209 hier downloaden.

SPORTFONDSENBAD

Image

Het sportfondsenbad in wintertooi.

De politieke partijen Rosa en Democratisch Zaanstad hebben elkaar gevonden in de zorgen om het sportfondsenbad. Nadat vorig jaar Democratisch Zaanstad al schriftelijke en mondelinge vragen had gesteld aan wethouder KEIJZER (SP) pikte Rosa de zaak op en Democratisch Zaanstad sloot zich daarbij aan. U kunt hier: ( ROZA-DZ_vragen_over_sportfondesenbad_080209) kennis nemen van de vragen die gesteld zijn.

wordt vervolgd

Laatst geupdate op ( donderdag 12 februari 2009 )

20090301-DZ-Collegekoppel scoort in Zaanlands

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl

zondag 01 maart 2009

Door het terugzetten van het democratisch gekozen bestuur van de Schilders-Waddenbuurt naar het 2e elftal konden de coaches van het gemeentebestuur PIET KEIZER (SP) en HANS LUITEN (PvdA) een relatief gemakkelijke overwinning boeken op een aarzelende en cynisch gestemde selectie’ van de bewoners . Beide coaches mochten vertrekken met een soort applaus.

Image

LUITEN (PvdA) en KEIZER (SP) in het Zaanlands Lyceum

Een groot aantal bewoners die de woorden van beide wethouders aanhoorden, hadden een houding van eerst zien en dan geloven’ , na de bezwerende woorden van het kalmerende koppel. Hoe een van de bewoners de avond beleefde’ kunt u onder aan deze pagina lezen.

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

De schildersbuurt en de democratische rechtstaat

De Zaanse methode

Bijeenkomst binnenstedelijk bouwen in de Schildersbuurt Zaandam

Aanwezig: Inwoners (onderdeel van het Zaanstadse electoraat)

Het college in samenstelling van Luijten en Keijzer

Inleiding

Op donderdagavond d.d. 26 februari 2009 heeft een afvaardiging van het college van Zaanstad een bijeenkomst belegd over de problematiek betreffende binnenstedelijk bouwen in deze buurt.

Het al jaren slepende dispuut had daarmee zijn zoveelste treffen tussen bewoners en projectontwikkelaar en/of een afvaardiging van de gemeente.

In ieder geval werd er nu een gesprekscoördinator ingezet die het geheel gelukkig enige structuur gaf. Maar de frustraties waren er niet minder om.

Dat de bewonersvereniging af en toe “over the top” is gegaan gedurende het gehele al over meerdere jaren slepende proces kan, gezien de uitkomst van ook deze bijeenkomst, niet als bijzonder frustrerend worden beschouwd. Overigens heeft dat toch ook wel resultaat gehad gezien de wijzigingen in de bouwplannen op het Jedeloo terrein. Hier wordt in de definitieve opzet in ieder geval aansluiting gezocht met de architectuur van de buurt. Vraag is wat de gevolgen waren geweest indien geen pressie was uitgeoefend. Fouten worden wel toegegeven maar er wordt geen lering uit getrokken.

De indruk is in ieder geval niet weggenomen dat het voorslagterrein intensief moet worden bebouwd zonder inbreng van bewoners met eliminatie van groen en uitvalsweg als gevolg.

Speelplaatsen

Luijten ging wederom over tot het berijden van eigen algemene stokpaardjes zoals het algemene kinderspeelplaatsbeleid. De bewoners zaten er voor hun buurt en niet voor een betoog over het beleid in geheel Zaanstad. Dat is iets voor een ander gremium zoals de gemeenteraad. Luijten heeft wat dat betreft zijn lesje goed geleerd, niet te veel ingaan op de problematiek van een individuele buurt, hou het zo veel mogelijk algemeen. Overigens kan je de vraag stellen of Luijten bij zijn speelplaatsenbeleid abstraheert van de verkeersintensiteit. Het speelplaatsje tussen de Claude Monet flats wordt namelijk in de visie van het college geflankeerd door een verkeersintensieve weg in een ogenschijnlijk, voor kinderen, veilige buurt. Daarbij komt dat in de van der Helstraat aan beide kanten kan worden geparkeerd. Dit vraagt om problemen. Het wachten is op het eerste slachtoffer. De route onder de traverse van de Claude Monetflat gaat over het trottoir. Het is de kortste route vanuit het opeengepakte nieuwe plan. Er mag dan ook worden verwacht dat daar intensief gebruik van zal worden gemaakt. Ook hier dus een verkeersonveilige situatie om maar niet te spreken over de aansluiting Rembrandtstraat met de Vincent van Goghweg.

