Alle berichten van admin_swkb

Belangen Vereniging Fundering Problematiek (BVFP)

Zoals bekend heeft de Belangen Vereniging Fundering Problematiek (BVFP) in Dordrecht en proces gevoerd tegen de gemeente Dordrecht i.v.m de funderingsproblematiek De gemeente is op basis van het TNO rapport gedagvaard. De BVFP heeft het proces bij de rechtbank in Dordrecht en in Hoger beroep en nu ook bij de Hoge Raad helaas verloren.
Triest voor de huidige gedupeerden die hun schade niet kunnen verhalen door falende wetgeving
Met deze uitspraak van de Hoge Raad hangt voor honderdduizenden woningbezitters in Nederland een zwaard van Damocles boven hun hoofd
Toch is niet alles voor niets geweest en zijn belangrijke vorderingen gemaakt
Klik op onderstaande link voor het persbericht van de Hoge Raad, de volledige uitspraak en de reactie van de BVFP
Met vriendelijke groet
Ing. Ad van Wensen
Voorzitter BVFP-Dordrecht

Informatieavond over het van Raaltenpark 20-11-2012

De avond wordt geopend door Rieky Janssen, voorzitter van het bestuur van het van Raaltenpark. Nadat iedereen van harte welkom is geheten en het doel van de bijeenkomst is uitgelegd houdt Rieky een korte inleiding over de geschiedenis van het park.

Mede dankzij verzet van de bewoners van de buurt in de jaren 90 kon de sloop van het ziekenhuis worden voorkomen en konden de appartementen worden gerealiseerd.

Naast de koop van een appartement hebben de bewoners de grond om het gebouw gekocht van de gemeente, daardoor zijn de bewoners eigenaar van de grond rondom het appartementengebouw.

Doordat de aannemer bijna aan het eind van het traject failliet is gegaan en de gemeente niet de weg ging aanleggen, omdat het privé-eigendom is, moesten de bewoners zelf de bestrating regelen. Het onderhoud van wegen en park worden door de bewoners zelf betaald en geregeld. Hiertoe wordt o.a. eenmaal per jaar een tuinwerkdag georganiseerd, daarnaast zijn er het hele jaar door veel vrijwilligers actief.

Deze tuinwerkdag is, naast kostenbesparing, er ook om samen als bewoners van het van Raaltenpark iets gezamenlijk te doen naast de jaarlijks georganiseerde BBQ.

Bewoners van het park beseffen dat, doordat er een verandering van eigenaar heeft plaats gevonden, het door de buurt als vervelend wordt ervaren dat het park niet meer openbaar is maar privébezit van de bewoners.

Rieky benadrukt dat wij als bewoners graag een zo open mogelijke sfeer willen, waar ieder welkom is, mits hij geen overlast veroorzaakt. Daarom is het jammer dat er zoveel bordjes moesten komen. Dat is niet mooi, maar helaas onontkoombaar omdat het privéterrein is moeten wij dmv bordjes aangeven wat wel en niet kan >Aan de andere kant zijn de bordjes ook geplaatst omdat gesprekken met een aantal buurtbewoners geen positief effect hadden. Ook is er 1 ┬¢ maand geleden een erf afscheidingshek geplaatst. Dit is ook besproken met bewoners van het plan Meesterlijk wonen en hebben we de gemeente hierover ingelicht. Dit om overlast van hangjongeren, drugsdealers en racende scooters te beperken. Ook hebben de antikraakbewoners van Pinokio een camera opgehangen. Omdat zij zich niet meer veilig voelden.

Wat mag er niet in het park?

ÔÇó Vuurstoken

ÔÇó Loslopende honden, hondenpoep

ÔÇó Boomhutten

ÔÇó Niet in de tuinen lopen ook geen kastanjes zoeken in de tuinen

ÔÇó Niet voetballen in het park en tegen de deuren van de berging

ÔÇó Spelen op een gevaarlijk stukje bij de Frans Halsstraat. (fietsafgang)

ÔÇó Scooters

ÔÇó Vernielingen aan bomen struiken en opstal.

Wat mag er wel in het park?

ÔÇó Wandelen op de wegen van de ene kant van het park naar de ander kant

ÔÇó Kastanjes zoeken op de weg zelf.

ÔÇó Genieten van de natuur, de vogels etc.

Hierna volgt een discussie met de omwonenden waarbij de volgende punten aan de orde komen.

De bordjes roepen veel weerstand op bij de omwonenden. Het komt erg negatief over. De mensen hebben het gevoel dat ze er helemaal niet meer mogen komen. Het wekt zelfs agressie op.

