Categoriearchief: Vereniging

Wat is – en doet de Bewonersvereniging Schilders- en Waddenbuurt en Koog Bloemwijk?

EXTERNE HOORCOMMISSIE WIJST BEZWAREN BEWONERSVERENIGING TEGEN UITRIT WESTZIJDE 404-408 AF

De externe hoorcommissie van de Gemeente Zaanstad heeft de bezwaren tegen de uitrit vanaf de parkeerplaats achter de door Bergsma gerenoveerde panden Westzijde 404-408, afgewezen. Ook de bezwaren van de eigenaars van westzijde 402 tegen deze uitrit, werden ongegrond verklaard. 

bezwaren

Twee bezwaren waren afkomstig van direct omwonenden. Voorts dienden de erven Seel, eigenaar van het perceel Westzijde 410, en de Bewonersvereniging een bezwaarschrift in.  Alle partijen waren op de hoorzitting aanwezig om hun standpunten te verdedigen. Voor de erven Seel voerde hun advocaat, mr. Elmas, het woord.Naast zorgen over de monumentenstatus van het perceel Westzijde 410, en de toekomstige bereikbaarheid daarvan, was er twijfel over de aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen achter het pand (8), in relatie tot het aantal wooneenheden (14). Vooral de geplande uitrit naar de Westzijde, door de uiterst smalle steeg, was voor alle bezwaarmakers een belangrijk punt van zorg. De uiterst onoverzichtelijke uitrit, die eerst het voetpad oversteekt en dan tussen de geparkeerde auto’s door op de drukke Westzijde uitkomt, maakt de verkeerssituatie ter plekke onveiliger.

onaanvaardbaar

Speerpunt in het bezwaarschrift van de Bewonersvereniging was de veiligheidssituatie rond de T-kruising Frans Halsstraat-Westzijde.  Al tijdens het mediation-traject en de community planning was dit een belangrijk punt van overleg tussen de Gemeente Zaanstad en de Bewonersvereniging. Samen hebben Gemeente en Bewonersvereniging destijds gewerkt aan een veiligere Westzijde, door ter plekke een bushalte te verplaatsen en de rotonde in een lus om te vormen. De Bewonersvereniging vindt het onaanvaardbaar dat de verbeterde veiligheidssituatie voor voetganger en fietser nu weer ongedaan wordt gemaakt doordat een blinde uitrit, die praktisch op de voornoemde kruising uitkomt, wordt toegestaan.  Het verweer van de gemeente op dit punt kan niet anders al zeer zwak worden betiteld.  De door de gemeente Zaanstad geraadpleegde verkeersdeskundige, die de situatie ten aanzien van de verkeersveiligheid heeft beoordeeld, is tot de conclusie is gekomen dat de veiligheid niet in het geding is. Hij onderbouwde deze conclusie door de situatie te vergelijken met een soortgelijke oplossing aan het Breedweer (!) (een zijstraatje van de Zuidzijde in Koog aan de Zaan waar nauwelijks verkeer is..)  De door de bezwaarmakers gevraagde schriftelijke stukken aangaande de beoordeling bleken niet aanwezig, zodat bij de zorgvuldigheid hiervan de nodige vraagtekens werden geplaatst.

restauratie

De praktijk zal moeten uitwijzen of de beslissing van de Gemeente de juiste is. Laten we hopen dat de gevaarlijke uitrit de gebruikers ervan tot extra voorzichtigheid zal manen. Inmiddels is het pand van Wijlen Wim Seel eerst aan aannemer Bergsma en later aan een particulier doorverkocht. Deze is momenteel druk doende is met de restauratie van het pand. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gebouwen een woonfunctie zullen krijgen.

Beste leden en abonnees op de nieuwsbrief

Allereerst wil ik jullie namens het bestuur van de bewonersvereniging een heel gelukkig, gezond en voorspoedig 2015 toewensen!

Het afgelopen jaar is bijzonder rustig verlopen en op het gebied van de belangrijke langlopende projecten in de buurt, de herinrichting van de Vincent van Goghweg en de renovatie van het Sportfondsenbad in de Mauvestraat, zijn geen belangrijke verschuivingen opgetreden. Achter de schermen hebben wij voortdurend contact gehad met de wijkmanager om van alle zaken die voor de buurt van belang zijn op de hoogte te blijven. Wel heeft het bestuur zich het afgelopen jaar ingezet om te bemiddelen tussen de daklozenopvang Zaanerf van het Leger des Heils en de directe omwonenden vanwege de problemen met overlast. Er zijn in goede harmonie duidelijke afspraken gemaakt waar beide partijen zich in konden vinden en is alle reden om optimistisch te zijn over de uitwerking daarvan nu het recentelijk gerenoveerde pand weer in gebruik is genomen. Uiteraard zullen wij wel de vinger aan de pols blijven houden.

Te rustig is het momenteel rond het Sportfondsenbad. De renovatiewerkzaamheden zijn tot nader order opgeschort hetgeen verband houdt met het aantal units dat momenteel verhuurd is. Pas bij een bezettingsgraad van 50 % zullen de werkzaamheden hervat worden aldus projectontwikkelaar Jan Hein Bakker. Belangrijkste punt op de agenda is de eerstvolgende bijeenkomst van de Klankbordgroep Vincent van Goghweg. Hierin zal duidelijk moeten worden hoe de plannen met de weg er precies uit gaan zien. Dat lijkt ons bovendien een uitgelezen moment om aansluitend een datum voor de jaarlijkse ledenvergadering te plannen zodat besproken kan worden wat we als bewonersvereniging van de plannen vinden. Zo gauw we weten wanneer de klankbordvergadering plaatsvindt zullen wij de datum voor de algemene ledenvergadering vaststellen. Wij hopen van harte dat we velen van u dan weer kunnen verwelkomen!