Bouwvergunning

Vreemd was tevens de status van de bouwvergunning. Immers de Raad v State heeft de uitspraak van de rechtbank Haarlem betreffende de bouwvergunning vernietigd. In combinatie met de uitspraken van het college dat “de gehele procedure niet netjes is verlopen en dat de bewoners er last van hebben” zou deze situatie zich lenen voor het herstellen van de geconstateerde ongerijmdheden. Immers de deur staat zo op een kier voor beide partijen. Maar nee, het college heeft te kennen gegeven het bouwplan op punten aan te passen zodat met de bouw kan worden aangevangen.

Binnenstedelijk bouwen / de verdichtingsvisie

Vraagtekens kunnen worden gezet bij de uitgangspunten van binnenstedelijk bouwen in Zaanstad. In ieder geval is de huidige visie (en die is onderhevig aan diverse politieke ideeën en tijdgebonden opvattingen) dat het groen rondom de stedelijke bebouwing niet verder wordt aangetast. Dit heeft tot gevolg dat het binnenstedelijk groen op grote schaal wordt geëlimineerd. Volwassenen en kinderen moeten maar naar de periferie om te kunnen ontspannen en te spelen. Juist in een verstedelijkt gebied is groen in de wijken noodzaak daar zal een ieder het mee eens zijn. Daarbij komt dat binnenstedelijk bouwen alleen op enig draagvlak kan rekenen als de leefbaarheid ook wordt ingebed in meer kwalitatief groen.

Keijzer heeft duidelijk te kennen gegeven dat Saendelft de laatste aantasting is van het externe groen. Dat heeft grote gevolgen.

Niet in de laatste plaats dient een gemeentelijk apparaat hierop te zijn toegerust. Immers binnenstedelijk bouwen vergt een geheel andere aanpak dan in de buitengebieden.

Enkele punten zijn hier van belang:

  1. Er is sprake van bestaande bouw ;
  2. Er is sprake van bestaande voorzieningen;
  3. De parkeerproblematiek zal zich duidelijker manifesteren;
  4. In de meeste gevallen betreft het oudere woningen met dienovereenkomstige bouwkundige eigenschappen.

Juist in deze verdichtingsvisie horen expliciet demokratische elementen te worden ingebouwd. Immers de bestaande inwoners horen mee te kunnen participeren vanwege hun directe belang. Dit is nu net de bottleneck voor een gemeentebestuur bij een dergelijke visie.

Je zal maar wethouder zijn en je quotum moeten halen waarbij je je niet kunt uitleven in de buitengebieden. Immers, grootschalige bouwprojecten in het buitenstedelijke groen geven de beste mogelijkheden om dit probleem te tackelen.

Binnenstedelijk zit je met bestaande inwoners (het op dat moment aanwezige electoraat) dat is altijd lastig. Als oplossing wordt dan gekozen om in te zetten op het meest veilige abstractieniveau, het bestemmingsplan. Voor bewoners toch altijd een tamelijk ongrijpbaar fenomeen. Zeker als het een voor hen van belang zijnd microniveau betreft. En uiteraard is het tegenargument dat een ieder gedurende het gehele vervolgproces, altijd de mogelijkheid heeft om bezwaar etc. aan te tekenen. Maar voor de gemeente is dan in ieder geval de collectieve hindernis genomen. De burger wordt zo op afstand gezet. Een andere hierbij ge ntegreerde oplossing is het gebruik maken van derden om het plan te realiseren. Projectontwikkelaars worden zo de directe schakel met de bewoners wat haaks staat op de democratische beginselen. Daarbij komt dat juist partijen die deze beginselen hoog in het vaandel hebben staan deze daarmee veronachtzamen. De burger heeft het nakijken en wordt speelbal van rendement en commerciële bedrijfsvoering.