Antw: De bordjes zijn geplaatst oa op aanraden van de politie. De borden geven ons het recht om mensen die zich niet gedragen volgens de regels hierop aan te spreken. Dat aanspreken moet wel op een fatsoenlijke manier gebeuren. De bewoners van het park worden regelmatig hierop gewezen door middel van de nieuwsbrief.

Omwonenden klagen over oa veel geluidsoverlast van een bewoner van het park.

Antw: Hier geldt ook dat als er overlast is van buren dit opgelost kan worden dmv een gesprek of als dit niet helpt inschakeling van de politie.

Klacht over het plaatsen van het hek. Hierover is geen overleg geweest met de omwonenden. Is het plaatsen wel rechtmatig? We hebben toch het recht van overpad. Nu is er een wandelroute afgesloten. Kan het hek overdag niet openblijven?

Antw: Helaas zijn we genoodzaakt, door alle overlast (overdag en sávonds zijn er drugsdealers, racende scooters etc.), om een deel van ons park af te sluiten Het is onze eigen grond en daarom hebben we, net als elke andere bewoner met een stuk grond, het recht om ons erf af te scheiden. Het is wel gebeurd in overleg met bewoners van het plan Meesterlijk wonen,

Klacht over wildgroei in het park ter hoogte van Pinokio. Er is veel last van overhangende takken.

Antw: Toegezegd wordt dat met de komende tuinwerkdag dat stuk extra zal worden aangepakt. Indien iemand last heeft van overhangende takken in zijn tuin heeft hij alle recht om deze takken te snoeien.

Klacht van de bewoners van de Govert Flinckstraat nr. 21, 23 en 25 over de bomen die veel te hoog zijn aan die kant. Ze ontnemen ieder straaltje zon. De bewoners bieden aan deels de snoeikosten te betalen. Als er maar iets aan wordt gedaan. Dat is nog nooit gebeurd.

Antw: toegezegd is dat we op de tuinwerkdag samen met de tuinman gaan kijken bij nr 25, zodat hierover een beslissing kan worden genomen. Daarnaast is de wilg al een keer gesnoeid.

Vraag of er door omwonenden niet een stuk grond gekocht kan worden.

Antw: Nee, we verkopen geen grond aan derden. De ledenvergadering van de VVE is hier leidend in.

Vraag of we niet iets voor de hangjongeren kunnen doen.

Antw: De hangjongeren komen overal vandaan aan een vorige groep hebben we aangeboden om samen met hen iets te ondernemen. Helaas kwam er niemand opdagen.Deze groep die er nu rondhangt, is ouder en minder aanspreekbaar bij overlast wordt bijna altijd de politie gebeld omdat gesprekken tot niets leiden.

Vraag over bestemming van Pinokio. Is het uitsluitend een woonbestemming?

Antw: Pinokio vervalt steeds meer, bewoners van het van Raaltenpark maken de buitenkant regelmatig schoon. Odion houdt tot op dit moment alles af. Het zou verkocht worden er

zijn /waren veel gegadigden om het te kopen.

Vraag of de dikke bomen achter het hek ook van het park zijn.

Antw: Een taartpunt is van de VVE van Raaltenpark andere bomen zijn van de gemeente.

Vraag of door het plaatsen van het hek de overlast van drugsdealers en hangjongeren is afgenomen.

Antw: Ja, het is verminderd. Er wordt nog steeds gedeald.

Bij de groep die is gehuisvest is aan de Frans Halsstraat 27 is ‘s avonds geen toezicht. . Jongeren zouden daar voor hooguit 3 maanden worden gehuisvest, maar dat klopt niet helemaal. Is veel onduidelijkheid over. Het bestuur heeft, samen met oa bewoners Govert Flinckstraat en Frans Halsstraat, een gesprek gehad met de nieuwe voorzitter van de wijkvereniging hij heeft een kennismakingsgesprek, gehad op 13 november, en wilde ge nformeerd worden over de overlast van de bewoners van dit pand.

Vraag of de notulen worden rondgestuurd net als het uitnodigingsbriefje om duidelijk te maken dat iedereen welkom is als hij zich aan de afspraken houdt

Antw: Het verslag van deze avond komt op de website van het park.

Vraag of de bewoners van het park zichzelf wel beschouwen als buurtbewoners. Het lijkt wel of jullie op een eiland zitten. Ook de uitnodiging voor deze avond wordt door sommigen als onvriendelijk ervaren. Ook zaken als collecteren in het park wordt als vervelend ervaren.

