Categoriearchief: Buurt

Omschrijving van de betreffende buurt(en)

Medisch centrum in Pinokkio al volledig verhuurd

Huisarts van Loenen, eigenaar van het voormalige Pinokkio schrijft op zijn website www.gezinsdokter.com, dat alle ruimten in het toekomstige medisch centrum al verhuurd zijn.  Op het terrein zullen 17 parkeerplekken worden aangelegd zodat patienten dichtbij de praktijk kunnen parkeren. Voor een goede bereikbaarheid zal -naast de ingang aan de Van Goyenkade welke toegankelijk is voor auto’s- de oude toegang voor voetgangers vanaf de Govert flinkcstraat weer in gebruik worden genomen.
Het medisch centrum zal volgens Van Loenen buiten de huisartsenpraktijk bestaan uit een fysiotherapeut, logopedisten, een apotheek uitgiftepost, een laboratorium en een oefentherapeut.
De planning is dat alles eind 2014 is gerealiseerd.

Overleg Bewonersvereniging met de Gemeente Zaanstad over Sociaal pension Zaanerf Westzijde

Onlangs heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de direct omwonenden van Zaanerf, Bewonersvereniging SWKB, wethouder Corrie Noom van de Gemeente Zaanstad en Zaanerf, de opvang voor dak- en thuislozen onder beheer van het Leger des Heils aan de Westzijde 410 in Zaandam. Reden voor het overleg was de bezorgdheid van een aantal omwonenden over het gewijzigde beleid van het Leger des Heils ten aanzien van het gebruik van sterke drank en verdovende middelende binnen het gebouw, en het besluit van Zaanerf om meer gelegenheid te bieden voor kortdurende opvang. In het verleden is door omwonenden met regelmaat ernstige overlast ervaren door bewoners van Zaanerf waarbij de omwonenden vonden dat hun klachten onvoldoende serieus werden genomen. Aangezien de beleidswijziging en de geplande verbouwing zonder overleg met de omwonenden plaatsvonden groeide bij hen de angst dat de overlast mogelijk zouden toenemen. Tijdens het overleg, dat in goede harmonie verliep, is afgesproken dat het Leger des Heils regelmatig contact heeft met de omwonenden en adequaat zal reageren op klachten over overlast die door de bewoners zou worden veroorzaakt: korte lijnen en regelmatig overleg. Kort geleden is er onder leiding van wijkmanager Simon Broersma een tweede overleg geweest tussen de partijen. Hierbij kon worden geconcludeerd dat de gemaakte afspraken en toezeggingen inmiddels geconcretiseerd zijn door regelmatig overleg tussen de locatiemanager van Zaanerf  en de direct omwonenden. Tussen de partijen is hiermee het vertrouwen hersteld.

Buurtrondleiding in het Sportfondsenbad

Aanstaande dinsdagmiddag 25 maart om 17:00 uur geeft projectontwikkelaar Jan Hein Bakker een rondleiding voor geïnteresseerde buurtbewoners in het Sportfondsenbad aan de Mauvestraat 162. Het gebouw uit 1940 wordt momenteel ingrijpend gerenoveerd en gerestaureerd tot bedrijfsverzamelgebouw. Er is nog steeds ruimte te huur in het karakteristieke pand dat volgens de huidige planning begin 2015 gereed zal zijn.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door de mailtje te sturen naar Monique Wedekind van de Commissie Sportfondsenbad: mj.wedekind@kpnmail.nl

 

Huisarts van Loenen koopt Pinokkio

Huisarts A. van Loenen, nu gevestigd in een praktijkruimte aan de Westzijde, is de nieuwe eigenaar van het voormalige orthopedagogisch dagcentrum Pinokkio. Het gebouw, dat gelegen is in de tuin van het Van Raaltenpark, was tot vier jaar geleden in gebruik als dagopvang voor gehandicapten. Oorspronkelijk maakte het pand deel uit van het Gemeente Ziekenhuis. Het was een quarantainegebouw, waarin de patiënten werden verzorgd die leden aan gevaarlijke besmettelijke ziekten, als tuberculose en cholera. Eerst zullen de huisartsen Van Loenen en Petra van de huisartsenpraktijk hun intrek in het gebouw nemen. Daarnaast zullen de mogelijkheden worden bekeken om eveneens een fysiotherapeut en een apotheek voor het pand aan te trekken, waarmee de locatie zou kunnen uitgroeien tot een paramedisch centrum. Aangezien het pand is gelegen midden in de Schildersbuurt, waar dokter Van Loenen veel patiënten heeft, lijkt de plek in veel opzichten een ideale locatie.