De volgende elementen zijn hier van belang:

  1. het gemeentebestuur verschuilt zich achter de rechtstaat. (het onderdeel democratische) wordt hierbij gemakshalve even weggelaten) Immers, de vergunning is verleend en de commerciële ontwikkelaar dient van deze (rechts)zekerheid uit te kunnen gaan;
  2. het gehele proces is bedoeld of onbedoeld gericht op een gefragmenteerde oppositie, helemaal als het deelproces aanvangt waarin de individuele burger last ondervindt van de sloop- en bouwwerkzaamheden;
  3. de burger wordt geconfronteerd met additionele inspanningen, diffuse situaties en een deskundigheids- en informatieachterstand.

De gemeente geeft zo impliciet toe dat het in het geheel niet is toegerust op het fenomeen binnenstedelijk bouwen. De eigen verantwoordelijkheid wordt op afstand gezet. Zeker daar waar het gaat om verlies van binnenstedelijk groen waar de projectontwikkelaar geen direct belang bij heeft.

Tekenend was dan ook dat een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar Juliana van Stolberg de bewoners meer gerust kon stellen dan het college dat er maar onhandig en afstandelijk notie van nam. Op afstand, welke ook in de praktijk door de gevolgen van de gebezigde visie onoverbrugbaar lijkt.

Er werd terloops door het college gerefereerd aan voor hun geslaagde realisaties van binnenstedelijke bouwplannen. In goed overleg zijn de door hun genoemde plannen gerealiseerd. Vraag daarbij is of deze plannen en de omstandigheden gelijkwaardig zijn aan die van de Schildersbuurt.

Immers het moment waarop bewoners mee kunnen praten over de concrete plannen is bepalend. Dat was dan ook een onderwerp wat aan de orde werd gesteld. Ook hier voelt de gemeente de hete adem van de bewoners in de nek en wordt er voor gekozen om deze hindernis te elimineren door de burger richting ontwikkelaar te manoeuvreren. Geen participatie in samenspraak met de gemeente dus. Keijzer kiest voor de ontwikkelaar die de zaak met de burger maar moet oplossen.

Overige projecten

Zoals vermeld is dit nog niet het einde van de sloop- en (ver)bouwwerkzaamheden. De Juliana van Stolberg is het volgende project. Eerst verkocht aan de OBAN daarna aan corporatie ZVH en nu in handen van een projectontwikkelaar. Waarom? En wordt hier gespeculeerd of heeft het andere redenen?

Ook de verbouw van het vm. Zwembad aan de mauvestraat zal binnenkort een aanvang nemen juist door een aannemer waarmee in het verleden ervaringen zijn opgedaan die niet bepaald kunnen geruststellen.

Bodemvervuiling

In de ondergrond van het voorslagterrein is vervuiling aangetroffen. In eerste instantie werd dit door de behoefte aan snelheid van handelen veronachtzaamd. Vergunningen zijn niet gereviseerd met als gevolg dat de gemeente bakzeil moest halen. Er werd alsnog onderzoek verricht met als bevinding dat sanering nodig bleek. Er is gekozen voor een afgebakend deel. Onderzoek moet nog uitwijzen of dat voldoende blijkt te zijn.

Ervaringen met soortgelijke situaties, als voorbeeld het Scadoterrein, zijn niet bepaald geruststellend. Ook daar heeft de gemeente snelheid boven zorgvuldigheid gesteld met als gevolg dat naar nu blijkt de bouw nooit plaats had mogen vinden. Niet alleen heeft dit grote gevolgen voor het welbevinden van de bewoners ook heeft dit significante invloed op de vermogensvorming van individu en gezin, om maar niet te spreken over het naar een dieptepunt gedaalde vertrouwen in het gemeentebestuur. Immers er mag van uit worden gegaan dat er sprake zal zijn van waardedaling van de objecten vanwege de vervuiling.

Het wordt tijd dat bewoners de verantwoordelijken op hun verantwoordelijkheid wijzen. De gemeenteraad heeft hierin als directe vertegenwoordiging van het electoraat een zeer belangrijke bijdrage en dient objectiverend te oordelen en als dat niet mogelijk blijkt kan er altijd nog een objectieve derde worden ingezet om het proces en uitkomst te (her)beoordelen.