Antw: We doen aan alles mee en willen en zijn zeker geen eiland zijn. We voeren ook overleg met de gemeente over problemen in de buurt. Het bestuur is er niet verantwoordelijk voor of bewoners wel of niet de deur openen als er gecollecteerd wordt. Daarnaast hebben we deze avond ook georganiseerd om in gesprek te gaan met andere buurtbewoners.

Opmerking van een bewoner; hij zit in een werkgroep groen, vanuit de Community Planning, daarin ervaart hij veel tegenwerking van oa Bewonersvereniging het Palet voor een speelplaats/ openbaar parkje bij de Juliana van Stolbergschool. Hij heeft al diverse keren ondersteuning gevraagd aan andere buurtbewoners om ondersteuning in deze werkgroep. Maar daar geen respons op gekregen.Gevraagd wordt of de bewoners van het park hieraan ook deel willen nemen.

Vraag over een wilg in het park. Is dat een beschermde boom.

Antw: Gaan we uitzoeken. Geen beschermde boom en kortwieken/kandeleren geen optie, gaat alleen sneller groeien.

Door een aantal mensen wordt uitgesproken dat ze de informatieavond als positief ervaren.

De heer Van der Brugge, biedt aan om mee te helpen op de tuinwerkdag.

De avond wordt afgesloten door de voorzitter. Een ieder wordt bedankt voor zijn aanwezigheid.


Van Raaltenpark

Beste buren,

Wij (bewoners van Raaltenpark) zijn ons er van bewust dat er in de buurt onduidelijkheden zijn over onze tuin .

Onduidelijkheden over van wie is het park en wat kan er wel en niet binnen het park.

Het bestuur van de VVE van Raaltenpark wil u graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst op 20 november as van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Aangezien wij voor deze bijeenkomst ruimte willen huren wil ik u vragen om , mocht u van deze bijeenkomst gebruik willen maken , u zich dan voor 16 november aan te melden via info@vanraaltenpark.nl .

Met vriendelijke groet

Bestuur VVE van Raaltenpark

Investeren in groen leidt tot minder ziekteverzuim

[persbericht] Investeringen in groen leiden tot forse besparingen op de zorgkosten en het ziekteverzuim. Door meer groen aan te leggen in stedelijke gebieden wordt de omgeving niet alleen mooier, de aanleg heeft ook een positief effect op de bewoners omdat zij zich prettiger voelen en meer gaan bewegen. De aanleg van meer groen kan er dan ook toe leiden dat mensen zich minder vaak ziek melden, waardoor de kosten van zowel zorg als ziekteverzuim fors naar beneden gaan.

Dit blijkt uit onderzoek van KPMG Sustainability in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Lees verder Investeren in groen leidt tot minder ziekteverzuim

Antwoord op de vragen over sanering

Beste bewonersvereniging, buurtgenoten,

Ik heb naar aanleiding van mijn mail over de brief mbt de Wareco-metingen inmiddels contact gehad met de gemeente Zaanstad, de heer Strating. In een telefoongesprek van afgelopen vrijdag heeft hij mij meegedeeld dat Wareco wel de januari- en februari-metingen heeft uitgevoerd, maar niet de eerdere metingen die dus klaarblijkelijk foutieve uitslagen hebben opgeleverd. Mijn conclusie dat hier sprake was van een geval slager keurt zijn eigen vlees’, is dus niet terecht (punt 1 en 2 van mijn mail).

De heer Strating heeft aangegeven dat er een vergelijking is gemaakt tussen bovengenoemde metingen en de allereerste metingen en dat die vergelijking duidelijk heeft gemaakt dat onze huizen sindsdien niet onverklaarbaar sneller zijn gaan zakken. Toch wel een geruststellende mededeling. De bewoners van de huizen die gemeten zijn, zijn hierover ge nformeerd (punt 3)

Het lijkt mij goed jullie via deze mail te informeren over dit gesprek.

Blijft natuurlijk overeind staan dat de brief van de gemeente niet uitblinkt in helderheid, maar dat is weer een ander verhaal

Met vriendelijke groet,

Frank Kriek

Twijfel over meting sanering Scado

Geachte gemeente,

Uw brief aan de bewoners van de omgeving voormalig Scadoterrein van 9 mei j.l. heeft mij verbaast en ook mijn verontwaardiging opgeroepen, en wel om de volgende redenen:

1.U constateert dat Wareco een fout heeft gemaakt en u laat datzelfde bedrijf tot twee keer toe een contra-expertise doen. dat is naar mijn mening geen zorgvuldige procedure. Als een bedrijf een dermate ernstige fout heeft gemaakt, laat u een ander bedrijf een contra-expertise doen.