Nieuwe pinautomaat Dekamarkt operationeel

Sinds 28 mei is de pinautomaat van de Rabobank aan de Westzijde verplaatst naar de Dekamarkt, enkele honderden meters verderop. De toegankelijkheid van de pingelegenheid, die zich naast de plek bevindt waar de statiegeldflessen worden ingeleverd, is gekoppeld aan de (ruime) openingstijden van de supermarkt. Mede dankzij de inspanningen van onze medewijkbewoner en verenigingslid Cees Könst kon de belangrijke voorziening voor de buurt behouden blijven!

Nieuw onderzoek naar kwaliteit funderingen rond Jan van Goyenkade

De Gemeente Zaanstad gaat binnenkort de kwaliteit van de funderingen van de panden aan en in de omgeving van de Jan van Goyenkade opnieuw beoordelen in het kader van een risicoanalyse. Aangezien de kadeconstructies van de Jan van Goyenkade onder handen genomen gaan worden, wil de gemeente van tevoren de mogelijke risico’s voor verzakkingen in kaart brengen. Het onderzoek zal op basis van uiterlijke kenmerken waaronder scheefstand, scheurvorming en lintvoegmetingen, worden uitgevoerd. Ook de resultaten van de in 2009 uitgevoerde funderingsonderzoeken zullen in de rapportage worden meegenomen.

bewonersbrief aankondiging risicoanalyse Jan van Goyenkade

 

Optimale aanpak vervuiling Scadoterrein langdurig proces

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de sanering van het voormalige Scadoterrein, heeft ingenieursbureau Oranjewoud uitleg gegeven over de resultaten van de proefsaneringen die de afgelopen tijd zijn uitgevoerd teneinde een zo optimaal mogelijke methode te vinden voor het zuiveren van het vervuilde grondwater.

Er worden drie methoden toegepast bij de zuivering van grondwater waarvan er bij het proeven in het Scado-gebied twee zijn toegepast, te weten:

 • Strippen reiniging (lucht door water blazen)
 • Biologische reiniging (bio rotor)

De derde methode (chemische oxidatie) is niet getest op bruikbaarheid omdat deze niet zinvol zou zijn.

Strippen:

Water wordt via platen geleid van waaronderer lucht door wordt geblazen dat door filter weer in atmosfeer wordt geleid. Het water komt via filter weer in riool en dus oppervlaktewater terecht.

Bio rotor:

Het water wordt door draaiende trommels geleid en waarbij lucht wordt toegevoegd zodat afbraak van verontreiniging door aerobe bacteriën (zuurstof gebruikende) plaatsvindt.

De keuze is gevallen op bio rotorzuivering omdat daarmee 100% van het vuil uit het water gezuiverd kan worden. De methode is bovendien duurzaam en geeft weinig storingen.

Resultaten:

De optimale onttrekking van water (Ca. 400 kuub ofwel 4 miljoen liter per jaar in een gebied met een lengte van 80 meter) die nodig is om het water volledig te reinigen is niet schadelijk voor de funderingen en is bovendien voldoende gebleken om al het vuil te kunnen verwijderen. De grondwaterstand wordt tijdens het proces gemeten via peilbuizen die zijn uitgerust met sensoren.

Het gaat lang duren aangezien de tijdsduur samenhangt met de woningen/funderingen omdat de hoeveelheid water die per uur onttrokken wordt beperkt blijft. Er wordt gebruik gemaakt van één put. Verspreiding van het vuil in westelijke richting wordt door de zuivering voorkomen en ook levert het proces geen gevaar op voor de zetting van de woningen.

Langdurig proces

Er is tijdens de proefperiode al ca. 40 kilo vervuiling verwijderd uit het water. Het echte probleem is geen vervuild grondwater maar vervuilde grond waaruit de verontreiniging in het water terecht komt dat nadien gezuiverd moet worden. Het kan noodzakelijk zijn om zo’n 25 à 30 jaar te blijven zuiveren. Er zal altijd vervuiling in de grond blijven zitten omdat niet alles in het water terechtkomt. Een echte definitieve oplossing is er dus klaarblijkelijk niet voor het probleem. Door het zuiveringsproces wordt wel voorkomen dat de vervuiling zich kan verplaatsen. Plaatsing van damwanden kan de vervuiling ook isoleren maar we hebben te maken met een bebouwd gebied. Ook afgraven of verwijdering onder de bebouwing van vervuilde grond niet mogelijk zonder risico’s en is bovendien veel te kostbaar.