Kenmerken buurt

De bewoners van deze karakteristieke buurt wat in vroegere tijden een centrale plaats in nam met als beeldbepalend onderdeel het gemeentelijke ziekenhuis Het v Raeltecentrum hebben in het verleden blijk gegeven van de nodige tolerantie. Een asielzoekerscentrum wat jarenlang gevestigd is geweest in het vm. belastingkantoor en het nog bestaande centrum voor daklozen in de nabijheid. Ingeklemd tussen diverse verkeerswegen en spoorlijn met groene plekken die zorg dragen voor evenwicht. Er dient dus iets stevigs aan de hand te zijn om bewoners op scherp te zetten.

De verantwoordelijken

Beide wethouders zijn aangetreden in 2006 en het is te hopen dat de ambtstermijn geen gevolg zal hebben. Overigens is het maar de vraag wat er dan voor terugkomt. In ieder geval hoeven in die situatie beide ambtsdragers geen verantwoording af te leggen voor de ontstane problemen.

Een zeer onthutste en verontruste bewoner van de Vermeerstraat.

Laatst geupdate op ( zondag 01 maart 2009 )

20090331-DZ-Luiten (PvdA) wakkert vuur aan

Bron: http://www.democratischzaanstad.nl

dinsdag 31 maart 2009
Op 30 maart 2009 waren de reserve wijkmanager en wethouder HANS LUITEN (PvdA) gastheren bij een rondleiding door de Schildersbuurt.

Groen en kinderspeelplaatsen, daar moest het om gaan, want het groen verdwijnt in ras tempo uit de wijk, en voor kinderen zijn er nauwelijks speelplaatsen over.

Door de enorme druk op het groen, die veroorzaakt gaat worden door een aantal totaal misplaatste projecten blijft er weinig speelruimte’ over in deze fraaie wijk.

Hoe de projecten als de Jedelooschool en het Voorslagterrein tot stand hebben kunnen komen, blijft voor alsnog in een waas van geheimzinnigheid gehuld. Wel is duidelijk dat door een aantal gemeentebesturen, zeg maar plaatselijke regeringen, de gemeenteraad gewoon voorgelogen is, waardoor het niet mogelijk was afgewogen besluiten te nemen door het hoogste orgaan in gemeenteland.

Wethouder HANS LUITEN (PvdA) raakte kort na de aanvang van de wandeling ge rriteerd door vragen van de bewoners van de wijk. “We gaan niet over het verleden praten, we moeten positief denken over de toekomst” , kapte hij de vragen van de bewoners af. Op dat moment was de stemming onder de bewoners van de wijk gezet. Niet dat ze veel verwachtten van de wethouder, want van de stadsregering kennen ze beloftes genoeg.

Image

LUITEN (PvdA) kijkt niet vrolijk bij de aanwezigheid van Democratisch Zaanstad

Veel discussie ontstond er over bladluisbomen’ en dat herkennen we. In veel wijken is het zelfde probleem. Kleverige troep op de auto die er moeilijk af gaat en de lak aantast. De gemeente behandeld (als het goed is) de bomen met een soort knoflook smeersel, een paar keer per jaar, Dat blijk echter in de Schildersbuurt niet consequent te gebeuren.

Achter de Juliana van Stolbergschool, door de omwonenden afwerkplek’ genoemd blijkt dat wethouder PIET KEIZER (SP) geen woord gehouden heeft. Hij beloofde de fractie van Democratisch Zaanstad, een aantal maanden geleden dat hij zou voorkomen dat het gebouw verder zou verloederen. Op de foto ziet u dat de zoveelste belofte over de Schildersbuurt niet wordt waar gemaakt.

onderaan deze pagina vindt u het verslag van de wandeling door Jan Schoen.

Een foto impressie van de wandeling:

Image

een van de laatste stukjes groen in de wijk wordt parkeerplaats

Image

LUITEN luistert met ‘aandacht’

Image

er moeten ook bomen gekapt worden

Image

Joep geeft uitleg aan de wijkmanager

Image

Wethouder KEIZER heeft geen woord gehouden

Image

En waar moet Brutus uitgelaten worden?

Image

De kerstbomen van het Voorslagterrein gaan in de fik.