2. Wareco kan niet verklaren waarom er fout gemeten is, dat geeft al helemaal geen vertrouwen in dit bedrijf, een reden temeer om de contra expertise door een ander bedrijf te laten uitvoeren. Ik verzoek u dan ook een ander bedrijf in te schakelen om een extra check op de uitkomsten van de Wareco-onderzoeken te laten uitvoeren.

3. In uw brief maakt u niet duidelijk waarom er geen reden is om aan te nemen dat onze woningen niet extra snel zakken, u concludeert dat wel, maar op basis van welke argumenten, ik wens inzage in de meetreseultaten van Wareco. Zijn onze woningen helemaal niet gezakt tov de laatste wel betrouwbare meting? U heeft tenslotte eerder metingen laten uitvoeren. Ik verzoek u de laatste metingen van februari en januari daarmee te vergelijken en de resultaten aan ons mee te delen.

4. de zin “tijdens de laatste twee metingen is geen afwijking geconstateerd die de oorzaak kunnen verduidelijken…”is een cryptische. Wat bedoelt u hiermee? die metingen zijn toch gedaan om de mate van zakking te meten, niet om oorzaken (waarvan???, de foute meting?) te achterhalen.

Het lijkt mij kortom verstandig, en ook een kwestie van zorgvuldig bestuur, om uw beslissing om snel door te gaan met de proefsanering voorlopig op te schorten, totdat de contra-expertise door een ander bedrijf meer duidelijkheid geeft aans ons, de bewoners van woningen in de omgeving van het voormalige Scadoterrein.

Ik hoop op een spoedig antwoord.

met vriendelijke groet,

Frank Kriek

Govert FLinckstraat 25

1506 LM Zaandam

06-49878657

JAARVERGADERING DINSDAG 8 MEI

De nieuwe datum voor de jaarvergadering van de Bewonersvereniging Schildersbuurt, Waddenbuurt, Koog Bloemwijk is vast gesteld op dinsdagavond 8 mei 2012.

Tijd: 20.00 uur. Plaats: Zaanlands Lyceum.

Komt allen, want er moeten belangrijke beslissingen worden genomen!

Op de voorlopige agenda staat:

1. verkiezing extra bestuurslid, Saskia Bax

2. financiën

3. kascommissie en nieuw lid kascommissie

4. oproep nieuwe bestuursleden

5. lopende zaken; als zwembad en fietspad.

6. blijft de vereniging wakker, of gaan we slapen?

7. rondvraag

Affiche.bew.ver.mei.2012

Bewonersvereniging slapend?!

Tijdens de ledenvergadering van 14 februari 2012, bleek dat er geen kandidaten voor de aftredende bestuursleden waren. Dat stelt de vereniging voor een probleem. Tijdens de vergadering werd door verschillende leden voorgesteld om de vereniging in slaapstand te plaatsen. Dat betekent dat de vereniging niet wordt opgeheven, maar in-actief zal worden. Wanneer het nodig is kan de vereniging tijdelijk actief worden. Dit is wat het bestuur bij de komende jaarvergadering (in april) aan de leden wil voorstellen.

Lees verder Bewonersvereniging slapend?!

ZNSTD art.12, onder curatele?

Beste buurtgenoten,

Van de vereniging Hart voor Stad ontvingen wij het volgende bericht:

U heeft wellicht in de krant gelezen dat de Provincie niet onverdeeld tevreden is over de financiële toestand van onze gemeente. Gedreigd wordt zelfs Zaanstad onder het zo genaamde Artikel 12 regime te brengen; dat wil zeggen onder toezicht stellen van de provincie. Wij zijn van mening dat dit niet in het belang is van de burgers van Zaanstad. Met het oog daarop hebben wij aan alle politiek fracties die in de Gemeenteraad zijn vertegenwoordigd een brief gezonden die wij onderstaand weergeven. Mocht u daarover vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij dat vanzelfsprekend graag van u.
Met vriendelijke groeten,
Vereniging Hart voor Stad
Commentaar: Het is duidelijk ZNSTD heeft zich onmiskenbaar op de kaart gezet! Idiote megalomane projecten en totaal overbodig stadhuis brengt Zaanstad in financieel troebel vaarwater. Burger de klos?!

Geacht raadslid van de gemeente Zaanstad,

Lees verder ZNSTD art.12, onder curatele?