Namens uw bestuur:
Erik Koopman, voorzitter

Contributie 2013/2014

Beste leden,

Doordat ik wegens gezondheidsproblemen ongeveer een jaar uit de roulatie ben geweest, heb ik over 2013 en 2014 geen herinnering gestuurd voor de betaling van de contributie. Bij deze verzoek ik u vriendelijk na te willen gaan of u voor beide jaren hebt betaald.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,

Annechris de Cock, penningmeester

PS  inmiddels  weer helemaal gezond verklaard!

ledenvergadering 2014

14 jan 2014 - 20:00

1506 JD Zaandam

Jaarlijkse algemene leden vergadering van de Bewonersvereniging Schilders- en Waddenbuurt en Koog-Bloemwijk.

We roepen alle leden op om te komen!

Nog geen lid? Meld u aan!

Agenda:
1. Opening
2. Presentatie nieuwe wijkmanager Simon Broersma
3. Renovatie Sportfondsenbad Mauvestraat
4. Herinrichting Vincent van Goghweg
5. Herinrichting groen achter voormalige Juliana van Stolbergschool
6. Aanpak verontreiniging Scadoterrein
7. Presentatie geheel nieuwe website
8. Financiëel verslag
9. Rondvraag

Niewsbrief.schildersbuurt.jan.2014

Jaarvergadering hoopvol en levendig

Tijdens de jaarvergadering van 8 mei 2012, is besloten dat de bewonersvereniging niet zal gaan slapen. Gelegenheids-voorzitter Joep van Houts presenteerde Saskia Bax, die zich als nieuw bestuurslid had aangemeld. Met algemene stemmen en luid applaus werd zij door de leden benoemd en zij nam meteen plaats achter de bestuurstafel. Tijdens de vergadering stelde Erik Koopman zich als bestuurslid beschikbaar, ook die kandidatuur werd met vreugde begroet. Daardoor is er een nieuw elan ontstaan in de vereniging. En dat is maar goed ook want er zijn nog genoeg belangrijke zaken die in onze buurt spelen.

Zoals o.a.:

 • De kascommissie
 • De sanering van het Scado-terrein
 • Het wandelpad achter de Frans Halsstraat, de verbinding van Juliana van Stolberg richting Deka-markt
 • De ontwikkeling van het Sportfondsenbad
 • Pinokkio
 • De ontstane parkeerproblemen in de buurt
 • Het oost-west fietspad, atletiekbaan – Provincale weg
 • De herinrichting van de Vincent van Goghweg
 • Splintergroeperingen van eigenbelangen
 • Ledenwerfaktie
 • Website.

Lees verder Jaarvergadering hoopvol en levendig

JAARVERGADERING DINSDAG 8 MEI

De nieuwe datum voor de jaarvergadering van de Bewonersvereniging Schildersbuurt, Waddenbuurt, Koog Bloemwijk is vast gesteld op dinsdagavond 8 mei 2012.

Tijd: 20.00 uur. Plaats: Zaanlands Lyceum.

Komt allen, want er moeten belangrijke beslissingen worden genomen!

Op de voorlopige agenda staat:

1. verkiezing extra bestuurslid, Saskia Bax

2. financiën

3. kascommissie en nieuw lid kascommissie

4. oproep nieuwe bestuursleden

5. lopende zaken; als zwembad en fietspad.

6. blijft de vereniging wakker, of gaan we slapen?

7. rondvraag

Affiche.bew.ver.mei.2012

Bewonersvereniging slapend?!

Tijdens de ledenvergadering van 14 februari 2012, bleek dat er geen kandidaten voor de aftredende bestuursleden waren. Dat stelt de vereniging voor een probleem. Tijdens de vergadering werd door verschillende leden voorgesteld om de vereniging in slaapstand te plaatsen. Dat betekent dat de vereniging niet wordt opgeheven, maar in-actief zal worden. Wanneer het nodig is kan de vereniging tijdelijk actief worden. Dit is wat het bestuur bij de komende jaarvergadering (in april) aan de leden wil voorstellen.

Lees verder Bewonersvereniging slapend?!

Ingelaste ledenvergadering, 14 februari 2012

Beste Leden,

Hierbij nodigen wij u uit voor een ingelaste ledenvergadering op 14 februari 2012 in de aula van het Zaanlands Lyceum met als onderwerp “bestuursopvolging”.

Voor het voortbestaan van onze vereniging is het van belang dat u allen aanwezig bent. Wij hopen u dan ook op 14 februari a.s. te mogen verwelkomen.

Het bestuur.

Nieuwsbrief.Schildersbuurt.FEB.2012

 

 

Contributie 2012

Contributie 2012

Beste leden van de Bewonersvereniging,

Het is inmiddels 2012. Wij wensen u uiteraard een goed nieuw jaar!

Tevens verzoeken wij u vriendelijk om de contributie van €15,-* (meer mag uiteraard ook) over te maken op rekeningnummer 58 66 59 617, t.n.v. Bewonersvereniging SWKB te Zaandam.

Namens de ledenadminstratie, bij voorbaat dank!