‘We moeten woekeren met de ruimte!’…(Jan Schoen)

De Schildersbuurt wist het al, maar ook de dienstdoende ambtenaar van gemeente Zaanstad, die gisteren meeliep met de wandeling van wijkwethouder Luiten in de Schildersbuurt kwam tot deze volkomen juiste conclusie: ‘We moeten woekeren met de ruimte!’… zei hij, toen Luiten en een 40-tal buurtbewoners bij de Claude Monetstraat waren aangekomen en bekeken of er nog een paar bomen bij konden. Het is inderdaad woekeren met de ruimte om nog een postzegeltje groen te realiseren in de Schildersbuurt. Over de vraag waarom de gemeente met zijn projectontwikkelaars het zover hebben laten komen en de buurt daarbij geen enkele inspraak heeft toegestaan wilde men niet ingaan. Even verder in de Jan van Scorelstraat werd pijnlijk duidelijk dat het groen aldaar verdwijnt, ten faveure van een parkeerplaats voor de nieuwe woningen op het Jedelooschool-terrein en dat de 24 parkeerplaatsen die nu tussen de voormalige Jedeloo en de Van Scorelstraat zijn, zullen verdwijnen voor de buurt, er komen er 12 voor terug, maar die zijn er voor de toekomstige bewoners. De huidige bewoners aldaar zullen straks, wanneer Parteon zijn gewraakte plan heeft gerealiseerd, moeite hebben om hun erf aan de achterzijde te verlaten.

Dezelfde ambtenaar suggereerde dat er op het terrein van de Jedeloo straks in samenspraak met de buurt nog wel wat groen valt te realiseren. Toen er werd gezegd dat dat toch al helemaal vaststaat en dat dit geheel buiten de buurt om bepaald is, zei wethouder Luiten dat hij die discussie niet meer wilde voeren en naar huis zou gaan als het daar nog verder over zou gaan. Toen was het voor een aantal mensen duidelijk dat er weinig eer voor de buurt viel te behalen en die vertrokken teleurgesteld huiswaarts. Het resultaat van de wandeling was dat er hier en daar wat bomen weg moeten en vervangen zullen worden door nieuwe aanplant. We hebben geleerd dat de gemeente jaren geleden bomen veel te dicht op elkaar heeft geplant en dat er eigenlijk bomen tussenuit moeten, het resultaat daarvan is nog minder groen in de buurt! Hier en daar komen wat nieuwe speeltoestellen en wat speelruimte met hekken eromheen en dat wordt in samenspraak met de buurt gedaan! De enige plek in de buurt waar nog wat voor de bewoners nog wat te verdienen is, is bij de Juliana van Stolbergschool, Ontwikkelaar Startgoed uit Amsterdam heeft daarvoor een goed plan gemaakt, met 12 kleine appartementen en kleinschalige bedrijfsunits. Het gebouw zal van buiten niet veranderen en het groen met de vijver blijven openbaar. De bewonersvereniging heeft een gesprek met Startgoed gehad en heeft daar een goede indruk over. Eigenlijk is dat plan identiek aan het plan dat de vereniging over de Jedelooschool had. Jammer is dat de congiergewoning niet bij dat plan is inbegrepen en dat Parteon eigenaar is van die woning. Omdat de bewonersvereniging van mening is dat de congiergewoning onderdeel van het complex is, om meerdere redenen zien wij liever dat de ontwikkeling door 1 partij (Startgoed) gedaan wordt. Wethouder Luiten zei dat hij daar ook wel iets in ziet en hij verklaarde te zullen kijken of hij er wat aan kan doen. Wat betreft het groen daar, zijn er nog kansen op een mooie oplossing, de gemeente is eigenaar van dat groen en het bos tussen het Scado- en het Juliana van Stolberg-terrein. De buurt zal erbij betrokken worden. Over het Voorslagterrein en het Sportfondsenbad is niet gesproken. Na afloop zijn de ruim 100 kerstbomen als pre-paasvreugdevuur in vlammen opgegaan. De omstanders constateerden dat het vuur de bomen in korte tijd tot een smeulend hoopje maakte. Het Voorslagterrein is weer bomenvrij!

Jan Schoen,

Laatst geupdate op ( dinsdag 31 maart 2009 )