Vervolg:

Vergunningen voor zuiveringen, onttrekking van grondwater en lozen op riool worden aangevraagd. Er wordt ook een nieuwe aannemer voor het project gezocht. Dit gaat via aanbesteding (drie offertes) Momenteel worden de werkzaamheden uitgevoerd door Sita Remediation B.V. Het onderhoud van de zuiveringsinstallatie moet op dezelfde manier worden aanbesteed. Als dat klaar is start de definitieve sanering. Vanaf nu wordt de buurt via de website van de Gemeente Zaanstad schriftelijk op de hoogte gehouden van de vorderingen. (zie bijgevoegde brief)

Schoon?

Nieuwbouw lijkt in de afgelopen decennia door gemeentebesturen als een probaat middel te zijn aangegrepen om de vuiligheid met een betonnen mantel der liefde af te dekken, ongeacht de gevaren die dat voor de volksgezondheid oplevert. Wat niet weet, wat niet deert is maar al te vaak het motto geweest. Het is dus maar te hopen dat de vervuiling in de buurt zich inderdaad tot het Scadoterrein heeft beperkt. Verontrustende geruchten over ernstige benzeenvervuiling van de voormalige gasfabriek in de grond van het recent weer bebouwde Voorslagterrein, doen vrezen dat lang niet overal de onderste steen is bovengekomen..

bewonersbrief informatiebijeenkomst (proef) sanering voormaligescado-terrein

 

Inloopavond herinrichting Van Goghweg druk bezocht!

De inloopavond herinrichting Vincent van Goghweg op woensdag 27 november in het Zaanlands Lyceum, werd door de buurtbewoners druk bezocht en was derhalve zeer geslaagd! De Gemeente was met een uitgebreide delegatie waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd waren, aanwezig. Hierin vervulde ook de klankbordgroep, waarin ook het bestuur van de Bewonersvereniging is vertegenwoordigd, een informerende rol. Bewoners en belanghebbenden werden in goede sfeer en op professionele wijze geïnformeerd over het voorlopig ontwerp van de Van Goghweg. Uiteraard hebben veel bewoners hun bezorgdheid geuit over pijnpunten in het voorlopig ontwerp waarbij het parkeren, de rijstroken en de verkeerslichten op met name het smalle deel van het traject, tussen Van Goyenkade en Provincialeweg, de hoofdmoot vormden. Gebleken is dat het vrachtverkeer dat met name in de avonduren en ’s nachts over de Van Goghweg dendert – duidelijk dus geen bestemmingsverkeer- is eveneens een grote bron van ergernis. Bezoekers van de inloopavond hebben ruimschoots van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun vragen en/of punten van zorg in een schriftelijke reactie aan de Gemeente duidelijk te maken. Vanaf begin december 2013 worden de bewonersreacties op onderwerp gebundeld en besproken. Intentie is om alle reacties met een antwoord op de website van de Gemeente te zetten.

Het vervolg van het project ziet er globaal als volgt uit:

December 2013 – Februari 2014:

 • Afronding definitieve rapportage Royal Haskoning DHV
 • Analyseren en beantwoorden reacties naar aanleiding inloopavond
 • Nader asfaltonderzoek tbv geluidsvraagstuk à input voor aanvullend  onderzoek geluidsmaatregelen
 • Aanvullend onderzoek geluidsmaatregelen. Dit is mogelijk van invloed op het definitieve ontwerp
 • Onderzoek flora en fauna bomen Van Goghweg. Dit is mogelijk van invloed op definitief ontwerp
 • Rapportage bestuur op basis van bovenstaande uitkomsten

Maart 2014:

 • Eventueel extra klankbordgroepoverleg + overleg met bewoners / belanghebbenden
 • Kapaanvraag bomen
 • Maart 2014:
 • Opstellen definitief ontwerp en informeren klankbordgroep, bewoners / belanghebbenden

April 2014:

 • Uitwerken definitief ontwerp naar bestek en tekeningen
 • Opstellen BLVC plan voor uitvoering werk (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, communicatie)

Juni – september 2014:

 • Aanbesteding werk

Oktober 2014

 • Uitvoering werkzaamheden riool en wegen.

presentatietekening voorlopig ontwerp

toelichting voorlopig ontwerp

Verplaatsen van 2 bomen Jedeloo

De gemeente Zaanstad gaat bij wijze van uitzondering twee bomen op het binnenterrein van het

project Jedeloo verplaatsen. Dit naar aanleiding van een bewonersinitiatief. Op 18 september is er

een bewonersbijeenkomst geweest over de verplaatsing en zijn bewoners het eens geworden over de

nieuwe plek van twee bomen.

Waarom dit nodig is en waarom deze uitzondering wordt gemaakt blijkt nergens in de brief (zie bijlage).

Bewonersbrief verplaatsen bomen Jedeloo (pdf)